Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Σε αστικές υποθέσεις, από τον νόμο αριθ. 2010-769 της 9ης Ιουλίου 2010, ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων μπορεί να εκδώσει διαταγή προστασίας. Το μέτρο αυτό διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:

 • τα άρθρα 1136-16 επ. του γαλλικού κώδικα ποινικής δικονομίας ως προς τους δικονομικούς κανόνες που σχετίζονται με τη διαταγή χρήσης ηλεκτρονικού περισφυρίου για την αποτροπή της προσέγγισης·

Η διαταγή προστασίας εκδίδεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:σε περίπτωση άσκησης βίας εντός ζεύγους, είτε τα μέλη του συγκατοικούν είτε όχι, σε περίπτωση άσκησης βίας από πρώην σύζυγο ή πρώην σύντροφο, είτε το ζευγάρι συγκατοικούσε είτε όχι, σε περίπτωση ενήλικου προσώπου που διατρέχει κίνδυνο καταναγκαστικού γάμου.

Η βία που ασκείται πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο ενός εκ των συντρόφων και/ή των παιδιών του ζευγαριού. Ο δικαστής εκδίδει διαταγή προστασίας, εάν θεωρεί ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρηθούν αληθοφανείς οι καταγγελλόμενες πράξεις βίας και ο κίνδυνος που διατρέχει το θύμα.

Ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων μπορεί να εκδώσει διαταγή προστασίας εκτός των διαδικασιών διαζυγίου και χωρίς να εκκρεμεί ποινική διαδικασία.

Ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει για τα ακόλουθα μέτρα:

 • απαγόρευση στον καθ’ ου να συναντά ορισμένα ειδικά προσδιοριζόμενα πρόσωπα και να συνάπτει σχέσεις μ’ αυτά·
 • απαγόρευση στον καθ’ ου να μεταβαίνει σε ορισμένους χώρους που έχουν προσδιοριστεί ειδικά από το οικογενειακό δικαστήριο στο οποίο βρίσκεται συνήθως ο καταγγέλλων / η καταγγέλλουσα·
 • απαγόρευση της οπλοκατοχής ή της οπλοφορίας για τον καθ’ ου·
 • πρόταση προς τον κατηγορούμενο να υποβληθεί σε ιατρική, κοινωνική ή ψυχολογική περίθαλψη ή σε κατάρτιση που αποσκοπεί στην πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας εντός του ζεύγους·
 • για τα έγγαμα ζευγάρια: έκδοση απόφασης σχετικά με τη διαμονή των συζύγων σε ξεχωριστές οικίες, με παράλληλο προσδιορισμό του/της συζύγου που θα εξακολουθήσει να διαμένει στη συζυγική κατοικία. Η χρήση της κατοικίας αποδίδεται, κατ’ αρχήν, στο πρόσωπο που αιτείται την εντολή προστασίας, ακόμη και αν του έχει παρασχεθεί κατάλυμα έκτακτης ανάγκης, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.
 • για τους σύνοικους ή τους συντρόφους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (PACS): έκδοση απόφασης σχετικά με την κοινή κατοικία. Η χρήση της κατοικίας αποδίδεται, κατ’ αρχήν, στο πρόσωπο που αιτείται την εντολή προστασίας, ακόμη και αν του έχει παρασχεθεί κατάλυμα έκτακτης ανάγκης, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.
 • προσδιορισμός του τρόπου άσκησης της γονικής μέριμνας και καθορισμός συνεισφοράς για τη διατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών, συνεισφοράς στις δαπάνες του γάμου και υλικής βοήθειας για συντρόφους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Όταν εκδίδεται η διαταγή προστασίας, ο δικαστής πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν διατάσσει την άσκηση των δικαιωμάτων επίσκεψης σε καθορισμένο χώρο συνάντησης ή παρουσία αξιόπιστου τρίτου·
 • χορήγηση άδειας προς το προστατευόμενο πρόσωπο να αποκρύψει τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του και να προσδιορίσει ως διεύθυνση αντικλήτου τη διεύθυνση του δικηγόρου του ή του εισαγγελέα·
 • χορήγηση άδειας προς το προστατευόμενο πρόσωπο να αποκρύψει τον τόπο διαμονής ή κατοικίας του και να προσδιορίσει ως διεύθυνση αντικλήτου για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής τη διεύθυνση ειδικού νομικού προσώπου·
 • προσωρινή έγκριση του ευεργετήματος της πενίας για τους δύο διαδίκους·
 • να διατάξει, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη αμφοτέρων των διαδίκων, τη χρήση ηλεκτρονικού περισφυρίου για την αποτροπή της προσέγγισης, το οποίο καθιστά δυνατό να διαπιστωθεί ανά πάσα στιγμή ότι ο κατηγορούμενος διάδικος προσεγγίζει την καταγγέλλουσα / τον καταγγέλλοντα σε απόσταση μικρότερη από την ορισμένη.

