Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες — Ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας σε αστικές υποθέσεις


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

1. Είδη υποχρέωσης/απαγόρευσης βάσει μέτρου προστασίας (περιεχόμενο του μέτρου προστασίας):

α) Μπορεί να επιβληθεί επείγον μέτρο βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 324 επ.). Σε περίπτωση επείγοντος μέτρου, ο διάδικος μπορεί να διαταχθεί για παράδειγμα:

i) να απέχει προσωρινά από την είσοδο σε οικία ή διαμέρισμα στο οποίο διαμένει πρόσωπο κατά του οποίου υπάρχει εύλογη υποψία ότι ο διάδικος άσκησε βία· να μην εισέρχεται ή να εισέρχεται μόνον υπό περιορισμούς σε σπίτι ή διαμέρισμα, χώρο εργασίας ή άλλο χώρο στον οποίο το πρόσωπο του οποίου η σωματική ή η ψυχολογική ακεραιότητα απειλείται από τη συμπεριφορά του διαδίκου, είναι συνήθως παρόν ή επισκέπτεται τακτικά· να μην έρχεται σε επαφή, εν όλω ή εν μέρει, γραπτώς, τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική επικοινωνία ή με άλλα μέσα, με πρόσωπο του οποίου η σωματική ή η ψυχολογική ακεραιότητα μπορεί να απειληθεί από τέτοια συμπεριφορά· να μην προσεγγίζει, ή να προσεγγίζει μόνον υπό περιορισμούς, σε καθορισμένη απόσταση το πρόσωπο του οποίου η σωματική ή η ψυχολογική ακεραιότητα μπορεί να απειληθεί από τη συμπεριφορά του διαδίκου.

ii) στο άρθρο 325 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως η) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παρατίθενται παραδείγματα των συνηθέστερων ειδών επειγόντων μέτρων. Αυτό σημαίνει ότι η απαρίθμηση των επειγόντων μέτρων στον νόμο δεν είναι περιοριστική και το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει άλλα είδη επειγόντων μέτρων. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει επείγοντα μέτρα παρόμοια με εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο και κατάλληλο.

β) Βάσει του νόμου περί αστυνομίας, η αστυνομία μπορεί, για παράδειγμα, να διατάξει ορισμένο πρόσωπο:

i) να μην εισέρχεται ή να μην παραμένει σε ορισμένους τόπους, ή να παραμένει σε ορισμένο τόπο (άρθρο 27). Η υποχρέωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο χρονικό διάστημα (που σημαίνει μόνο τον απολύτως αναγκαίο χρόνο).

ii) να εγκαταλείψει τυχόν κοινή κατοικία (άρθρο 27a). Ο νόμος περί αστυνομίας επιτρέπει στους αστυνομικούς να διατάξουν ορισμένο πρόσωπο να εγκαταλείψει διαμέρισμα ή σπίτι ή άλλους χώρους που καταλαμβάνει από κοινού με απειλούμενο πρόσωπο και την άμεση γειτονία του (κοινή κατοικία), εάν υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι πιθανό να εμπλακεί σε επίθεση κατά της ζωής, της υγείας ή της ελευθερίας, ή σε ιδιαίτερα σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απειλούμενου προσώπου, ιδίως ενόψει προηγούμενων επιθέσεων αυτού του είδους. Η διαταγή εγκατάλειψης της κοινής κατοικίας περιλαμβάνει απαγόρευση επανεισόδου του προσώπου στην κοινή κατοικία για 10 ημέρες μετά την έκδοση της διαταγής εγκατάλειψης. Ο αστυνομικός μπορεί να εκδώσει διαταγή με την οποία απαιτείται από ορισμένο πρόσωπο να εγκαταλείψει κοινή κατοικία ακόμη και σε περίπτωση απουσίας του. Όσο ισχύει η διαταγή εγκατάλειψης της κοινής κατοικίας, το πρόσωπο που διατάσσεται σε εγκατάλειψη δεν μπορεί να προσεγγίσει το απειλούμενο πρόσωπο σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων.

2. Φύση της αρχής έκδοσης του μέτρου:

α) Η προδικαστική απόφαση εκδίδεται από δικαστική αρχή (πολιτικό δικαστήριο).

