Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Στις Κάτω Χώρες, τα θύματα που επιθυμούν μέτρο προστασίας πρέπει να ακολουθήσουν για τον σκοπό αυτό αστική διαδικασία (διαδικασία λήψης ασφαλιστικών μέτρων). Για τον σκοπό αυτό πρέπει να απευθυνθούν σε δικηγόρο, Ο οποίος μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να κινήσει τη διαδικασία εξ ονόματος του θύματος.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να διατάξουν μέτρο προστασίας: δικαστήριο PDF (167 Kb) nl

Αν το μέτρο προστασίας έχει διαταχθεί βάσει των διατάξεων του νόμου προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε κατοικία (Wet tijdelijk huisverbod): ο δήμαρχος της πόλης όπου η θέση όπου εφαρμόζεται η προσωρινή απαγόρευση.

Η ίδια αρχή η οποία έχει εκδώσει ένα μέτρο προστασίας είναι επίσης αρμόδια να εκδίδει το πιστοποιητικό.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

•             Ένας δικαστικός επιμελητής (deurwaarder)

•             Στην περίπτωση που ένα μέτρο προστασίας εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του νόμου προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε κατοικία: η αστυνομία

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο της Χάγης)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Πρωτοδικείου της Χάγης)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (δικαστής των ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο της Χάγης)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Πρωτοδικείου της Χάγης)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Ολλανδική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.