Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Pädev asutus kaitsemeetmeid määrama on kannatanu alalise või kehtiva elukoha järgne ringkonnakohus (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikkel 7).

Määruse (EL) nr 606/2013 artiklis 5 osutatud tõendi annab kaitstava isiku taotlusel välja juhtumit uurinud ringkonnakohus (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikli 26 lõige 1).

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Isik, kelle kasuks on määratud kaitsemeede mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, võib taotleda, et Bulgaaria territooriumil teeks lähenemiskeelu määruse Sofia linnakohus (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikkel 23).

Seda meedet on pädevad rakendama siseministeerium ja riigiprokuratuur.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Pädev asutus on Sofia linnakohus.

Kohus kontrollib, kas meedet saab rakendada Bulgaaria õigusega ette nähtud vahenditega. Kui see ei ole võimalik, määrab kohus kooskõlas Bulgaaria õigusega asendusmeetme (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikli 24 lõige 2).

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Kaitsemeetme tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotluse peab ohustav isik esitama Sofia linnakohtule (koduvägivalla eest kaitsmise seaduse artikkel 25).

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Bulgaaria nõuab, et dokumendid tõlgitaks bulgaaria keelde.

Viimati uuendatud: 10/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.