Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Küpros

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa kaitsemeetmed tsiviilasjades


*kohustuslikud andmed

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Kohtuid käsitleva seaduse nr 14/60 paragrahvis 32 on sätestatud, et edasisest rikkumisest hoidumise (esialgse, tähtajatu või kohustusliku) korralduse võib teha iga tsiviilasju lahendav kohus.

Perekonnakohtute seaduse nr 23/90 paragrahvi 16 alusel on perekonnakohtutel samasugune pädevus.

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Kaitsemeetmeid on pädev määrama ja tõendit välja andma see piirkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on asjaomasel ajal hageja elu- või asukoht (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías).

Kui asja arutatakse perekonnaõiguse alusel, on pädev asutus see perekonnakohus, kelle tööpiirkonnas on asjaomasel ajal hageja või kostja elu- või asukoht (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías). Kui kohtuvaidluse keskmes on alaealine, on pädev see perekonnakohus, kelle tööpiirkonnas alaealine asub.

Tõendit on pädev välja andma kaitsemeetme määranud piirkonna- või perekonnakohus.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Asutus, kelle poole tuleb kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda

Kõikides astmetes on pädev asutus see piirkonnakohus, kelle tööpiirkonda on ohustav isik alaliselt või ajutiselt elama asunud. Kui tema aadress ei ole teada, on pädev asutus Nikosia piirkonnakohus.

Asutus, kes on pädev sellist meedet täitma

Kõikides astmetes on pädev asutus see piirkonnakohus, kelle tööpiirkonda on ohustav isik alaliselt või ajutiselt elama asunud. Kui tema aadress ei ole teada, on pädev asutus Nikosia piirkonnakohus.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Kõikides astmetes on pädev asutus see piirkonnakohus, kelle tööpiirkonda on ohustav isik alaliselt või ajutiselt elama asunud. Kui tema aadress ei ole teada, on pädev asutus Nikosia piirkonnakohus.

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Kohus, kellele esitatakse tunnustamisest keeldumise taotlus

Piirkonna- või perekonnakohus, kelle poole on pöördutud päritoluliikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks.

Võimaluse korral kohus, kellele esitatakse täitmisest keeldumise taotlus

Piirkonna- või perekonnakohus, kelle poole on pöördutud päritoluliikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks.

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Dokumendid tuleks esitada kreeka keeles. Aktsepteeritakse ka ingliskeelseid tõlkeid.

Viimati uuendatud: 16/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.