Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Riigi teave seoses määrusega (EL) nr 606/2013

Üldine teave

Määruses (EL) nr 606/2013 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta on ette nähtud mehhanism, mis võimaldab liikmesriikide vahel otseselt tunnustada tsiviilõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeldu.

Seega kui isiku kasuks on päritoluliikmesriigis tsiviilõigusliku meetmena antud välja lähenemiskeeld, võib sellele otseselt tugineda ka mõnes muus liikmesriigis, esitades pädevatele ametiasutustele tõendi oma õiguste kohta.

Määrust kohaldatakse alates 11. jaanuarist 2015.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Rohkem teavet kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta võib leida spetsiaalselt selleks loodud veebilehelt.

Viimati uuendatud: 16/01/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.