Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Leedus määravad määruse kohaldamisalas olevaid kaitsemeetmeid kohtud. Määruse artikli 5 kohase tõendi annab välja kaitsemeetme määranud kohus.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Leedus täidavad määruse kohaldamisalas olevaid kaitsemeetmeid kohtutäiturid. Juhul kui kohtutäituritel esineb määruse kohaldamisalas olevate kaitsemeetmete täitmisel takistusi, on neil üldine õigus paluda politseil need takistused kõrvaldada.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Määruse kohaldamisalas olevaid kaitsemeetmeid kohandavad kooskõlas artikli 11 lõikega 1 neid täitvad kohtutäiturid.

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Kaitsemeetme tunnustamisest või asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus tuleks esitada Leedu Apellatsioonikohtule.

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Määruse kohaselt Leedu pädevate asutustega suhtlemiseks vajalik transliteratsioon või tõlge tehakse Leedu Vabariigi ametlikku keelde ehk leedu keelde.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.