Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Νόμος αριθ. 217/2003 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, αναδημοσίευση

Διαταγή προσωρινής προστασίας

Οι διαταγές προσωρινής προστασίας εκδίδονται από αστυνομικούς οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή, η σωματική ακεραιότητα ή η ελευθερία ενός προσώπου από πράξη ενδοοικογενειακής βίας. Για τον έλεγχο των παραπομπών, την εξακρίβωση της αλήθειας και την εξεύρεση λύσης, οι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν αποδείξεις.

Η διαταγή περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο έκδοσής της· το επώνυμο, το όνομα, την ιδιότητα και την αστυνομική μονάδα στην οποία υπάγεται ο αστυνομικός που εκδίδει τη διαταγή προσωρινής προστασίας· πληροφορίες που ταυτοποιούν σαφώς τον δράστη και το θύμα· περιγραφή των πραγματικών λόγων για τη διαταγή προσωρινής προστασίας και αναφορά των αποδεικτικών στοιχείων· τη νομική βάση· την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία τίθενται σε ισχύ και παύουν τα μέτρα προστασίας· το δικαίωμα προσφυγής κατά της διαταγής, η προθεσμία για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορεί να κατατεθεί η προσφυγή.

Η διαταγή προστασίας υπογράφεται από τον αστυνομικό που την εκδίδει.

Η διαταγή προσωρινής προστασίας θέτει σε εφαρμογή προστατευτικά μέτρα με σκοπό τη μείωση του επικείμενου κινδύνου που έχει διαπιστωθεί: την προσωρινή εκδίωξη του δράστη από την οικία· την επαναφορά του θύματος στην κοινή κατοικία· την υποχρέωση του δράστη να διατηρεί συγκεκριμένη ελάχιστη απόσταση από το θύμα· την υποχρέωση του δράστη να φέρει σε μόνιμη βάση βραχιόλι ηλεκτρονικής επιτήρησης· την υποχρέωση του δράστη να παραδώσει όλα τα όπλα του στην αστυνομία.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται στον δράστη αρχίζουν να ισχύουν αμέσως μετά την έκδοση της διαταγής, χωρίς προηγούμενη κλήτευση ή προθεσμία. Η διαταγή προστασίας κοινοποιείται στον δράστη και στο θύμα. Η αστυνομική μονάδα στην οποία ανήκει ο αστυνομικός που εξέδωσε την προσωρινή διαταγή την υποβάλει στην εισαγγελία που υπάγεται στο αρμόδιο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου αυτή εκδόθηκε. Ο εισαγγελέας της αρμόδιας εισαγγελίας αποφασίζει σχετικά με την ανάγκη διατήρησης των μέτρων προστασίας που διατάσσει η αστυνομική αρχή.

Η διαταγή μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Διαταγή προστασίας

Πρόσωπο του οποίου η ζωή, η σωματική ή διανοητική ακεραιότητα ή η ελευθερία απειλείται από πράξη βίας μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει διαταγή προστασίας με την οποία διατάσσεται προσωρινά: η προσωρινή εκδίωξη του δράστη από την οικία· η επαναφορά του θύματος στην οικογενειακή οικία· ο περιορισμός του δικαιώματος χρήσης του δράστη σε ένα μόνο τμήμα της οικίας· η φιλοξενία/τοποθέτηση του θύματος σε κέντρο παροχής βοήθειας· η υποχρέωση του δράστη να διατηρεί συγκεκριμένη ελάχιστη απόσταση από το θύμα· η απαγόρευση στον δράστη να επισκέπτεται ορισμένα μέρη ή συγκεκριμένες τοποθεσίες· η υποχρέωση του δράστη να φορά βραχιόλι ηλεκτρονικής επιτήρησης· η απαγόρευση κάθε επαφής του δράστη με το θύμα· η υποχρέωση του δράστη να παραδώσει όλα τα όπλα του στην αστυνομία· οι ρυθμίσεις για την επιμέλεια και την κατοικία των ανήλικων τέκνων.

Η διάρκεια των μέτρων καθορίζεται από τον δικαστή, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής. Οι αιτήσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή έχει την κατοικία του το θύμα.

Η αίτηση πρέπει να συντάσσεται με χρήση του τυποποιημένου εντύπου Word (31 Kb) ro και απαλλάσσεται από το τέλος δικαστικού ενσήμου.

