Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa kaitsemeetmed tsiviilasjades


*kohustuslikud andmed

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Portugali õiguskorras on kaitsemeetmed sisuliselt kriminaalõiguslikud ning need on ette nähtud kriminaalseadustikus, kriminaalmenetluse seadustikus ja 16. septembri 2009. aasta seaduses nr 112/2009, millega kehtestatakse koduvägivalla ennetamise ning selle ohvrite kaitse ja abistamise õigusraamistik.

Tsiviilõiguse valdkonnas on siiski võimalik kehtestada kaitsemeetmeid isikuõiguste üldise kaitse kaudu. Tsiviilseadustiku artikli 70 lõikes 2 on sätestatud: „Olenemata tsiviilvastutusest võib isik, keda ähvardatakse või kelle vastu süütegu toime pandi, nõuda olukorrale vastavate kaitsemeetmete kohaldamist, et vältida ähvarduse elluviimist või leevendada juba toime pandud süüteo tagajärgi.“

Tsiviilmenetlusõiguses on seega ette nähtud konkreetsete kaitsemeetmete vastuvõtmine, et hoida ära mis tahes ebaseaduslikku ja otsest ohtu inimese füüsilisele või moraalsele heaolule või leevendada juba toime pandud süüteo tagajärgi või need peatada (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 878).

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 879 ja 880 reguleerivad seda liiki menetluse teatavaid menetluslikke aspekte. Lühidalt öeldes määrab kohus juhul, kui selliste kaitsemeetmete taotlus rahuldatakse, tsiviilmenetlusõiguse alusel kindlaks konkreetsed kostjale kohustuslikud käitumispiirangud ja vajaduse korral täitmise tähtaja, samuti kohustusliku rahalise karistuse iga täitmisega viivitamise päeva või iga rikkumise eest, olenevalt sellest, kumb on kõnealusel juhul asjakohasem.

Samuti on ette nähtud, et teha võib esialgse otsuse, mida ei saa edasi kaevata ja mida võib hiljem põhiasja menetluses muuta või kinnitada juhul, kui kohtult kaitsemeedet taotleva isiku esitatud tõendite hindamisel ilmneb tema füüsilisele või moraalsele heaolule vahetu ja pöördumatu kahju tekitamise võimalus ning kui:

a) kohtul ei ole siseveendumust ohu või toime pandud süüteo olemasolu, ulatuse või raskusastme osas;

b) erilise kiireloomulisuse tõttu on vaja kaitsemeede võtta ilma vastaspoolt ära kuulamata.

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Portugali asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda: pädeva piirkondliku kohtu üldkohtu pädevusega kohtumajad (Juízo de Competência Genérica) või kohalikud tsiviilkohtumajad (Juízo local cível). Samad asutused on pädevad sellist meedet täitma.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Portugali asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma: üldkohtu pädevusega kohtumajad (Juízo de Competência Genérica) või pädeva kohtu kohalikud tsiviilkohtumajad (Juízo local cível).

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Portugali asutused, kes on pädevad kooskõlas määruse artikli 11 lõikega 1 kaitsemeetmeid kohandama: üldkohtu pädevusega kohtumajad või kohalikud tsiviilkohtumajad.

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13, on: üldkohtu pädevusega kohtumajad või kohalikud tsiviilkohtumajad.

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete keelena aktsepteeritakse portugali keelt.

Viimati uuendatud: 21/02/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.