Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Artikel 17 - Oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden

Ikke relevant.

I Spanien findes der ingen beskyttelsesordrer som dem i forordning (EU) nr. 606/2013, og der er derfor ingen retslige myndigheder med beføjelse til at udstede sådanne ordrer og de attester, der er omhandlet i artikel 5 i forordningen.

Artikel 18, litra a)(i) - de myndigheder, der er kompetente til at træffe beskyttelsesforanstaltninger og til at udstede attester i overensstemmelse med artikel 5

Ikke relevant.

I Spanien findes der ingen beskyttelsesordrer som dem i forordning (EU) nr. 606/2013, og der er derfor ingen myndigheder med beføjelse til at udstede sådanne ordrer og de attester, der er omhandlet i artikel 5 i forordningen.

Artikel 18, litra a)(ii) - de myndigheder, over for hvilke en beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i en anden medlemsstat, skal påberåbes, og/eller som er kompetente til at fuldbyrde en sådan foranstaltning

Retten i første instans eller den kompetente familieret i det område, hvor offeret har bopæl.

Artikel 18, litra a)(iii) - de myndigheder, der er kompetente til at foretage justeringen af beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1

Retten i første instans eller den kompetente familieret i det område, hvor offeret har bopæl.

Artikel 18, litra a)(iv) - de retter, som anmodningen om nægtelse af anerkendelse, og i påkommende tilfælde fuldbyrdelse, skal indgives til i overensstemmelse med artikel 13

Regionalretten (Audiencia Provincial).

Artikel 18, litra b) - hvilket eller hvilke sprog der accepteres ved oversættelse, jf. artikel 16, stk. 1

Spansk.

Sidste opdatering: 01/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.