Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Στην Αγγλία και την Ουαλία

Εξερχόμενα μέτρα προστασίας (δηλαδή μέτρα που έχουν διαταχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και που ζητείται να αναγνωριστούν και να εκτελεστούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ)

Κάθε αιτών (ή αποδέκτης) εθνικού μέτρου προστασίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (π.χ. μέτρα που περιλαμβάνονται σε διαταγές διενέργειας ή παράλειψης ορισμένης πράξης δυνάμει του νόμου του 1997 περί προστασίας από την παρενόχληση ή, στο οικογενειακό πλαίσιο, σε διαταγές απαγόρευσης της παρενόχλησης, σε αποφάσεις ρύθμισης της χρήσης της οικογενειακής στέγης και σε διαταγές προστασίας από εξαναγκαστικό γάμο) μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που διέταξε το μέτρο προστασίας να του χορηγήσει πιστοποιητικό μέτρου προστασίας, βάσει του παρόντος καθεστώτος, για την επέκταση της προστασίας αυτής σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Στην Αγγλία και την Ουαλία τα δικαστήρια αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (family court)
 • το county court
 • το High Court [τόσο το Family Division (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) όσο και το Queen’s Bench Division (Τμήμα Αστικών, Εμπορικών και Διοικητικών Διαφορών)]
 • τα magistrates’ courts (τα οποία μπορούν να εκδίδουν διαταγές προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία)
 • Το δικαστήριο προστασίας (Court of Protection)

Οι λεπτομέρειες των σχετικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται σε σχέση με τα εν λόγω μέτρα καθορίζονται στη νομοθεσία και στους ισχύοντες κανόνες οικογενειακής ή πολιτικής δικονομίας (Family ή Civil Procedure Rules- FPR ή CPR), που αποτελούν το νέο μέρος 38 των FPR (συνοδευτική οδηγία πρακτικής εφαρμογής 38A των FPR) και το νέο τμήμα VI των CPR, μέρος 74.

Βοήθεια για την υποβολή αίτησης είναι διαθέσιμη μέσω οποιουδήποτε από τα εν λόγω δικαστήρια. Επίσης διατίθεται σχετικό φυλλάδιο μέσω του ιστοτόπου της Δικαστικής Υπηρεσίας (HMCTS).

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, εκδίδει πιστοποιητικό με την προβλεπόμενη μορφή (κοινή σε ολόκληρη την ΕΕ). Το πιστοποιητικό χορηγείται στο προστατευόμενο πρόσωπο / στον αιτούντα. Το προστατευόμενο πρόσωπο μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να του χορηγήσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Το δικαστήριο ενημερώνει το «πρόσωπο που συνιστά απειλή» για την έκδοση του πιστοποιητικού (και για το ότι το πιστοποιητικό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ). Δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της έκδοσης πιστοποιητικού, αλλά μπορεί να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης ή ανάκλησης.

Το πιστοποιητικό σημαίνει ότι το προστατευόμενο πρόσωπο εξασφαλίζει αυτόματα την αναγνώριση και, αν χρειαστεί, την εκτέλεση του μέτρου προστασίας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος (εκτός από τη Δανία, η οποία δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό).

Αναγνώριση και εκτέλεση εισερχόμενου (στο ΗΒ από άλλο κράτος μέλος) μέτρου προστασίας

Μέτρο προστασίας που έχει διαταχθεί σε άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία και είναι εκτελεστό χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας. Δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε δικαστήριο προς αναγνώριση.

Αν ένα προστατευόμενο πρόσωπο ζητήσει «προσαρμογή των πραγματικών στοιχείων (περιστατικών)» του οικείου μέτρου προστασίας (π.χ. νέα διεύθυνση κ.λπ.) και/ή επιδιώξει την εκτέλεση του μέτρου σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης, μπορεί να απευθυνθεί σε ένα από τα ακόλουθα δικαστήρια στην Αγγλία και την Ουαλία:

 • το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (family court)
 • το county court
 • το High Court (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων).

Τα εν λόγω δικαστήρια μπορούν να προσαρμόσουν το μέτρο ανάλογα (αν αυτό έχει ζητηθεί). Το πρόσωπο που συνιστά απειλή ενημερώνεται για τις προσαρμογές του μέτρου (και για τις κυρώσεις για ενδεχόμενη παραβίασή τους).

Τα εν λόγω δικαστήρια μπορούν να εκτελέσουν το μέτρο προστασίας επιβάλλοντας οποιαδήποτε από τις αστικές κυρώσεις που μπορούν να επιβάλλουν κατά την εκτέλεση εθνικών μέτρων προστασίας, όπως διαταγές απαγόρευσης της παρενόχλησης ή διαταγές διενέργειας ή παράλειψης ορισμένης πράξης στο πλαίσιο του νόμου του 1997 για την προστασία από την παρενόχληση.

Το «πρόσωπο που συνιστά απειλή» μπορεί να απευθυνθεί σε ένα από τα εν λόγω δικαστήρια και να του ζητήσει να αρνηθεί την αναγνώριση ή την εκτέλεση του εισερχόμενου μέτρου προστασίας, αλλά οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο μπορεί να δεχθεί το αίτημά του είναι συγκεκριμένοι και περιορισμένοι: το μέτρο πρέπει να αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη ή να είναι ασυμβίβαστο με εγχώρια απόφαση.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Στην Αγγλία και την Ουαλία

 • το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (family court)
 • το county court
 • το High Court [τόσο το Family Division (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων) όσο και το Queen’s Bench Division (Τμήμα Αστικών, Εμπορικών και Διοικητικών Διαφορών)]
 • τα magistrates’ courts
 • Το δικαστήριο προστασίας (Court of Protection)

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Στην Αγγλία και την Ουαλία

 • το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (family court)
 • το county court
 • το High Court (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Στην Αγγλία και την Ουαλία

 • το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (family court)
 • το county court
 • το High Court (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων).

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Στην Αγγλία και την Ουαλία

 • το county court
 • το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (family court)
 • το High Court (Τμήμα Οικογενειακών Υποθέσεων).

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Η αγγλική γλώσσα σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.