Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Põhja-Iirimaal

Kaitsemeede, mille määramise taotlus esitati Ühendkuningriigis, et seda tunnustataks ja täidetaks mõnes muus ELi liikmesriigis

Kui isik on taotlenud (või tema suhtes täidetakse) siseriiklikku kaitsemeedet, mis kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse, võib ta taotleda kaitsemeetme määranud kohtult tõendit, et laiendada kaitset teisele ELi liikmesriigile. Põhja-Iirimaal on need kohtud:

 • krahvkonna kohus(county court);
 • Põhja-Iirimaa kõrge kohus (the High Court);
 • magistraadikohus (mgistrates’ court).

Kui kohus on veendunud, et tingimused on täidetud, väljastab ta ettenähtud vormis tõendi (mis on ühine kogu ELis). See antakse kaitstavale isikule/taotlejale. Kaitstav isik võib samuti taotleda, et kohus väljastaks talle tõendi tõlke.

Kohus teatab ohustavale isikule, et tõend on väljastatud (ja seda kohaldatakse kõikjal ELis). Tõendi väljastamist ei ole võimalik edasi kaevata, kuid võib esitada taotluse tõendi parandamiseks või tühistamiseks.

Tõend tähendab, et kaitstava isiku suhtes kohaldatavat kaitsemeedet tunnustatakse automaatselt ja vajaduse korral täidetakse seda igas liikmesriigis (välja arvatud Taanis, kelle suhtes määrus ei ole siduv).

ELi tõendi saate taotluse korral kohtust, kes väljastas siseriikliku kaitsemeetme.

Teises liikmesriigis määratud kaitsemeetme tunnustamine ja jõustamine Ühendkuningriigis

Teises liikmesriigis määratud kaitsemeedet tunnustatakse ilma ühegi erimenetluseta ja see kuulub täitmisele, ilma et oleks nõutav täidetavaks tunnistamine. Seda ei ole vaja esitada kohtule tunnustamiseks.

Kui kaitstav isik nõuab kaitsemeetme faktiliste asjaolude (nt uus aadress jne) kohandamist ja/või taotleb väidetava rikkumise korral meetme täitmist, võib ta Põhja-Iirimaal pöörduda järgmiste kohtute poole:

 • krahvkonna kohus;
 • Põhja-Iirimaa kõrge kohus.

Need kohtud võivad meedet kohandada (kui seda on taotletud). Ohustatavat isikut teavitatakse tehtud kohandusest (ja rikkumise eest määratavatest karistustest). Need kohtud on pädevad kaitsemeedet täitma, kohaldades ükskõik millist tsiviilkaristust, mida nad võivad kohaldada selliste siseriiklike kaitsemeetmete täitmiseks, nagu kohtumäärus väärkohtlemise takistamiseks või ettekirjutused, mis on tehtud vastavalt 1997. aasta määrusele, mis käsitleb kaitset ahistamise eest (Protection from Harassment (Northern Ireland) Order 1997).

Ohustav isik võib esitada ühele neist kohtutest taotluse keelduda teise ELi liikmesriigi kaitsemeetme tunnustamisest või täitmisest, kuid ta saab seda teha ainult teatavatel ja piiratud põhjustel: meede peaks olema ilmselgelt vastuolus avaliku korraga või vastuolus siseriikliku otsusega.

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Põhja-Iirimaal

 • Põhja-Iirimaa kõrge kohus (the High Court);
 • krahvkonna kohus;
 • magistraadikohus.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Põhja-Iirimaal

 • Põhja-Iirimaa kõrge kohus;
 • krahvkonna kohus.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Põhja-Iirimaal

 • Põhja-Iirimaa kõrge kohus;
 • krahvkonna kohus.

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Põhja-Iirimaal

 • Põhja-Iirimaa kõrge kohus;
 • krahvkonna kohus.

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Inglise keel kõikides Ühendkuningriigi jurisdiktsioonides.

Viimati uuendatud: 09/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.