Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama

Prokurör (Procureur d’Etat) vastavalt 8. septembri 2003. aasta muudetud seadusele koduvägivalla kohta ning piirkondliku kohtu (Tribunal d’Arrondissement) esimees vastavalt uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitele 1017-1 kuni 1017-12.

Asutused, kes on pädevad tõendeid välja andma

Prokurör vastavalt 8. septembri 2003. aasta muudetud seadusele koduvägivalla kohta ja piirkondliku kohtu esimees vastavalt uue tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitele 1017-1 kuni 1017-12.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda

Prokurör ja (sunniraha puhul) piirkondliku kohtu esimees.

Asutused, kes on pädevad sellist meedet täitma

Prokurör ja (sunniraha puhul) piirkondliku kohtu esimees.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas määruse artikli 11 lõikega 1

Kiireloomulises menetluses osalev piirkondliku kohtu esimees.

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Tunnustamisest keeldumise taotlus tuleb kooskõlas artikliga 13 esitada kiireloomulises menetluses osalevale piirkondliku kohtu esimehele.

Täitmisest keeldumise taotlus tuleb kooskõlas artikliga 13 esitada kiireloomulises menetluses osalevale piirkondliku kohtu esimehele.

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Luksemburg aktsepteerib prantsuse ja saksa keelt.

Viimati uuendatud: 14/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.