Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Τσεχία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Τσεχία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

1. Προσωρινά μέτρα προστασίας κατά της ενδοοικογενειακής βίας βάσει του νόμου για τις ειδικές δικαστικές διαδικασίες

1.1. Σχετική νομοθεσία

Ειδικές διατάξεις για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας περιέχονται στα άρθρα 751-753 του νόμου αριθ. 89/2012, (αστικός κώδικας), ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ. Οι δικονομικοί κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία από την ενδοοικογενειακή βία καθορίζονται στα άρθρα 400-414 του νόμου αριθ. 292/2013 σχετικά με τις ειδικές δικαστικές διαδικασίες, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ.

Εάν για τον/την ένα/μία εκ των συζύγων (παντρεμένος/-η ή διαζευγμένος/-η) καταστεί αφόρητο να μοιράζεται με τον/την άλλο/-η σύζυγο την κατοικία ή το διαμέρισμα όπου βρίσκεται η οικογενειακή εστία, λόγω σωματικής ή ψυχολογικής βίας κατά του/της εν λόγω συζύγου ή άλλου προσώπου που ζει με τους συζύγους στην οικογενειακή εστία, το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του/της ενδιαφερόμενου/-ης συζύγου, να περιορίσει ή ακόμη και να αποκλείσει το δικαίωμα του/της άλλου/-ης συζύγου να διαμένει στο σπίτι ή στο διαμέρισμα για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Δεδομένης της φύσης και του περιεχομένου του, καθώς και των προϋποθέσεων για την έκδοσή του, το προσωρινό μέτρο προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1.2 Δικαιούχοι

α) σύζυγοι: η βία μπορεί να μην στρέφεται κατ’ ανάγκη μόνο κατά του/της συζύγου, αλλά και κατά άλλου προσώπου που ζει με τους συζύγους στην οικογενειακή εστία·

β) διαζευγμένοι σύζυγοι που μοιράζονται οικογενειακή εστία·

γ) άλλα πρόσωπα που ζουν στην οικογενειακή εστία με τους συζύγους ή τους διαζευγμένους συζύγους, ανεξάρτητα από το αν η βία στρέφεται κατά αυτών των άλλων προσώπων ή κατά άλλων συνοικούντων.

1.3. Περιεχόμενο

Ειδικότερα, ο καθ' ου / η καθ' ης μπορεί να διαταχθεί:

α) να εγκαταλείψει το κοινό νοικοκυριό και το άμεσο περιβάλλον του και μην παραμένει ούτε να εισέρχεται στο κοινό νοικοκυριό·

β) να μην προσεγγίζει το κοινό νοικοκυριό ή τον/την αιτών/-ούσα και να μην παραμένει στην περιοχή·

γ) να μην συναντά τον/την αιτών/-ούσα· ή

δ) να απόσχει από κάθε είδους παρενοχλητική παρακολούθηση και παρενόχληση του/της αιτούντος/-ούσας.

1.4. Διάρκεια

Το προσωρινό μέτρο διαρκεί ένα μήνα από την ημερομηνία εκτελεστότητάς του. Η σχετική απόφαση καθίσταται εκτελεστή από την έκδοσή της, δηλαδή η εκτελεστότητά της δεν εξαρτάται από το αν η απόφαση έχει επιδοθεί ή καταστεί οριστική.

Η απόφαση μπορεί να εκτελεστεί κατ’ επανάληψη κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο εκδόθηκε το προσωρινό μέτρο. Εάν το υπόχρεο μέρος παραβεί την υποχρέωσή του/της να μην εισέρχεται ή να μην διαμένει στο κοινό νοικοκυριό μετά την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 493 του νόμου για τις ειδικές δικαστικές διαδικασίες, το δικαστήριο εκτελεί εκ νέου την απόφαση ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση, απομακρύνοντας το υπόχρεο μέρος από το κοινό νοικοκυριό, κατόπιν αίτησης του/της δικαιούχου. Σε άλλες περιπτώσεις, το δικαστήριο ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 351 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και επιβάλλει πρόστιμο έως 100 000 CZK στο υπόχρεο μέρος για παράβαση υποχρέωσης.

1.5. Παράταση

Το προσωρινό μέτρο ισχύει για ένα μήνα από την ημερομηνία εκτελεστότητας της απόφασης και μπορεί να παραταθεί. Το δικαστήριο εγκρίνει την παράταση μόνο κατόπιν αίτησης.

Η κατάθεση της αίτησης παράτασης παρατείνει αυτομάτως τη διάρκεια του προσωρινού μέτρου έως ότου το δικαστήριο αποφανθεί επί της αίτησης.

Η μέγιστη συνολική διάρκεια του προσωρινού μέτρου είναι έξι μήνες από την ημερομηνία εκτελεστότητάς του.