β) Η διαταγή εγκατάλειψης κοινής κατοικίας εκδίδεται από διοικητική αρχή — Σημ.: όχι από τη διοικητική αρχή που παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την αμεροληψία και το δικαίωμα ακρόασης όλων των μερών. Οι διαταγές εγκατάλειψης κοινής κατοικίας δεν υπόκεινται σε έφεση ή επανεξέταση από δικαστική αρχή.

3. Μέγιστη δυνατή διάρκεια ενός μέτρου:

α) Τα επείγοντα μέτρα δεν είναι γενικά χρονικά περιορισμένα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 330 παράγραφος 1 και 336 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει χρονικά την απόφαση. Το επείγον μέτρο πρέπει να ανακαλείται εάν το προστατευόμενο πρόσωπο δεν λάβει μέτρα για την έκδοση απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης (δεν ασκήσει αγωγή) ή εάν η αίτηση έκδοσης απόφασης επί της ουσίας απορριφθεί για τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, ή εάν η αγωγή έχει απορριφθεί για τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, ή η κύρια διαδικασία έχει διακοπεί (άρθρο 336 παράγραφοι 3 και 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Πρέπει επίσης να ανακαλείται μόλις το δικαστήριο κάνει δεκτή την αγωγή στην κύρια δίκη (άρθρο 337 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

β) Χρονικός περιορισμός: ο απολύτως αναγκαίος χρόνος είναι 48 ώρες σε περίπτωση κράτησης και 10 ημέρες σε περίπτωση διαταγής εγκατάλειψης κοινής κατοικίας. Ωστόσο, η αστυνομία μπορεί να παρατείνει την ισχύ διαταγής εγκατάλειψης κοινής κατοικίας με την υποβολή αίτησης για τη λήψη επείγοντος μέτρου (βλ. κατωτέρω). Η διαταγή εγκατάλειψης της κοινής κατοικίας ανακαλείται μόλις εκδοθεί επείγον μέτρο ή απορριφθεί η αγωγή από πολιτικό δικαστήριο.

4. Εθνικό σύστημα επιβολής για την εφαρμογή μέτρων προστασίας:

α) Το επείγον μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί (εφόσον απαιτείται) μόλις επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον ύποπτο. Η συνδρομή δικαστικού επιμελητή είναι αναγκαία για την εκτέλεση της απόφασης. Ο δικαστικός επιμελητής έχει το δικαίωμα να επιβάλει χρηματική ποινή σε πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν συμμορφώνεται με προσωρινό μέτρο (Κώδικας αναγκαστικής εκτέλεσης, άρθρο 192).

β) Η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να κάμψει την αντίσταση βίαιου ατόμου και για να επιβάλει την απομάκρυνσή του από την κοινή κατοικία (νόμος περί αστυνομίας, άρθρο 51) ή για να εκτελέσει άλλες αστυνομικές διαταγές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων.

5. Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με μέτρο:

α) Για τη μη συμμόρφωση με επείγον μέτρο προβλέπεται ποινή φυλάκισης ενός έως πέντε ετών (Ποινικός Κώδικας, άρθρο 349). Ωστόσο, πρέπει να αποδεικνύεται πρόθεση τέλεσης ποινικού αδικήματος (παράβαση της υποχρέωσης που επιβάλλεται από μέτρο προστασίας). Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 4α).

β) Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 4β).

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη λήψη μέτρων προστασίας στη Σλοβακική Δημοκρατία είναι όλα τα περιφερειακά δικαστήρια. Όλα τα περιφερειακά δικαστήρια είναι εξίσου αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Τα μέτρα προστασίας που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να υποβάλλονται στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Μπρατισλάβας III. Η αστυνομία και οι δικαστικοί επιμελητές είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των μέτρων αυτών.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μπρατισλάβας III είναι αρμόδιο για την προσαρμογή των μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Οι αιτήσεις άρνησης αναγνώρισης ή εκτέλεσης πρέπει να υποβάλλονται στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Μπρατισλάβας III.

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές είναι η σλοβακική και η τσεχική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.