Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αυστρία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Στο αυστριακό δίκαιο, μέτρα προστασίας που αντιστοιχούν στον κανονισμό είναι ιδίως τα προσωρινά μέτρα προστασίας κατά της ενδοοικογενειακής βίας (άρθρο 382b του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης — EO), γενικής προστασίας κατά της βίας (άρθρο 382e του EO) και προστασίας κατά επεμβάσεων στην ιδιωτική ζωή (άρθρο 382g του EO). Οι προαναφερθείσες νομικές διατάξεις έχουν ως εξής:

«Προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Άρθρο 382b. 1) Το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως προσώπου για το οποίο η περαιτέρω συμβίωση με άλλο πρόσωπο έχει καταστεί δυσβάστακτη λόγω σωματικής επίθεσης εκ μέρους του τελευταίου, απειλής τέτοιας επίθεσης ή συμπεριφοράς που επηρεάζει σημαντικά την ψυχική του υγεία:
1.

διατάσσει την απομάκρυνση του άλλου προσώπου από την κατοικία και τον άμεσο περίγυρό της και

2.

απαγορεύει την επιστροφή του στην κατοικία και στον άμεσο περίγυρό της,

εάν η κατοικία προορίζεται για την κάλυψη των επειγουσών στεγαστικών αναγκών του αιτούντος.

2) Στην περίπτωση των προσωρινών μέτρων της παραγράφου 1, δεν τάσσεται προθεσμία για την άσκηση της αγωγής (άρθρο 391 παράγραφος 2), εάν τα προσωρινά μέτρα έχουν ληφθεί για μέγιστη περίοδο έξι μηνών.

3) Η κύρια δίκη υπό την έννοια του άρθρου 391 παράγραφος 2 μπορεί να είναι δίκη διαζυγίου, ακύρωσης ή αναγνώρισης της ακυρότητας του γάμου, δίκη διανομής των πραγμάτων κοινής χρήσης των συζύγων και των κοινών τους αποταμιεύσεων και δίκη για τη ρύθμιση του δικαιώματος χρήσης της συζυγικής κατοικίας.

Γενική προστασία κατά της βίας

Άρθρο 382e. 1) Το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως προσώπου για το οποίο η περαιτέρω συνάντηση με άλλο πρόσωπο έχει καταστεί δυσβάστακτη λόγω σωματικής επίθεσης εκ μέρους του τελευταίου, απειλής τέτοιας επίθεσης ή συμπεριφοράς που επηρεάζει σημαντικά την ψυχική του υγεία
1.

απαγορεύει την παραμονή του άλλου προσώπου σε αυστηρά καθορισμένους χώρους και

2.

διατάσσει την αποφυγή συναντήσεων και επικοινωνίας με τον αιτούντα,

εφόσον κάτι τέτοιο δεν αντίκειται σε βαρύνοντα συμφέροντα του καθ’ου η αίτηση.

2) Στην περίπτωση των προσωρινών μέτρων της παραγράφου 1, δεν τάσσεται προθεσμία για την άσκηση της αγωγής (άρθρο 391 παράγραφος 2), εάν τα προσωρινά μέτρα έχουν ληφθεί για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν παράταση των προσωρινών μέτρων κατόπιν παράβασής τους εκ μέρους του καθ’ ου.

3) Σε περίπτωση έκδοσης προσωρινών μέτρων δυνάμει της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με προσωρινά μέτρα δυνάμει του άρθρου 382b παράγραφος 1, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 382b παράγραφος 3 και 382c παράγραφος 4.

4) Το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση των προσωρινών μέτρων δυνάμει της παραγράφου 1 στις αρχές ασφαλείας. Το άρθρο 382d παράγραφος 4 εφαρμόζεται αναλόγως. Κατά τα λοιπά, τα προσωρινά μέτρα της παραγράφου 1 εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της τρίτης ενότητας του πρώτου μέρους.

Προστασία κατά επεμβάσεων στην ιδιωτική ζωή

Άρθρο 382g. 1) Η αξίωση παράλειψης επεμβάσεων στην ιδιωτική ζωή μπορεί να εξασφαλίζεται ιδίως με τα ακόλουθα μέσα:
1.

Απαγόρευση της προσωπικής επικοινωνίας και της καταδίωξης του προστατευόμενου μέρους,

2.