1.6. Δικονομικοί κανόνες

Αρμοδιότητα έχει το τακτικό δικαστήριο του τόπου του/της αιτούντος/-ούσας. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί της σχετικής αίτησης εντός 48 ωρών χωρίς να διεξαχθεί επ’ ακροατηρίου συζήτηση. Η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή. Δεν υπάρχει δημόσιο μητρώο προσωρινών μέτρων στην Τσεχική Δημοκρατία.

1.6.1. Απαραίτητα στοιχεία της αίτησης

Η αίτηση για τη λήψη προσωρινού μέτρου προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία πρέπει να περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση, καθώς και δήλωση των πραγματικών περιστατικών που να αποδεικνύουν ότι η συμβίωση αιτούντος/-ούσας και /καθ' ου / καθ' ης στο σπίτι ή στο διαμέρισμα όπου μοιράζονται το νοικοκυριό είναι αφόρητη για τον/την αιτούντα/-ούσα λόγω σωματικής ή ψυχικής βίας κατά του/της αιτούντος/-ούσας, ή δήλωση των πραγματικών περιστατικών που αποδεικνύουν ότι ο/η αιτών/-ούσα παρακολουθείται ή παρενοχλείται.

1.6.2. Δικαστικό τέλος

Ο/Η αιτών/-ούσα προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας απαλλάσσεται από δικαστικό τέλος.

1.7. Παραβίαση

Αρμόδιο όργανο για την παραλαβή καταγγελιών σχετικά με την παραβίαση προσωρινού μέτρου είναι η αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας.

2. Προσωρινά μέτρα βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

2.1. Σχετική νομοθεσία

Άρθρα 74-77α του νόμου αριθ. 99/1963, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ. Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή αίτηση για τη λήψη προσωρινού μέτρου, πρέπει πάντοτε να διατάσσει τον/την αιτούντα/-ούσα να υποβάλει αίτηση για την κίνηση διαδικασίας επί της ουσίας της υπόθεσης εντός καθορισμένης προθεσμίας, δεδομένου ότι το προσωρινό μέτρο είναι μόνο προσωρινός διακανονισμός έως ότου η υπόθεση επιλυθεί με οριστική απόφαση επί της ουσίας.

2.2. Δικαιούχοι

Διάδικοι στη διαδικασία επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είναι σε κάθε περίπτωση ο/η αιτών/-ούσα και εκείνοι που θα ήταν διάδικοι επί της ουσίας της υπόθεσης (άρθρο 74 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

2.3. Περιεχόμενο

Παραδείγματα υποχρεώσεων που μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο μέσω προσωρινού μέτρου παρατίθενται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Το άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο e) είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους σκοπούς της έκδοσης πιστοποιητικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς ορίζει ότι με τη λήψη προσωρινού μέτρου το δικαστήριο μπορεί να διατάξει διάδικο να προβεί σε κάτι, να απόσχει από κάτι ή να ανεχθεί κάτι.

2.4. Διάρκεια

Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται προσωρινό μέτρο είναι εκτελεστή κατά τη δημοσίευσή της. Εάν δεν υπάρχει δημοσίευση, είναι εκτελεστή κατά την επίδοσή της στον καθ' ου / στην καθ' ης.

Το προσωρινό μέτρο λήγει εάν:

α)         ο/η αιτών/-ούσα δεν υποβάλει αίτηση για την κίνηση διαδικασίας επί της ουσίας της υπόθεσης εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τον νόμο ή ορίζεται από το δικαστήριο·

β)         η αίτηση επί της ουσίας δεν γίνει δεκτή·

γ)         η αίτηση επί της ουσίας της υπόθεσης γίνει δεκτή και παρέλθουν 15 ημέρες από την εκτέλεση της απόφασης επί της υπόθεσης·

δ)         έχει παρέλθει η διάρκεια του μέτρου.

Η διάρκεια του προσωρινού μέτρου μπορεί να παραταθεί από το δικαστήριο.

2.5 Δικονομικοί κανόνες

Καταρχήν, αρμόδιο για τη λήψη προσωρινών μέτρων είναι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την ουσία της υπόθεσης. Το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων χωρίς καθυστέρηση και χωρίς συζήτηση, το αργότερο εντός επτά ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή. Δεν υπάρχει δημόσιο μητρώο προσωρινών μέτρων στην Τσεχική Δημοκρατία.

2.5.1 Ουσιώδη στοιχεία της αίτησης

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση, καθώς και τα ονόματα, τα επώνυμα και τις κατοικίες των διαδίκων και, κατά περίπτωση, τους εκπροσώπους τους, έκθεση των πραγματικών περιστατικών από την οποία να προκύπτει ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαδίκων πρέπει να διευθετηθούν προσωρινά ή ότι υπάρχει ανησυχία ότι ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η εκτέλεση δικαστικής απόφασης, καθώς και έκθεση των πραγματικών περιστατικών που δικαιολογούν τη λήψη του προσωρινού μέτρου· στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται σαφώς το είδος των προσωρινών μέτρων που ζητεί ο/η αιτών/-ούσα.

2.5.2 Δικαστικά τέλη

Το τέλος κατάθεσης αίτησης ανέρχεται σε 1 000 CZK.

