Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Šotimaa

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa kaitsemeetmed tsiviilasjades


*kohustuslikud andmed

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Šotimaa

Kaitsemeede, mille määramise taotlus esitati Ühendkuningriigis, et seda tunnustataks ja täidetaks mõnes muus ELi liikmesriigis

Kui isik on taotlenud (või tema suhtes täidetakse) siseriiklikku kaitsemeedet, mis kuulub määruse kohaldamisalasse, võib ta taotleda kaitsemeetme määranud kohtult tõendit, et laiendada kaitset teisele ELi liikmesriigile. Šotimaal on need kohtud:

  • kõrge tsiviilkohus (the Court of Session),
  • esimese astme kohus (the sheriff court).

Kui kohus on veendunud, et tingimused on täidetud, väljastab ta ettenähtud vormis tõendi (mis on ühine kogu ELis). See antakse kaitstavale isikule/taotlejale. Kaitstav isik võib samuti taotleda, et kohus väljastaks talle tõendi tõlke.

Kohus teatab ohustavale isikule, et tõend on väljastatud (ja seda kohaldatakse kõikjal ELis). Tõendi väljastamist ei ole võimalik edasi kaevata, kuid võib esitada taotluse tõendi parandamiseks või tühistamiseks.

Tõend tähendab, et kaitstava isiku suhtes kohaldatavat kaitsemeedet tunnustatakse automaatselt ja vajaduse korral täidetakse seda igas liikmesriigis (välja arvatud Taanis, kelle suhtes määrus ei ole siduv).

ELi tõendi võite taotluse korral saada kohtust, kes väljastas siseriikliku kaitsemeetme.

Teises liikmesriigis määratud kaitsemeetme tunnustamine ja jõustamine Ühendkuningriigis

Teises liikmesriigis määratud kaitsemeedet tunnustatakse ilma ühegi erimenetluseta ja see kuulub täitmisele, ilma et oleks nõutav täidetavaks tunnistamine. Seda ei ole vaja esitada kohtule tunnustamiseks.

Kui kaitstav isik nõuab kaitsemeetme faktiliste asjaolude (nt uus aadress jne) kohandamist ja/või taotleb väidetava rikkumise korral meetme täitmist, võib ta meetme kohandamise kõrges tsiviilkohtus vaidlustada ja esimese astme kohtul on nendes valdkondades pädevus.

Need kohtud võivad meedet kohandada (kui seda on taotletud). Ohustatavat isikut teavitatakse tehtud kohandusest (ja rikkumise eest määratavatest karistustest).

Need kohtud võivad kaitsemeedet täita samal viisil kui Šotimaa kohtu määratud keeldu.

Ohustav isik võib esitada ühele neist kohtutest taotluse keelduda teise ELi liikmesriigi kaitsemeetme tunnustamisest või täitmisest, kuid ta saab seda teha ainult teatavatel ja piiratud põhjustel: meede peaks olema ilmselgelt vastuolus avaliku korraga või vastuolus siseriikliku otsusega.

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Šotimaal:

  • kõrge tsiviilkohus
  • esimese astme kohus

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Šotimaal:

  • kõrge tsiviilkohus
  • esimese astme kohus

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Šotimaal:

  • kõrge tsiviilkohus
  • esimese astme kohus

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Šotimaal:

  • kõrge tsiviilkohus
  • esimese astme kohus

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Inglise keel kõikides Ühendkuningriigi jurisdiktsioonides.

Viimati uuendatud: 12/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.