Απαγόρευση επιστολικής, τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας,

3.

Απαγόρευση παραμονής σε αυστηρά καθορισμένους χώρους,

4.

Απαγόρευση της κοινολόγησης και της διάδοσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και φωτογραφιών του προστατευόμενου μέρους,

5.

Απαγόρευση παραγγελίας αγαθών ή υπηρεσιών από τρίτο που χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προστατευόμενου μέρους,

6.

Απαγόρευση παρακίνησης τρίτων να επικοινωνήσουν με το προστατευόμενο μέρος.

2) Στην περίπτωση των προσωρινών μέτρων της παραγράφου 1 σημεία 1 έως 6, δεν τάσσεται προθεσμία για την άσκηση της αγωγής (άρθρο 391 παράγραφος 2), εάν τα προσωρινά μέτρα έχουν ληφθεί για μέγιστη περίοδο ενός έτους. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν παράταση των προσωρινών μέτρων κατόπιν παράβασης τους εκ μέρους του καθ’ ου.

3) Το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση των προσωρινών μέτρων δυνάμει της παραγράφου 1 σημεία 1 και 3 στις αρχές ασφαλείας. Το άρθρο 382d παράγραφος 4 εφαρμόζεται αναλόγως. Κατά τα λοιπά, τα προσωρινά μέτρα της παραγράφου 1 εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της τρίτης ενότητας του πρώτου μέρους.»

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Τα μέτρα προστασίας εκδίδονται από τα ειρηνοδικεία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μέτρα προστασίας μπορούν επίσης να εκδοθούν από τα περιφερειακά δικαστήρια ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εάν η κύρια δίκη εκκρεμεί ενώπιόν τους. Κατά τη διάρκεια δίκης στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, μέτρα προστασίας μπορούν επίσης να εκδίδονται από τα περιφερειακά δικαστήρια, αλλά και από τα εφετεία ή από το Ανώτατο Δικαστήριο ως δευτεροβάθμια δικαστήρια.

Τα ειρηνοδικεία εκδίδουν επίσης πιστοποιητικά για τα μέτρα προστασίας που έχουν εκδώσει. Εάν, κατ’ εξαίρεση, εκδοθεί μέτρο προστασίας από περιφερειακό δικαστήριο, εφετείο ή από το Ανώτατο Δικαστήριο, το εν λόγω δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού. Επομένως, η έκδοση πιστοποιητικού σχετικά με κάποιο μέτρο εναπόκειται στο εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο (το δικαστήριο που εξέδωσε το μέτρο).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Τα ειρηνοδικεία. Σύμφωνα με το άρθρο 420 παράγραφος 1 του κώδικα αναγκαστικής εκτέλεσης (EO), κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για να διατάξει την εκτέλεση αλλοδαπού μέτρου προστασίας στην Αυστρία, καθώς και για να αποφανθεί επί αίτησης εκτέλεσης βάσει τέτοιου μέτρου προστασίας, είναι το ειρηνοδικείο που έχει γενική δωσιδικία επί των ένδικων διαφορών του προστατευόμενου προσώπου (η οποία καθορίζεται με βάση τον τόπο κατοικίας). Εάν η κατοικία του εν λόγω προσώπου δεν βρίσκεται στην Αυστρία, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Τα ειρηνοδικεία είναι επίσης αρμόδια για την προσαρμογή αλλοδαπών μέτρων προστασίας. Και στην περίπτωση αυτή, η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται από τη γενική δωσιδικία (κατοικία) του προστατευόμενου προσώπου επί ένδικων διαφορών. Εάν η κατοικία του εν λόγω προσώπου δεν βρίσκεται στην Αυστρία, αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο της κεντρικής Βιέννης (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) (άρθρο 420 παράγραφος 1 του ΕΟ).

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Σύμφωνα με το άρθρο 420 παράγραφος 2 του ΕΟ, το ειρηνοδικείο που διέταξε την εκτέλεση του μέτρου προστασίας ή επέτρεψε την αναγκαστική εκτέλεση είναι αρμόδιο επί απρόθεσμης αίτησης μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης αλλοδαπού μέτρου προστασίας.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Επιτρέπεται μόνον η χρήση της γερμανικής γλώσσας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.