Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Inglismaal ja Walesis

Kaitsemeede, mille määramise taotlus esitati Ühendkuningriigis, et seda tunnustataks ja täidetaks mõnes muus ELi liikmesriigis

Kui isik on taotlenud (või tema suhtes täidetakse) siseriiklikku kaitsemeedet, mis kuulub määruse kohaldamisalasse (nt keelava sisuga määrused, mis on tehtud vastavalt 1997. aasta seadusele, mis käsitleb kaitset ahistamise eest, või perekonnaasjades väärkohtlemise vastased määrused, eluaseme kasutamise määrused ja sundabielu takistamise määrused) võib ta taotleda kaitsemeetme määranud kohtult tõendit, et laiendada kaitset teisele ELi liikmesriigile. Inglismaal ja Walesis on need kohtud:

 • perekonnakohus (family court);
 • krahvkonnakohus (county court);
 • kõrge kohus (High Court) (nii perekonnaasjade osakond (Family Division) kui ka kuninglik osakond (Queen’s Bench Division));
 • magistraadikohtud (magistrates’ courts) (võivad määrata lähenemiskeelu kaitseks koduvägivalla vastu (Domestic Violence Protection Orders));
 • eestkostekohus (Court of Protection).

Nende meetmete kohaldamise üksikasjalik kord on sätestatud õigusaktides ja kohaldatavates perekonnaasjade- või tsiviilkohtumenetluse normides (uute perekonnaasjademenetluse normide (Family Procedure Rules, FPR) osa 38 (FPR tegevusjuhend 38A) ja tsiviilkohtumenetluse normide (Civil Procedure Rules (CPR)) osa 74 uus VI jagu.

Kõik need kohtud aitavad taotluse koostamisel. Avaldatud on ka teabeleht, millega saate tutvuda kuningliku kohtuameti (HMCTS) veebisaidil.

Kui kohus on veendunud, et tingimused on täidetud, väljastab ta ettenähtud vormis tõendi (mis on ühine kogu ELis). See antakse kaitstavale isikule/taotlejale. Kaitstav isik võib samuti taotleda, et kohus väljastaks talle tõendi tõlke.

Kohus teatab ohustavale isikule, et tõend on väljastatud (ja seda kohaldatakse kõikjal ELis). Tõendi väljastamist ei ole võimalik edasi kaevata, kuid võib esitada taotluse tõendi parandamiseks või tühistamiseks.

Tõend tähendab, et kaitstava isiku suhtes kohaldatavat kaitsemeedet tunnustatakse automaatselt ja vajaduse korral täidetakse seda igas liikmesriigis (välja arvatud Taanis, kelle suhtes määrus ei ole siduv).

Teises liikmesriigis määratud kaitsemeetme tunnustamine ja jõustamine Ühendkuningriigis

Teises liikmesriigis määratud kaitsemeedet tunnustatakse ilma ühegi erimenetluseta ja see kuulub täitmisele, ilma et oleks nõutav täidetavaks tunnistamine. Seda ei ole vaja esitada kohtule tunnustamiseks.

Kui kaitstav isik nõuab kaitsemeetme faktiliste asjaolude (nt uus aadress jne) kohandamist ja/või taotleb väidetava rikkumise korral meetme täitmist, võib ta Inglismaal ja Walesis pöörduda järgmiste kohtute poole:

 • perekonnakohus;
 • krahvkonnakohus;
 • kõrge kohus (perekonnaasjade osakond).

Need kohtud võivad meedet kohandada (kui seda on taotletud). Ohustatavat isikut teavitatakse tehtud kohandusest (ja rikkumise eest määratavatest karistustest).

Need kohtud on pädevad kaitsemeedet täitma, kohaldades ükskõik millist tsiviilkaristust, mida nad võivad kohaldada selliste siseriiklike kaitsemeetmete täitmiseks, nagu väärkohtlemise vastane määrus või keelava sisuga kohtumäärused, mis on tehtud vastavalt 1997. aasta seadusele, mis käsitleb kaitset ahistamise eest.

Ohustav isik võib esitada ühele neist kohtutest taotluse keelduda teise ELi liikmesriigi kaitsemeetme tunnustamisest või täitmisest, kuid ta saab seda teha ainult teatavatel ja piiratud põhjustel: meede peaks olema ilmselgelt vastuolus avaliku korraga või vastuolus siseriikliku otsusega.

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Inglismaal ja Walesis

 • perekonnakohus;
 • krahvkonna kohus;
 • kõrge kohus (nii perekonnaasjade osakond kui ka kuninglik osakond);
 • magistraadikohtud;
 • eestkostekohus.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Inglismaal ja Walesis

 • perekonnakohus;
 • krahvkonnakohus;
 • kõrge kohus (perekonnaasjade osakond).

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Inglismaal ja Walesis

 • perekonnakohus;
 • krahvkonnakohus;
 • kõrge kohus (perekonnaasjade osakond).

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Inglismaal ja Walesis

 • krahvkonnakohus;
 • perekonnakohus;
 • kõrge kohus (perekonnaasjade osakond).

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Inglise keel kõikides Ühendkuningriigi jurisdiktsioonides.

Viimati uuendatud: 06/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.