Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Γιβραλτάρ

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γιβραλτάρ

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Στο Γιβραλτάρ

Εξερχόμενα μέτρα προστασίας (δηλαδή μέτρα που έχουν διαταχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και που ζητείται να αναγνωριστούν και να εκτελεστούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ)

Κάθε αιτών (ή αποδέκτης) εθνικού μέτρου προστασίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που διέταξε το μέτρο προστασίας να του χορηγήσει πιστοποιητικό μέτρου προστασίας, βάσει του παρόντος καθεστώτος, για την επέκταση της προστασίας αυτής σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Στο Γιβραλτάρ, το ενωσιακό πιστοποιητικό χορηγείται από το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ (Supreme Court of Gibraltar), ενώ η εφαρμοστέα νομοθεσία είναι ο κανονισμός του 2015 για την αναγνώριση των μέτρων προστασίας (Recognition of Protection Measures Regulations 2015) και οι κανόνες πολιτικής δικονομίας (Civil Procedure Rules), που ισχύουν τόσο για τις αστικές όσο και για τις οικογενειακές διαδικασίες. Αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) του Γιβραλτάρ χορηγεί στο προστατευόμενο πρόσωπο το προβλεπόμενο πιστοποιητικό στον κοινό ενωσιακό μορφότυπο και ενημερώνει «το πρόσωπο που συνιστά απειλή».

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει πιστοποιητικό με την προβλεπόμενη μορφή (κοινή σε ολόκληρη την ΕΕ). Το πιστοποιητικό χορηγείται στο προστατευόμενο πρόσωπο / στον αιτούντα. Το προστατευόμενο πρόσωπο μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να του χορηγήσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Το δικαστήριο ενημερώνει το «πρόσωπο που συνιστά απειλή» για την έκδοση του πιστοποιητικού (και για το ότι το πιστοποιητικό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ). Δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της έκδοσης πιστοποιητικού, αλλά μπορεί να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης ή ανάκλησης.

Το πιστοποιητικό σημαίνει ότι το προστατευόμενο πρόσωπο εξασφαλίζει αυτόματα την αναγνώριση και, αν χρειαστεί, την εκτέλεση του μέτρου προστασίας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος (εκτός από τη Δανία, η οποία δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό).

Αναγνώριση και εκτέλεση εισερχόμενου (στο ΗΒ από άλλο κράτος μέλος) μέτρου προστασίας

Μέτρο προστασίας που έχει διαταχθεί σε άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία και είναι εκτελεστό χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας. Δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε δικαστήριο προς αναγνώριση.

Στο Γιβραλτάρ, η ενωσιακή εντολή προστασίας έχει την ίδια ισχύ και το ίδιο αποτέλεσμα όπως η εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου (Supreme Court)· αναγνωρίζεται αυτόματα και είναι άμεσα εκτελεστή. Αν υποβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) αίτηση τροποποίησης της ενωσιακής εντολής προστασίας, το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα το μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει «το πρόσωπο που συνιστά κίνδυνο» για τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Στο Γιβραλτάρ

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court)

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Στο Γιβραλτάρ

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court)

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Στο Γιβραλτάρ

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court)

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Στο Γιβραλτάρ

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court)
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.