Τα μέτρα αυτά (ιδίως η απαγόρευση υποδοχής, συνάντησης ή σύναψης σχέσεων με ορισμένα πρόσωπα) έχουν πρωτίστως προληπτικό χαρακτήρα. Επομένως, μπορούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 606/2013. Είναι προσωρινά: λαμβάνονται για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών. Ωστόσο, μπορούν να παραταθούν αν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, ασκηθεί αγωγή διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρο 1136-13 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Σ’ αυτήν την περίπτωση, η εντολή προστασίας εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα έως ότου η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Από την άλλη πλευρά, το ηλεκτρονικού περισφύριο για την αποτροπή της προσέγγισης μπορεί να επιβληθεί και να ανανεωθεί μόνο για περίοδο 6 μηνών.

Διαδικασία:

Ο νόμος 2019-1480, της 28ης Δεκεμβρίου 2019, για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας τροποποίησε το άρθρο 515-11 του Αστικού Κώδικα, προβλέποντας ότι η διαταγή προστασίας εκδίδεται εντός μέγιστης προθεσμίας έξι ημερών από την ημερομηνία της επ’ ακροατηρίου συζήτησης.

Προσφυγή στο δικαστήριο: ο αιτών πρέπει να προσφύγει ενώπιον του δικαστή οικογενειακών υποθέσεων καταθέτοντας την αίτηση αυτοπροσώπως ή αποστέλλοντάς τη στη γραμματεία του δικαστηρίου. Με την παραλαβή της αίτησης, ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων εκδίδει διαταγή που ορίζει την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία αρχίζει να τρέχει από την προθεσμία των 6 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 515-11 του Αστικού Κώδικα. Στη συνέχεια, ο αιτών διαθέτει προθεσμία 2 ημερών για να δώσει εντολή σε δικαστικό επιμελητή ώστε να επιδώσει την ημερομηνία της συζήτησης, την αίτηση και τα έγγραφα. Τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή βαρύνουν το Δημόσιο, έτσι ώστε η προσφυγή στο δικαστήριο να είναι δωρεάν για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Το άρθρο 1136-3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επιτρέπει επίσης την κοινοποίηση της ημερομηνίας της ακροαματικής διαδικασίας με διοικητικά μέσα (π.χ.: αστυνομικές υπηρεσίες, διευθυντής σωφρονιστικού καταστήματος) σε περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια προσώπου το οποίο καλύπτεται από διαταγή προστασίας ή όταν δεν υπάρχουν άλλα μέσα κοινοποίησης.

Κλήση των διαδίκων: ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων κλητεύει τους διαδίκους στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση με διαταγή. Η διαταγή αυτή κοινοποιείται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω.

Συζήτηση στο ακροατήριο: η διαδικασία είναι προφορική. Οι διάδικοι υπερασπίζονται τον εαυτό τους, μπορούν όμως να επικουρούνται ή να εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

Κοινοποίηση: η διαταγή προστασίας κοινοποιείται με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι θα την κοινοποιήσει η γραμματεία του δικαστηρίου με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή δια της διοικητικής οδού σε περίπτωση σοβαρού και επικείμενου κινδύνου για την ασφάλεια προσώπου το οποίο αφορά η διαταγή προστασίας ή όταν δεν υπάρχουν άλλα μέσα κοινοποίησης.

Ο δικαστής κοινοποιεί επίσης την απόφαση στον εισαγγελέα προκειμένου να διασφαλίσει την παρακολούθηση των μέτρων που έχουν διαταχθεί. Ο εισαγγελέας διαβιβάζει την απόφαση προς ενημέρωση στην αρμόδια αστυνομία ή χωροφυλακή. Επιπλέον, εάν η διαδικασία φέρει στο φως την ύπαρξη παιδιού σε κίνδυνο, ο δικαστής παραπέμπει το ζήτημα στην εισαγγελία, ειδικά μετά την ακροαματική διαδικασία.

Αρχείο: δεν υπάρχει ειδικό αρχείο για τα μέτρα που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαταγής προστασίας. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις τις οποίες επιβάλλει η διαταγή προστασίας καταχωρίζονται στο μητρώο των αναζητούμενων προσώπων (απαγόρευση επικοινωνίας, απαγόρευση εμφάνισης, απαγόρευση εξόδου από την επικράτεια κ.λπ.).

Προσφυγή: κατά της απόφασης χωρεί έφεση εντός 15 ημερών από την κοινοποίησή της. Ο καθ’ ου μπορεί επίσης να ζητήσει την άρση ή την τροποποίηση της διαταγής προστασίας ή την προσωρινή αναστολή ορισμένων εκ των υποχρεώσεων που αυτή επιβάλλει.

Εκτέλεση της διαταγής προστασίας:

Τα μέτρα που διατάσσονται στο πλαίσιο διαταγής προστασίας είναι προσωρινώς εκτελεστά, δηλαδή πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως μετά την κοινοποίηση της απόφασης (ακόμη και σε περίπτωση που ο καθ’ ου ασκήσει ανακοπή), ενδεχομένως με τη συνδρομή των δημόσιων αρχών, σε περίπτωση ανάγκης.Το προστατευόμενο πρόσωπο μπορεί να προσφεύγει στην αστυνομία ή τη χωροφυλακή σε περίπτωση παραβίασης ενός ή περισσοτέρων από τα μέτρα που διατάσσονται από το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων.

