Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Holland

Sisu koostaja:
Holland

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Holland

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa kaitsemeetmed tsiviilasjades


*kohustuslikud andmed

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Ohvrid, kes soovivad Madalmaades taotleda kaitsemeedet, peavad algatama tsiviilkohtumenetluse (ajutiste meetmete kohaldamise menetlus (kort geding)). Selleks tuleb neil võtta ühendust advokaadiga, kes annab neile rohkem teavet järgitava menetluse kohta ja algatab selle nende nimel.

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Kaitsemeetmeid määravad pädevad kohtud: kohtud PDF (167 Kb) nl

Juhul kui kaitsemeede on määratud ajutise lähenemiskeelu seaduse (Wet tijdelijk huisverbod) alusel:
selle koha linnapea, kus ajutist lähenemiskeeldu tuleb kohaldada.

Kaitsemeetme määranud ametiasutusel on ühtlasi õigus anda välja tõend.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

•             Kohtutäitur (deurwaarder)

•             Juhul kui kaitsemeede on määratud ajutise lähenemiskeelu seaduse alusel: politsei

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag (ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav Haagi ringkonnakohtu kohtnik)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag (Haagi ringkonnakohus)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

PO Box 20302, 2500 EH Den Haag

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Hollandi keel

Viimati uuendatud: 11/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.