Η διαταγή προστασίας είναι εκτελεστή. Η απόφαση εκτελείται χωρίς κλήτευση ή προθεσμία. Η συμμόρφωση με τη διαταγή είναι επίσης υποχρεωτική για το προστατευόμενο πρόσωπο.

Την ημέρα έκδοσης της απόφασης, αντίγραφο του διατακτικού της απόφασης κοινοποιείται στις μονάδες της ρουμανικής αστυνομίας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται η οικία του θύματος και του δράστη. Η διαταγή εκτελείται χωρίς καθυστέρηση από την αστυνομία ή υπό την εποπτεία της.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του αναδημοσιευμένου νόμου αριθ. 217/2003 για την αποτροπή και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, οι αστυνομικοί που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους διαπιστώνουν άμεσο κίνδυνο απειλής της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ελευθερίας ενός προσώπου από πράξη ενδοοικογενειακής βίας, μπορούν να εκδώσουν διαταγή προσωρινής προστασίας για τον περιορισμό του εν λόγω κινδύνου.

Αρμόδιες αρχές για την έκδοση εντολών προστασίας είναι τα ειρηνοδικεία στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται ο τόπος διαμονής ή κατοικίας των θυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του αναδημοσιευμένου νόμου αριθ. 217/2003 για την αποτροπή και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του άρθρου I/5 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην ΕΕ, το οποίο εγκρίθηκε, όπως έχει τροποποιηθεί, με τον νόμο 191/2007, όπως έχει τροποποιηθεί, τα δικαστήρια αποφαίνονται επί των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών με την έκδοση αποφάσεων κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς κλήτευση των διαδίκων.

Δεν χωρεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης που κάνει δεκτή την αίτηση. Η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση είναι δυνατή μόνο εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Το πιστοποιητικό παραδίδεται στο προστατευόμενο πρόσωπο και αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στο πρόσωπο που συνιστά απειλή, το οποίο ενημερώνεται ότι το μέτρο προστασίας που πιστοποιείται μ’ αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστό σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Σύμφωνα με το άρθρο 32 και το άρθρο 46 παράγραφος 2 του αναδημοσιευμένου νόμου αριθ. 217/2003 σχετικά με την αποτροπή και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, η διαταγή προσωρινής προστασίας ή η διαταγή προστασίας εκτελούνται αμελλητί από την αστυνομία ή, κατά περίπτωση, υπό την εποπτεία της.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του άρθρου I/5 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην ΕΕ, το οποίο εγκρίθηκε, όπως έχει τροποποιηθεί, με τον νόμο 191/2007, όπως έχει τροποποιηθεί, για την εκτέλεση μιας απόφασης που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει μέτρα προστασίας τα οποία είναι άγνωστα ή διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται δυνάμει του ρουμανικού δικαίου, τα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013, προσαρμόζουν τα πραγματικά στοιχεία των μέτρων προστασίας ώστε να τα καταστήσουν εκτελεστά στη Ρουμανία σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο και διατάσσουν μέτρα που έχουν ισοδύναμα αποτελέσματα και επιδιώκουν παρεμφερείς στόχους και συμφέροντα. Το μέτρο που διατάσσεται από ρουμανικό δικαστήριο δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα που βαίνουν πέραν των αποτελεσμάτων που προβλέπει το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης για το μέτρο που καθορίζεται σε απόφαση που εκδίδεται από δικαστήριο του κράτους μέλους προέλευσης.

Η προσαρμογή πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου διαδίκου, κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης επί αιτήσεων για την κήρυξη εκτελεστότητας ή την άρνηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της κύριας διαδικασίας.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει ότι η προσαρμογή είναι απαραίτητη, διατάσσει την κλήτευση των μερών. Η παρουσία του εισαγγελέα είναι υποχρεωτική.

Κατά της απόφασης με την οποία το δικαστήριο προέβη σε προσαρμογή απόφασης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση. Δεν χωρεί ένδικο μέσο κατά την απόφασης που εκδίδεται επί της προσφυγής.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του άρθρου I/5 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην ΕΕ, το οποίο εγκρίθηκε, όπως έχει τροποποιηθεί, με τον νόμο 191/2007, όπως έχει τροποποιηθεί, οι αιτήσεις για άρνηση αναγνώρισης και οι αιτήσεις για άρνηση εκτέλεσης στη Ρουμανία αποφάσεων που περιέχουν μέτρα προστασίας που έχουν αποφασιστεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.