Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Belgia

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa kaitsemeetmed tsiviilasjades


*kohustuslikud andmed

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Kaitsemeetmeid on sõltuvalt juhtumist pädevad määrama järgmised asutused: perekonnakohus (tribunal de la famille), töökohus (tribunal du travail) või prokuratuur (ministère public), kusjuures nende meetmete määramist kontrollib seejärel perekonnakohus või alaealiste asjade kohus (tribunal de la jeunesse).

Tõendi annab välja kaitsemeetme määranud kohtu vanemkohtusekretär (greffier en chef) või asjakohasel juhul prokuratuur.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Selle koha prokuratuur, mille rahvastikuregistrisse on kaitstav isik kantud või kavatsetakse kanda või kus on selle isiku alaline elukoht või tulevane alaline elukoht.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Selle koha prokuratuur, mille rahvastikuregistrisse on kaitstav isik kantud või kavatsetakse kanda või kus on selle isiku alaline elukoht või tulevane alaline elukoht. Kaitsemeetme kohandamise võib kooskõlas artikli 11 lõikega 5 vaidlustada esimese astme kohtus (tribunal de première instance).

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Esimese astme kohus.

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Vastavalt artikli 16 lõikele 1 aktsepteeritakse tõlkeid prantsuse, hollandi ja/või saksa keelde, sõltuvalt sellest, milline on kaitsemeetme täitmise koha ametlik keel kooskõlas Belgia õigusega.

Viimati uuendatud: 10/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.