Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Στη Βόρεια Ιρλανδία

Εξερχόμενα μέτρα προστασίας (δηλαδή μέτρα που έχουν διαταχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και που ζητείται να αναγνωριστούν και να εκτελεστούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ)

Κάθε αιτών (ή αποδέκτης) εθνικού μέτρου προστασίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που διέταξε το μέτρο προστασίας να του χορηγήσει πιστοποιητικό μέτρου προστασίας, βάσει του παρόντος καθεστώτος, για την επέκταση της προστασίας αυτής σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Στη Βόρεια Ιρλανδία τα εν λόγω δικαστήρια είναι τα ακόλουθα:

 • τα county courts
 • το High Court
 • τα magistrates’ courts

Αν κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο εκδίδει πιστοποιητικό με την προβλεπόμενη μορφή (κοινή σε ολόκληρη την ΕΕ). Το πιστοποιητικό χορηγείται στο προστατευόμενο πρόσωπο / στον αιτούντα. Το προστατευόμενο πρόσωπο μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να του χορηγήσει μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Το δικαστήριο ενημερώνει το «πρόσωπο που συνιστά απειλή» για την έκδοση του πιστοποιητικού (και για το ότι το πιστοποιητικό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ). Δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της έκδοσης πιστοποιητικού, αλλά μπορεί να υποβληθεί αίτηση διόρθωσης ή ανάκλησης.

Το πιστοποιητικό σημαίνει ότι το προστατευόμενο πρόσωπο εξασφαλίζει αυτόματα την αναγνώριση και, αν χρειαστεί, την εκτέλεση του μέτρου προστασίας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος (εκτός από τη Δανία, η οποία δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό).

Το ενωσιακό πιστοποιητικό εκδίδεται, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, από το δικαστήριο που διέταξε το εθνικό μέτρο προστασίας.

Αναγνώριση και εκτέλεση εισερχόμενου (στο ΗΒ από άλλο κράτος μέλος) μέτρου προστασίας

Μέτρο προστασίας που έχει διαταχθεί σε άλλο κράτος μέλος αναγνωρίζεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικασία και είναι εκτελεστό χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας. Δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε δικαστήριο προς αναγνώριση.

Αν ένα προστατευόμενο πρόσωπο ζητήσει «προσαρμογή των πραγματικών στοιχείων (περιστατικών)» του οικείου μέτρου προστασίας (π.χ. νέα διεύθυνση κ.λπ.) και/ή επιδιώξει την εκτέλεση του μέτρου σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης, μπορεί να απευθυνθεί σε ένα από τα ακόλουθα δικαστήρια στη Βόρεια Ιρλανδία:

 • σε county court
 • στο High Court

Τα εν λόγω δικαστήρια μπορούν να προσαρμόσουν το μέτρο ανάλογα (αν αυτό έχει ζητηθεί). Το πρόσωπο που συνιστά απειλή ενημερώνεται για τις προσαρμογές του μέτρου (και για τις κυρώσεις για ενδεχόμενη παραβίασή τους).  Τα εν λόγω δικαστήρια μπορούν να εκτελέσουν το μέτρο προστασίας επιβάλλοντας οποιαδήποτε από τις αστικές κυρώσεις που μπορούν να επιβάλλουν κατά την εκτέλεση εθνικών μέτρων προστασίας, όπως διαταγές απαγόρευσης της παρενόχλησης ή εντολές παραλείψεως στο πλαίσιο του διατάγματος του 1997 (Βόρεια Ιρλανδία) για την προστασία από την παρενόχληση.

Το «πρόσωπο που συνιστά απειλή» μπορεί να απευθυνθεί σε ένα από τα εν λόγω δικαστήρια και να του ζητήσει να αρνηθεί την αναγνώριση ή την εκτέλεση του εισερχόμενου μέτρου προστασίας, αλλά οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο μπορεί να δεχθεί το αίτημά του είναι συγκεκριμένοι και περιορισμένοι: το μέτρο πρέπει να αντίκειται προδήλως στη δημόσια τάξη ή να είναι ασυμβίβαστο με εγχώρια απόφαση.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Στη Βόρεια Ιρλανδία

 • το High Court
 • τα county courts
 • τα magistrates’ courts

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Στη Βόρεια Ιρλανδία

 • το High Court
 • τα county courts

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Στη Βόρεια Ιρλανδία

 • το High Court
 • τα county courts

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Στη Βόρεια Ιρλανδία

 • το High Court
 • τα county courts

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Η αγγλική γλώσσα σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.