Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Asetuksen mukaisia suojelutoimenpiteitä Itävallan lainsäädännössä ovat erityisesti väliaikaiset toimenpiteet, jotka koskevat suojelua kotiväkivallalta (täytäntöönpanolain (Exekutionsordnung – EO) 382b §), suojelua väkivallalta yleisesti ottaen (täytäntöönpanolain 382g §) ja suojelua yksityisyyden loukkaukselta. Edellä mainitut säännökset kuuluvat seuraavasti:

”Suojelu kotiväkivallalta

§ 382b. (1) Jos henkilön käyttäytyminen toista henkilöä kohtaan tekee yhdessä elämisen mahdottomaksi, olipa syynä fyysinen hyökkäys, hyökkäyksellä uhkaaminen tai psyykkistä hyvinvointia olennaisesti vahingoittava käyttäytyminen, tuomioistuimen on määrättävä vahingoitetun henkilön hakemuksesta,
1.

että vahingontekijä poistuu asunnosta ja sen välittömästä läheisyydestä ja

2.

että vahingontekijää kielletään palaamasta asuntoon ja sen lähiympäristöön,

jos asunto täyttää hakijan välittömän asunnontarpeen.

(2) Edellä 1 momentissa tarkoitettujen väliaikaisten toimenpiteiden osalta kanteen nostamiselle ei aseteta määräaikaa (391§:n 2 momentti), jos väliaikainen toimenpide asetetaan enintään kuudeksi kuukaudeksi.

(3) Pääasiaa koskevat 391§:n 2 momentissa tarkoitetut menettelyt voivat koskea avioeroa, avioliiton pätemättömäksi tai mitättömäksi julistamista, aviopuolisoiden käyttöomaisuuden ja säästöjen jakamista sekä kodin käyttöoikeuden määrittämistä.

Suojelu väkivallalta yleisesti ottaen

§ 382e. (1) Jos henkilön käyttäytyminen toista henkilöä kohtaan tekee tapaamiset mahdottomiksi, olipa syynä fyysinen hyökkäys, hyökkäyksellä uhkaaminen tai psyykkistä hyvinvointia olennaisesti vahingoittava käyttäytyminen, tuomioistuimen on vahingoitetun henkilön hakemuksesta
1.

kiellettävä vahingontekijän oleskelu määrätyissä paikoissa ja

2.

määrättävä vahingontekijä välttämään hakijan tapaamista ja yhteyden ottamista hakijaan,

siltä osin kuin se ei ole vastaajan tärkeiden etujen vastaista.

(2) Edellä 1 momentissa tarkoitettujen väliaikaisten toimenpiteiden osalta kanteen nostamiselle ei aseteta määräaikaa (391§:n 2 momentti), jos väliaikainen toimenpide asetetaan enintään vuodeksi. Sama pätee väliaikaisen toimenpiteen jatkamiseen vastaajan rikottua määrättyjä toimenpiteitä.

(3) Jos 1 momentissa tarkoitettu väliaikainen toimenpide asetetaan yhdessä 382b §:n 1 momentissa tarkoitetun väliaikaisen toimenpiteen kanssa, 382b §:n 3 momenttia ja 382c §:n 4 momenttia sovelletaan soveltuvin osin.

(4) Tuomioistuin voi antaa 1 momentin mukaisten väliaikaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. 382d §:n 4 momenttia sovelletaan soveltuvin osin. Muutoin 1 momentissa tarkoitetut väliaikaiset toimenpiteet on pantava täytäntöön ensimmäisen osan kolmannen jakson säännösten mukaisesti.

