Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Λεττονία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στα μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις διέπονται από τον νόμο περί πολιτικής δικονομίας (Civilprocesa likums).

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Οι αρχές που είναι αρμόδιες, στη Δημοκρατία της Λετονίας, να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά είναι τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια [rajona (pilsētas) tiesas] (άρθρο 5411 παράγραφος 45 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Οι αρχές που είναι αρμόδιες να εκτελούν μέτρο προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος είναι τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια του τόπου όπου πρέπει να εκτελεστεί η απόφαση ή του δηλωμένου τόπου κατοικίας του εναγόμενου ή, ελλείψει αυτού, του τόπου κατοικίας ή έδρας του εναγομένου (άρθρο 6513 παράγραφος 1 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την προσαρμογή των μέτρων προστασίας είναι τα ίδια επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια μ’ αυτά που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των εν λόγω μέτρων (άρθρο 6515 παράγραφος 2 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Είναι τα επαρχιακά/δημοτικά δικαστήρια στην περιφέρεια των οποίων πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος της εκτέλεσης του μέτρου προστασίας που διατάσσεται από αλλοδαπό δικαστήριο (άρθρο 6443 παράγραφος 43 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Κάθε μεταγραφή ή μετάφραση που απαιτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Λετονίας, δηλαδή στα λετονικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/06/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.