Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας:

Ο εισαγγελέας [στο πλαίσιο του τροποποιημένου νόμου της 8ης Σεπτεμβρίου 2003 για την ενδοοικογενειακή βία (loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique)] και ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement) [στο πλαίσιο των άρθρων 1017-1 έως 1017-12 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας (Nouveau Code de procédure civile)].

Αρχές που είναι αρμόδιες να εκδίδουν πιστοποιητικά:

Ο εισαγγελέας [στο πλαίσιο του τροποποιημένου νόμου της 8ης Σεπτεμβρίου 2003 για την ενδοοικογενειακή βία (loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique)] και ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement) [στο πλαίσιο των άρθρων 1017-1 έως 1017-12 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας (Nouveau Code de procédure civile)].

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος:

Ο εισαγγελέας και, όσον αφορά τις χρηματικές ποινές, ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement).

Αρχές που είναι αρμόδιες να εκτελούν το εν λόγω μέτρο:

Ο εισαγγελέας και, όσον αφορά τις χρηματικές ποινές, ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1:

Ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement), ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Η αίτηση για απόρριψη της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 13 υποβάλλεται στον πρόεδρο του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement), ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Η αίτηση για απόρριψη της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 υποβάλλεται στον πρόεδρο του περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal d’Arrondissement), ο οποίος δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Το Λουξεμβούργο αποδέχεται τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.