Η μη συμμόρφωση με τα μέτρα αυτά συνιστά το αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 227-4-2 του γαλλικού ποινικού κώδικα. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται με δύο έτη φυλάκισης και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ.Εάν οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, το δικαστήριο που επιτρέπει την απόκρυψη της διεύθυνσης του θύματος πρέπει επίσης να καθορίσει τις ρυθμίσεις για τη διατήρηση της σχέσης μεταξύ του προσώπου που συνιστά απειλή και του παιδιού με τη χρήση τρίτου προσώπου ή τόπου συνάντησης, καθώς και την καταβολή της διατροφής με τραπεζικό έμβασμα.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων διατάσσει τα μέτρα προστασίας και εκδίδει τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5.

Το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων με κατά τόπον αρμοδιότητα είναι:

 • το δικαστήριο του τόπου κατοικίας της οικογένειας
 • αν οι γονείς ζουν χωριστά, του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του γονέα με τον οποίο διαμένει συνήθως το ανήλικο τέκνο, αν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους γονείς, ή του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του γονέα που ασκεί μόνος την εν λόγω μέριμνα
 • στις λοιπές περιπτώσεις, το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του διαδίκου ο οποίος δεν κίνησε τη διαδικασία.

Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πρέπει να υποβάλλεται εις διπλούν και να περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή των εγγράφων των οποίων γίνεται επίκληση. Δεν απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο. Κατά της απορριπτικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του προέδρου του πρωτοδικείου (tribunal judiciaire), ενώ δεν απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο.

Οι αιτήσεις που διατυπώνονται βάσει των άρθρων 11 και 13 του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 509-8 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υποβάλλονται στον πρόεδρο του δικαστηρίου που αποφαίνεται με την ταχεία διαδικασία επί της ουσίας (PAF). Η διαδικασία αυτή, η οποία καθιερώθηκε με το άρθρο 5 του διατάγματος αριθ. 2019-1419 της 20ής Δεκεμβρίου 2019 και αναφέρεται στο άρθρο 481-1του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθιστά δυνατή την ταχεία διεξαγωγή επ’ ακροατηρίου συζήτησης χωρίς να απαιτείται η απόδειξη του επείγοντος. Ο επείγων χαρακτήρας υπαγορεύεται από τη φύση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς από κείμενο.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Οι αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν το εν λόγω μέτρο είναι οι υπηρεσίες της αστυνομίας ή της χωροφυλακής.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος όπου απευθύνεται προστατευόμενο πρόσωπο να προσαρμόσει τα πραγματικά στοιχεία του μέτρου προστασίας προκειμένου να το εφαρμόσει στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει του άρθρο 11 του κανονισμού. Οι αιτήσεις που διατυπώνονται βάσει των άρθρων 11 και 13 του κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 509-8 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υποβάλλονται στον πρόεδρο του δικαστηρίου που αποφαίνεται με την ταχεία διαδικασία επί της ουσίας (PAF). Λαμβάνεται απόφαση με την ταχεία διαδικασία επί της ουσίας.

Έτσι, ενώ το άρθρο 1136-6 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει προφορική διαδικασία χωρίς υποχρεωτική εκπροσώπηση σε περίπτωση αίτησης για την έκδοση διαταγής προστασίας που υποβάλλεται ενώπιον γαλλικού δικαστηρίου, η αίτηση αναγνώρισης στη Γαλλία μέτρου πολιτικής προστασίας που διατάχθηκε από άλλο κράτος μέλος εξετάζεται σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία επί της ουσίας με υποχρεωτική εκπροσώπηση κατά τα άρθρα 509-2 και 760 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Όσον αφορά την κατά τόπον αρμοδιότητα, εφαρμόζονται οι κανόνες της νομολογίας, οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στις απαιτήσεις που συνδέονται με την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Συνεπώς, της αίτησης μπορεί να επιληφθεί ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου του τόπου όπου το προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να παραμείνει ή να διαμείνει.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Ο καθ’ ου ενημερώνεται για την έκδοση του πιστοποιητικού και μπορεί να το προσβάλει βάσει του άρθρου 13 του κανονισμού, προσφεύγοντας στο δικαστήριο του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται προστατευόμενο πρόσωπο. Η αίτηση για απόρριψη της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης υποβάλλεται στον πρόεδρο του πρωτοδικείου που δικάζει κατά την ταχεία διαδικασία επί της ουσίας (ανάλογα με την υπόθεση, μπορεί να επιληφθεί ο δικαστής οικογενειακών υποθέσεων).Δεν απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο.

Όσον αφορά την κατά τόπον αρμοδιότητα, εφαρμόζονται οι κανόνες της νομολογίας, οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα στις απαιτήσεις που συνδέονται με την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Συνεπώς, της αίτησης μπορεί να επιληφθεί ο πρόεδρος του πολυμελούς πρωτοδικείου του τόπου όπου το προστατευόμενο πρόσωπο προτίθεται να παραμείνει ή να διαμείνει.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.