Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Artikkel 17 - Avalikustatav teave

Ei kohaldata.

Hispaanias ei kasutata määruses (EL) nr 606/2013 kirjeldatud lähenemiskeeldu. Seetõttu puuduvad ka õigusasutused, kelle pädevusse määruse artikliga 5 ettenähtud keeldude ja tõendite väljaandmine kuulub.

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Ei kohaldata.

Hispaanias ei kasutata määruses (EL) nr 606/2013 kirjeldatud lähenemiskeeldu. Seetõttu puuduvad ka asutused, kelle pädevusse määruse artikliga 5 ettenähtud keeldude ja tõendite väljaandmine kuulub.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Esimese astme kohus (Juzgado de Primera Instancia) või selle piirkonna perekonnaasju lahendav kohus (Juzgado de Familia), kus on ohvri elukoht.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Esimese astme kohus või selle piirkonna perekonnaasju lahendav kohus, kus on ohvri elukoht.

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Provintsikohus (Audiencia Provincial).

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Hispaania keel.

Viimati uuendatud: 20/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.