Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Βάσει του νόμου για την (προστασία από την) ενδοοικογενειακή βία (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji), στον δράστη ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο και ποινή φυλάκισης· επιπλέον, εκτός από τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στον νόμο περί πλημμελημάτων (Prekršajni zakon), μπορούν να επιβληθούν στον δράστη τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

1. υποχρεωτική ψυχοκοινωνική θεραπεία·

2. περιοριστικοί όροι που απαγορεύουν στον δράστη να πλησιάζει, να παρενοχλεί ή να παρακολουθεί το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας·

3. έξωση από την κοινή οικία·

4. υποχρεωτική θεραπεία σε περίπτωση κατάχρησης ουσιών.

Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει μέτρα προστασίας κατόπιν αιτήματος του προσώπου που εκτέθηκε σε ενδοοικογενειακή βία, της αστυνομίας ή αυτεπαγγέλτως. Τα ανωτέρω μέτρα προστασίας μπορούν να επιβληθούν από το δικαστήριο, πριν από την κίνηση διαδικασιών επί πλημμελημάτων, κατόπιν αιτήματος του θύματος ή άλλου εξουσιοδοτημένου αιτούντος, εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια του θύματος ή των μελών της οικογένειάς του ή μέλους του κοινού νοικοκυριού.

Κατά το άρθρο 65 του ποινικού κώδικα (Kazneni zakon), το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει προληπτικά μέτρα στον δράστη: υποχρεωτική ψυχιατρική αγωγή, υποχρεωτική θεραπεία για κατάχρηση ουσιών, υποχρεωτική ψυχοκοινωνική θεραπεία, απαγόρευση εκτέλεσης ορισμένων καθηκόντων ή δραστηριοτήτων από τον δράστη, απαγόρευση οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος από τον δράστη, απαγόρευση προσέγγισης, παρενόχλησης ή παρακολούθησης, έξωση από την κοινή κατοικία, απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο και επίβλεψη μετά την πλήρη έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής.

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Zakon o kaznenom postupku), το δικαστήριο και ο εισαγγελέας μπορούν επίσης να επιβάλλουν προδικαστικά μέτρα επιτήρησης στον δράστη βίαιου εγκλήματος: απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένου προσώπου, απαγόρευση πραγματοποίησης ή διατήρησης επαφής με συγκεκριμένο πρόσωπο, απαγόρευση παρακολούθησης ή παρενόχλησης του θύματος, ή άλλου προσώπου και/ή έξωση από την οικία.

Σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 6 του νόμου περί πλημμελημάτων, οι αστυνομικοί μπορούν, επί τόπου, να εκδίδουν προδικαστικό μέτρο επιτήρησης που απαγορεύει στον δράστη ενδοοικογενειακής βίας να επισκέπτεται συγκεκριμένο τόπο ή περιοχή, να προσεγγίζει συγκεκριμένο πρόσωπο ή να έρχεται σε επαφή ή να διατηρεί επαφή με συγκεκριμένο πρόσωπο. Το μέτρο αυτό μπορεί να επιβληθεί για διάστημα έως 8 ημερών.

Κανόνες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής μέτρων προστασίας που απαγορεύουν στον δράστη να προσεγγίζει, να παρενοχλεί ή να παρακολουθεί το θύμα ενδοοικογενειακής βίας και έξωσης από την κοινή οικία [Narodne Novine (NΝ· Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 28/19].

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Τα μέτρα προστασίας καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί πλημμελημάτων και του νόμου για την (προστασία από την) ενδοοικογενειακή βία.

Τα δημοτικά δικαστήρια, που είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων πλημμελημάτων, μπορούν να επιβάλλουν μέτρα προστασίας κατόπιν αιτήματος του προσώπου που εκτέθηκε σε ενδοοικογενειακή βία, της αστυνομίας ή αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Οι αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνει επίκληση στην Κροατία μέτρου προστασίας που έχει επιβληθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι οι εξής:

Οι αστυνομικές διευθύνσεις που είναι αρμόδιες για τον τόπο μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου στην Κροατία είναι οι εξής:

Οι αστυνομικές διευθύνσεις που είναι αρμόδιες για τον τόπο μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Τα δημοτικά δικαστήρια, τα οποία είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων πλημμελημάτων, είναι αρμόδια για την προσαρμογή των μέτρων προστασίας με βάση τον τόπο μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Τα δικαστήρια στα οποία υποβάλλεται η αίτηση άρνησης της αναγνώρισης είναι τα δημοτικά δικαστήρια τα οποία είναι αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων πλημμελημάτων με βάση τον τόπο μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του προστατευόμενου προσώπου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις.

Τα δικαστήρια στα οποία υποβάλλεται η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης:

Δεν τυγχάνει εφαρμογής στη Δημοκρατία της Κροατίας, δεδομένου ότι ένα πρόσωπο που συνιστά κίνδυνο μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση άρνησης της αναγνώρισης και εκτέλεσης μέτρου προστασίας στο δημοτικό δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση υποθέσεων πλημμελημάτων. Η αίτηση άρνησης της εκτέλεσης μέτρου προστασίας δεν μπορεί να υποβληθεί ως ανεξάρτητο ένδικο βοήθημα.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Η κροατική, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.