Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κύπρος

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Σύμφωνα με το Α.32 του περί Δικαστηρίων Νόμου, Ν.14/60, κάθε Δικαστήριο το οποίο ασκεί πολιτική δικαιοδοσία έχει εξουσία να εκδώσει απαγορευτικό διάταγμα (παρεμπίπτον, διηνεκές ή προστακτικό).

Με ρητή διάταξη του Α.16 του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου, Ν.23/90, η ίδια εξουσία ασκείται και από Οικογενειακά Δικαστήρια.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Αρμόδια αρχή να διατάξει μέτρα προστασίας είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας του οποίου ο αιτών κατοικεί ή διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Σε περίπτωση διαφωνίας οικογενειακού δικαίου, η αρμόδια αρχή είναι το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας του οποίου είτε ο αιτών είτε ο εναγόμενος κατοικεί ή διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο. Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά ανήλικο, αρμόδιο είναι το Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου ο ανήλικος βρέθηκε.

Αρμόδια αρχή για την έκδοση πιστοποιητικών είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο  της Δημοκρατίας, το οποίο έχει εκδώσει το μέτρο προστασίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Αρμόδια αρχή ενώπιον της οποίας μπορεί να γίνεται επίκληση του μέτρου προστασίας:

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας στην οποία το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Αρρμόδια αρχή για την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου:

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας εντός της επαρχίας στην οποία το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της επαρχίας εντός της οποίας το πρόσωπο που προκαλεί τον κίνδυνο έχει μετακινηθεί μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του είναι άγνωστη,  αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Αρμόδιο Δικαστήριο στο οποίο η αίτηση για άρνηση αναγνώρισης πρέπει να υποβληθεί:

Το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου έχει γίνει επίκληση του µέτρου προστασίας που διατάχθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης.

Κατά περίπτωση, αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο η αίτηση για άρνηση εκτέλεσης πρέπει να υποβληθεί:

Το Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Οικογενειακό Δικαστήριο της Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου έχει γίνει επίκληση του µέτρου προστασίας που διατάχθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στην ελληνική γλώσσα. Μετάφραση στην αγγλική γίνεται επίσης αποδεκτή

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/01/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.