Suojelu yksityisyyden loukkaukselta

382g § (1) Oikeus siihen, ettei henkilön yksityisyyttä loukata, voidaan turvata erityisesti seuraavilla keinoilla:
1.

henkilökohtaisten yhteydenottojen ja uhan kohteena olevan osapuolen seuraamisen kieltäminen

2.

kirjeitse, puhelimitse tai muilla tavoin tapahtuvien yhteydenottojen kieltäminen

3.

määrätyissä paikoissa oleskelun kieltäminen

4.

uhan kohteena olevan osapuolen henkilötietojen ja valokuvien luovuttamisen ja levittämisen kieltäminen

5.

tavaroiden tai palvelujen tilaamisen kieltäminen kolmannelta osapuolelta käyttäen uhan kohteena olevan osapuolen henkilötietoja

6.

sen kieltäminen, että kolmatta osapuolta kehotetaan ottamaan yhteyttä uhan kohteena olevaan osapuoleen.

(2) Edellä 1 momentin 1–6 kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten toimenpiteiden osalta kanteen nostamiselle ei aseteta määräaikaa (391§:n 2 momentti), jos väliaikainen toimenpide asetetaan enintään vuodeksi. Sama pätee väliaikaisen toimenpiteen jatkamiseen vastaajan rikottua määrättyjä toimenpiteitä.

(3) Tuomioistuin voi antaa 1 momentin 1–3 kohdan mukaisten väliaikaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon turvallisuusviranomaisten tehtäväksi. 382d §:n 4 momenttia sovelletaan soveltuvin osin. Muutoin 1 momentissa tarkoitetut väliaikaiset toimenpiteet on pantava täytäntöön ensimmäisen osan kolmannen jakson säännösten mukaisesti.”

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Suojelutoimenpiteitä määräävät piirituomioistuimet (Bezirksgericht). Harvoissa tapauksissa myös alueellinen tuomioistuin (Landesgericht) voi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena määrätä suojelutoimenpiteen, jos pääasia on sen käsiteltävänä. Muutoksenhakumenettelyjen aikana suojelutoimenpiteitä voivat määrätä myös alueelliset tuomioistuimet, mutta myös osavaltion ylioikeudet (Oberlandesgericht) tai korkein oikeus (Oberster Gerichtshof) muutoksenhakutuomioistuimina.

Piirituomioistuimet antavat myös todistuksia määräämistään suojatoimenpiteistä. Jos suojelutoimenpiteen määrää poikkeuksellisesti alueellinen tuomioistuin, osavaltion ylioikeus tai korkein oikeus, tämä tuomioistuin vastaa myös todistuksen antamisesta. Toimenpidettä koskevan todistuksen antamisesta vastaa näin ollen aina se tuomioistuin, joka on määrännyt toimenpiteen.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Piirituomioistuimet. Täytöntöönpanolain 420 §:n 1 momentin mukaan toimivalta ulkomaisen suojelutoimenpiteen täytäntöön panemiseksi Itävallassa ja täytäntöönpanohakemuksen ratkaisemiseksi tällaisen suojelutoimenpiteen perusteella on sillä piirituomioistuimella, joka on toimivaltainen tuomioistuin suojeltavaa henkilöä koskevissa riita-asioissa (toimivaltainen tuomioistuin määräytyy asuinpaikan mukaan). Jos toimivaltainen tuomioistuin ei sijaitse Itävallassa, toimivalta on Wienin kaupungin piirituomioistuimella (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Piirituomioistuimilla on myös toimivalta tehdä tarkistuksia ulkomaisiin suojelutoimenpiteisiin. Myös tässä tapauksessa alueellinen toimivalta määräytyy sen mukaan, mikä tuomioistuin on toimivaltainen suojeltavaa henkilöä koskevissa riita-asioissa. Jos toimivaltainen tuomioistuin ei sijaitse Itävallassa, toimivalta on Wienin kaupungin piirituomioistuimella (täytäntöönpanolain 420 §:n 1 momentti).

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Täytäntöönpanolain 420 §:n 2 momentin mukaan toimivalta käsitellä ulkomaisen suojelutoimenpiteen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva pyyntö, jossa ei ole määräaikaa, on sillä piirituomioistuimella, joka on määrännyt suojelutoimenpiteen täytäntöönpanosta tai on tunnustanut sen.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Vain saksan kielen käyttö hyväksytään.

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.