Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Στην πορτογαλική έννομη τάξη, τα μέτρα προστασίας είναι, ουσιαστικά, μέτρα ποινικού χαρακτήρα και προβλέπονται στον ποινικό κώδικα, τον κώδικα ποινικής δικονομίας και τον νόμο αριθ. 112/2009 της 16 Σεπτεμβρίου 2009, ο οποίος καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, την προστασία των θυμάτων και την παροχή συνδρομής σ’ αυτά.

Ωστόσο, στον τομέα του αστικού δικαίου είναι δυνατή η επιβολή μέτρων προστασίας μέσω της γενικής προστασίας της προσωπικότητας. Πράγματι, το άρθρο 70 παράγραφος 2 του αστικού κώδικα προβλέπει ότι «Ανεξάρτητα από την τυχόν αστική ευθύνη, το απειλούμενο ή θιγόμενο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τη λήψη των κατάλληλων για τις περιστάσεις της υπόθεσης μέτρων με σκοπό να αποφευχθεί η πραγματοποίηση της απειλής ή να αμβλυνθούν οι συνέπειες βλάβης που ήδη έχει πραγματοποιηθεί».

Ομοίως, το αστικό δικονομικό δίκαιο προβλέπει τη λήψη ειδικών μέτρων με σκοπό να αποφευχθεί η πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράνομης και άμεσης απειλής για τη σωματική ακεραιότητα ή την προσωπικότητα ενός προσώπου ή να αμβλυνθούν ή να αρθούν οι συνέπειες της βλάβης που ήδη έχει πραγματοποιηθεί» (άρθρο 878 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Τα άρθρα 879 και 880 του κώδικα πολιτικής δικονομίας διέπουν ορισμένες διαδικαστικές πτυχές αυτού του είδους διαδικασίας. Συνοπτικά, το αστικό δικονομικό δίκαιο προβλέπει ότι, εάν η αίτηση για τη λήψη μέτρου είναι γίνει δεκτή, το δικαστήριο καθορίζει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί ο καθ’ ου και, κατά περίπτωση, την προθεσμία συμμόρφωσης, καθώς και τη χρηματική ποινή για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση ή για κάθε παράβαση, όπως αρμόζει στις περιστάσεις της υπόθεσης.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής απόφασης, η οποία δεν υπόκειται σε προσφυγή και μπορεί να τροποποιηθεί ή να επιβεβαιωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στο πλαίσιο της κύριας διαδικασίας, όταν, κατόπιν εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει ο αιτών, αναγνωριστεί η πιθανότητα επικείμενης και μη αναστρέψιμης σωματικής ή ηθικής βλάβης και εάν, εναλλακτικά:

α) Το δικαστήριο δεν είναι σε θέση να σχηματίσει βέβαιη πεποίθηση ως προς την ύπαρξη, την έκταση ή την ένταση της απειλής ή της πραγματοποίησης της βλάβης·

β) Λόγοι ειδικής έκτακτης ανάγκης επιβάλλουν τη λήψη του μέτρου χωρίς προηγούμενη ακρόαση του καθ’ ου.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Οι πορτογαλικές αρχές, ενώπιον των οποίων πρέπει να γίνει επίκληση ενός μέτρου προστασίας που διατάχθηκε σε άλλο κράτος μέλος είναι τα τοπικά τμήματα γενικής αρμοδιότητας (juízo de competência genérica) ή τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízo local cível) του αρμόδιου πρωτοδικείου (tribunal judicial de comarca). Η εκτέλεση του μέτρου αυτού εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ίδιων αρχών.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Οι πορτογαλικές αρχές, ενώπιον των οποίων πρέπει να γίνει επίκληση ενός μέτρου προστασίας που διατάχθηκε σε άλλο κράτος μέλος και/ή είναι αρμόδιες να εκτελέσουν το εν λόγω μέτρο, είναι τα τοπικά τμήματα γενικής αρμοδιότητας (juízo de competência genérica) ή τα τοπικά πολιτικά τμήματα (juízo local cível) του αρμόδιου πρωτοδικείου (tribunal judicial de comarca).

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές για την προσαρμογή των μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 είναι τα τοπικά τμήματα γενικής αρμοδιότητας ή τα τοπικά πολιτικά τμήματα του αρμόδιου πρωτοδικείου.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση για άρνηση της αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, της εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, είναι τα τοπικά τμήματα γενικής αρμοδιότητας ή τα τοπικά πολιτικά τμήματα του αρμόδιου πρωτοδικείου.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Η γλώσσα στην οποία γίνονται δεκτές οι μεταφράσεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 είναι τα πορτογαλικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.