2.6 Παραβίαση

Κάθε νομική πράξη που διενεργείται από τον καθ' ου / την καθ' ης βάσει του διατακτικού εκτελεστής απόφασης με την οποία εγκρίνεται προσωρινό μέτρο είναι άκυρη εάν παραβιάζει υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκτελεστή απόφαση με την οποία εγκρίνεται το προσωρινό μέτρο. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως την ακυρότητα.

 3. Προσωρινά μέτρα βάσει του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

3.1. Σχετική νομοθεσία

Οι νομικές διατάξεις που διέπουν τα προσωρινά μέτρα περιέχονται στο άρθρο 88b-88o του νόμου αριθ. 141/1961 για την ποινική δικονομία (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας), το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Λόγω της φύσης και του περιεχομένου τους, τα προσωρινά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 88d του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (απαγόρευση επικοινωνίας με ορισμένα πρόσωπα) και σύμφωνα με το άρθρο 88e του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (απαγόρευση πρόσβασης σε κατοικία) μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.2. Πρόσωπα δικαιούμενα προστασίας

Το θύμα, οικείο πρόσωπο ή άλλο πρόσωπο (π.χ. μάρτυρας).

3.3. Περιεχόμενο

3.3.1. Απαγόρευση επαφής με συγκεκριμένα πρόσωπα

Η απαγόρευση της επαφής με συγκεκριμένα πρόσωπα σημαίνει ότι ο καθ' ου / η καθ' ης δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επικοινωνήσει ή να αναζητήσει το θύμα, πρόσωπα οικεία του θύματος ή άλλα πρόσωπα, ιδίως μάρτυρες, μεταξύ άλλων μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλων παρόμοιων μέσων.

3.3.2. Απαγόρευση πρόσβασης σε κατοικία

Απαγόρευση πρόσβασης σε κατοικία σημαίνει ότι ο καθ' ου / η καθ' ης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση, να προσεγγίσει ή να παραμείνει στο κοινό νοικοκυριό που μοιράζεται με το θύμα.

3.4. Διάρκεια

Το προσωρινό μέτρο εφαρμόζεται εφόσον το απαιτεί ο σκοπός του, αλλά όχι περισσότερο από τη στιγμή που η δικαστική απόφαση ή άλλη απόφαση με την οποία περατώνεται η διαδικασία καταστεί τελεσίδικη.

Εάν ο λόγος για την επιβολή του προσωρινού μέτρου εξακολουθεί να υφίσταται και ο καθ' ου / η καθ' ης δεν συμμορφώνεται με τους όρους του προσωρινού μέτρου, η αρμόδια αρχή επιβολής του ποινικού δικαίου μπορεί να αποφασίσει να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, να εκδώσει άλλο είδος προσωρινού μέτρου ή να θέσει ο καθ' ου / η καθ' ης υπό κράτηση.

3.5. Δικονομικοί κανόνες

Οι σχετικές νομικές διατάξεις περιέχονται στο άρθρο 88b παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή. Δεν υπάρχει δημόσιο μητρώο προσωρινών μέτρων στην Τσεχική Δημοκρατία.

3.5.1. Ουσιώδη στοιχεία της αίτησης

Η εξουσία επιβολής προσωρινών μέτρων σε ποινικές διαδικασίες ανήκει στον δικαστή και ενίοτε στον εισαγγελέα, βλ. άρθρο 88m του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

3.5.2. Δικαστικό τέλος

Οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων δεν υπόκεινται σε δικαστικό τέλος.

3.6. Παραβίαση

Αρμόδια όργανα για την παραλαβή καταγγελιών σχετικά με την παραβίαση προσωρινού μέτρου είναι οι αρχές επιβολής του ποινικού δικαίου, και ειδικότερα η αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Περιφερειακά δικαστήρια (okresní soudy)

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Τα περιφερειακά δικαστήρια (okresní soudy) Σύμφωνα με το άρθρο 513a παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 292/2013 για τις ειδικές δικαστικές διαδικασίες, κατά τόπον αρμόδιο είναι το τακτικό δικαστήριο του ενάγοντος· σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο στο έδαφος του οποίου θα χορηγηθεί η προστασία. Πρόκειται γενικά για το περιφερειακό δικαστήριο της περιοχής κατοικίας του/της αιτούντος/-ούσας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Τα περιφερειακά δικαστήρια (okresní soudy) Σύμφωνα με το άρθρο 513a παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 292/2013 για τις ειδικές δικαστικές διαδικασίες, κατά τόπον αρμόδιο είναι το τακτικό δικαστήριο του ενάγοντος· σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο στο έδαφος του οποίου θα χορηγηθεί η προστασία. Πρόκειται γενικά για το περιφερειακό δικαστήριο της περιοχής κατοικίας του/της αιτούντος/-ούσας.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Περιφερειακά δικαστήρια (okresní soudy)

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Τσεχικά ή σλοβακικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.