Vzajemno priznavanje zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Člen 17 - Informacije, ki so dane na voljo javnosti

Vsi ukrepi, ki v Slovenski zakonodaji spadajo pod Uredbo št. 606/2013, so urejeni v Zakonu o preprečavanju nasilja v družini ( Uradni list RS, št. 16/08), v nadaljevanju ZPND. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5084

Ukrepi so navedeni v 19. členu ZPND:

- prepoved vstopiti v stanovanje, v katerem živi žrtev;

- prepoved zadrževati se v določeni bližini stanovanja, v katerem živi žrtev;

- prepoved zadrževati in približevati se krajem, kjer se žrtev redno nahaja (delovno mesto, šola, vrtec...);

- prepoved navezovati stike z žrtvijo na kakršenkoli način, vključno s sredstvi za komuniciranje na daljavo;

- prepoved vzpostaviti vsakršno srečanje z žrtvijo.

Ukrep lahko traja največ 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za dodatnih 6 mesecev.

Za ukrepe po ZPND se lahko izda potrdilo po Uredbi (EU) št. 606/2013

Zaščita je namenjena družinskim članom, ki so opredeljeni v drugem členu ZPND:

-        zakonec ali zunajzakonska partnerica oziroma partner, bivši zakonec ali bivša zunajzakonska partnerica oziroma partner,

-        partnerica oziroma partner ali bivša partnerica oziroma partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti,

-        krvna sorodnica oziroma sorodnik (v nadaljnjem besedilu: sorodnik) v ravni vrsti,

-        krvni sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena,

-        sorodnik po svaštvu do vštetega drugega kolena,

-        posvojiteljica oziroma posvojitelj (v nadaljnjem besedilu: posvojitelj) in posvojenka oziroma posvojenec,

-        rejnica oziroma rejnik (v nadaljnjem besedilu: rejnik) in rejenka oziroma rejenec,

-        skrbnica oziroma skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) in varovanka oziroma varovanec,

-        osebe, ki imajo skupnega otroka,

-        osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

Katerikoli izmed ukrepov po ZPND je lahko izrečen neodvisno od drugih postopkov.

Žrtev lahko pri okrožnem sodišču predlaga, da določi ukrepe za odvrnitev nadaljnje škode. O ukrepih odloča sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče obravnava te zadeve prednostno, postopek je nujen, javnost je izključena.

Žrtev lahko sodišču predlaga, da določi ukrepe za odvrnitev nadaljnje škode. Sodišče lahko povzročitelju nasilja, ki je žrtev telesno poškodoval, ali ji je prizadejal škodo na zdravju, ali je drugače posegel v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne pravice, na predlog žrtve z odločbo odloči o ukrepu - izreče prepoved zaradi nasilnih dejanj.

Brezplačna pravna pomoč je urejena v četrtem delu ZPND.

Za brezplačno pravno pomoč žrtvi nasilja se uporablja zakon, ki ureja brezplačno pravno pomoč.

Do brezplačne pravne pomoči po tem zakonu je, ne glede na določbe zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč, upravičena oseba, za katero je bila podana ocena o ogroženosti. Mnenje o ogroženosti osebe poda pristojni center za socialno delo.

Brezplačna pravna pomoč se po tem zakonu odobri za postopke, ki tečejo na predlog žrtve zaradi ukrepov po 19. in 21. členu tega zakona. Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč obravnava prošnje, vložene po tem zakonu, prednostno.

Povzročitelj nasilja ima vedno na voljo pritožbo zoper izrečen ukrep, vendar pa ta ne zadrži izvršitve samega ukrepa.

Sodišče žrtvi nasilja in povzročitelju nasilja vroči odločbo o izrečenem ukrepu. Izrečen ukrep je takoj izvršljiv. Pritožba zoper ukrep, ki ga izreče sodišče, ne zadrži izvršitve ukrepa.Nadzor opravlja policija, predvsem na opozorilo žrtve oziroma osebe, ki zazna kršitev.

Izrečen ukrep je neposredno izvršljiv ne glede na to, da ima povzročitelj nasilja pravico do stikov z otrokom, ki je žrtev nasilja oziroma pravico do varstva in vzgoje otroka, ki je žrtev nasilja. V primeru izrečenega ukrepa se lahko sproži postopek za izdajo odločbe o prepovedi stikov oziroma o tem, da se otrok dodeli v varstvo in vzgojo drugi osebi.

Zadnja posodobitev: 22/04/2015

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.