Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete suhtes kohaldatavaid riigisiseseid norme ja menetlusi reguleeritakse tsiviilkohtumenetluse seadusega.

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Läti Vabariigi asutused, kes on pädevad määrama kaitsemeetmeid ja andma välja tõendeid, on piirkondlikud (või linna-) kohtud (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 5411 lõige 45).

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Asutused, kes on pädevad täitma teises liikmesriigis määratud kaitsemeedet, on selle koha piirkondlikud (või linna-) kohtud, kus otsust tuleb täita või kus asub kostja deklareeritud elukoht või selle puudumisel kostja tegelik elukoht või registrijärgne asukoht (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 6513 lõige 1).

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Kaitsemeetmeid on pädevad kohandama samad piirkondlikud (või linna-) kohtud, kes on pädevad neid meetmeid täitma (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 6515 lõige 2).

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Piirkondlikud (või linna-) kohtud, mille tööpiirkonnas tuleb täita teise liikmesriigi kohtu otsusega määratud kaitsemeede (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 6443 lõige 43).

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Kõik kõnealuse määruse kohaselt nõutavad transliteratsioonid või tõlked tehakse Läti Vabariigi ametlikku keelde, st läti keelde.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.