Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Gibraltar

Sisu koostaja:
Gibraltar

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Gibraltaril

Kaitsemeede, mille määramise taotlus esitati Ühendkuningriigis, et seda tunnustataks ja täidetaks mõnes muus ELi liikmesriigis

Kui isik on taotlenud (või tema suhtes täidetakse) siseriiklikku kaitsemeedet, mis kuulub määruse kohaldamisalasse, võib ta taotleda kaitsemeetme määranud kohtult tõendit, et laiendada kaitset teisele ELi liikmesriigile.

Gibraltaril väljastab tõendi Gibraltari kõrgeim kohus (Supreme Court) ning nii tsiviil- kui ka perekonnaasjades kohaldatakse 2015. aasta kaitsemeetmete tunnustamise määrust ja tsiviilkohtumenetluse norme. Kui tingimused on täidetud, väljastab Gibraltari kõrgeim kohus kaitstavale isikule ettenähtud tõendi ühisel ELi vormil ja teatab sellest ohustavale isikule.

Kui kohus on veendunud, et tingimused on täidetud, väljastab ta ettenähtud vormis tõendi (mis on ühine kogu ELis). See antakse kaitstavale isikule/taotlejale. Kaitstav isik võib samuti taotleda, et kohus väljastaks talle tõendi tõlke.

Kohus teatab ohustavale isikule, et tõend on väljastatud (ja seda kohaldatakse kõikjal ELis). Tõendi väljastamist ei ole võimalik edasi kaevata, kuid võib esitada taotluse tõendi parandamiseks või tühistamiseks.

Tõend tähendab, et kaitstava isiku suhtes kohaldatavat kaitsemeedet tunnustatakse automaatselt ja vajaduse korral täidetakse seda igas liikmesriigis (välja arvatud Taanis, kelle suhtes määrus ei ole siduv).

Teises liikmesriigis määratud kaitsemeetme tunnustamine ja täitmine Ühendkuningriigis

Teises liikmesriigis määratud kaitsemeedet tunnustatakse ilma ühegi erimenetluseta ja see kuulub täitmisele, ilma et oleks nõutav täidetavaks tunnistamine. Seda ei ole vaja esitada kohtule tunnustamiseks.

Euroopa lähenemiskeelul on Gibraltaril sama õigusjõud ja -mõju kui kõrgeima kohtu vastaval keelul; seda tunnustatakse automaatselt ja see on otseselt täidetav. Kui kõrgeimale kohtule esitatakse taotlus Euroopa lähenemiskeelu muutmiseks, võib kõrgeim kohus meedet vastavalt kohandada ja ta teavitab ohustavat isikut sellest kohandusest

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Gibraltaril

  • Kõrgeim kohus

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Gibraltaril

  • Kõrgeim kohus

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Gibraltaril

  • Kõrgeim kohus

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Gibraltaril

  • Kõrgeim kohus
Viimati uuendatud: 13/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.