Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Άρθρο 17 - Διαθέσιμες για το κοινό πληροφορίες

Άνευ αντικειμένου.

Στην Ισπανία δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας που διατάσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό 606/2013 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν δικαστικές αρχές αρμόδιες να διατάσσουν τα εν λόγω μέτρα και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά τους κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού.

Άρθρο 18, στοιχείο α)(i) - τις αρχές που είναι αρμόδιες να διατάσσουν μέτρα προστασίας και να εκδίδουν πιστοποιητικά σύμφωνα με τα άρθρο 5

Άνευ αντικειμένου.

Στην Ισπανία δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας που διατάσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό 606/2013 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν δικαστικές αρχές αρμόδιες να διατάσσουν τα εν λόγω μέτρα και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά τους κατά την έννοια του άρθρου 5.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(ii) - τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να γίνεται επίκληση μέτρου προστασίας που διατάσσεται σε άλλο κράτος μέλος και/ή οι οποίες είναι αρμόδιες να εκτελούν τον εν λόγω μέτρο

Το πρωτοδικείο (Juzgado de 1a Instancia) ή, ανάλογα με την περίπτωση, το οικογενειακό δικαστήριο (Juzgado de Familia) του τόπου κατοικίας του θύματος.

Άρθρο 18 στοιχείο α)(iii) - τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια της προσαρμογής μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1

Το πρωτοδικείο (Juzgado de 1a Instancia) ή, ανάλογα με την περίπτωση, το οικογενειακό δικαστήριο (Juzgado de Familia) του τόπου κατοικίας του θύματος.

Άρθρο 18 στοιχείο α(iv) - τα δικαστήρια στα οποία πρέπει να γίνει η υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 13, της αίτησης για απόρριψη αναγνώρισης και, όπου ισχύει, για εκτέλεση·

Το περιφερειακό δικαστήριο (Audiencia Provincial)

Άρθρο 18 στοιχείο β) - τη γλώσσα ή τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για μεταφράσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1

Iσπανική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.