Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Στη Λιθουανία τα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού διατάσσονται από τα δικαστήρια. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού εκδίδονται από το δικαστήριο που διέταξε το μέτρο προστασίας.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Στη Λιθουανία αρμόδιοι να εκτελούν τα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού είναι οι δικαστικοί επιμελητές. Αν οι δικαστικοί επιμελητές παρεμποδίζονται να εκτελέσουν τα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, έχουν το γενικό δικαίωμα να ζητήσουν από την αστυνομία να άρει τα εμπόδια αυτά.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Οι δικαστικοί επιμελητές που εκτελούν μέτρο προστασίας προσαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Οι αιτήσεις άρνησης αναγνώρισης ή, κατά περίπτωση, εκτέλεσης μέτρου προστασίας θα πρέπει να υποβάλλονται στο Εφετείο της Λιθουανίας.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Κάθε μεταγραφή ή μετάφραση που απαιτείται, σύμφωνα με τον κανονισμό, για τους σκοπούς της επικοινωνίας με τις αρμόδιες λιθουανικές αρχές πρέπει να συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, ήτοι στα λιθουανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.