Tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa kaitsemeetmed tsiviilasjades


*kohustuslikud andmed

Artikkel 18, punkt a(i) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid määrama ja tõendit välja andma kooskõlas artikliga 5

Rootsi õiguses ei ole ette nähtud selliseid tsiviilõiguslikke kaitsemeetmeid, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määruses (EL) nr 606/2013 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta. Seetõttu ei ole Rootsis ka asutust, kes oleks pädev määrama selliseid meetmeid või andma välja artiklis 5 osutatud tõendit.

Artikkel 18 punkt a(ii) - asutused, kelle poole tuleb muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks pöörduda ja/või kes on pädevad sellist meedet täitma

Muus liikmesriigis määratud kaitsemeetmele tuginemiseks võib pöörduda selle paiga prokuröri (åklagaren) poole, kus meedet tuleb kohaldada või peamiselt kohaldada.

Artikkel 18 punkt a(iii) - asutused, kes on pädevad kaitsemeetmeid kohandama kooskõlas artikli 11 lõikega 1

Kaitsemeetmeid on pädev kooskõlas artikli 11 lõikega 1 kohandama selle paiga prokurör, kus meedet tuleb kohaldada või peamiselt kohaldada.

Artikkel 18 punkt a(iv) - kohtud, kellele esitatakse tunnustamisest ja asjakohasel juhul täitmisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13

Tunnustamisest keeldumise taotlus kooskõlas artikliga 13 tuleks esitada Stockholmi piirkonnakohtule (Stockholms tingsrätt).

Artikkel 18 punkt b - keel või keeled, mida aktsepteeritakse artikli 16 lõikes 1 osutatud tõlgete puhul

Rootsi keel

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.