Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βέλγιο

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για να διατάσσουν μέτρο προστασίας ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης στο πλαίσιο της οποίας ζητείται η λήψη μέτρου προστασίας είναι οι ακόλουθες: το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων, το εργατοδικείο ή η εισαγγελία, με εκ των υστέρων έλεγχο του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων ή του δικαστηρίου ανηλίκων.

Αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι ο προϊστάμενος της γραμματείας του δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε το μέτρο προστασίας ή, κατά περίπτωση, η εισαγγελία.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Η εισαγγελία του τόπου στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο ή πρόκειται να εγγραφεί το προστατευόμενο πρόσωπο ή στον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει ή πρόκειται να έχει τη συνήθη διαμονή του.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Η εισαγγελία του τόπου στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένο ή πρόκειται να εγγραφεί το προστατευόμενο πρόσωπο ή στον οποίο το εν λόγω πρόσωπο έχει ή πρόκειται να έχει τη συνήθη διαμονή του. Η εν λόγω προσαρμογή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του πρωτοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Το πρωτοδικείο.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Ανάλογα με τις επίσημες γλώσσες του τόπου εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του Βελγίου, τα γαλλικά, τα ολλανδικά και/ή τα γερμανικά είναι αποδεκτά για τις μεταφράσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.