Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Toimivalta määrätä suojelutoimenpiteitä on vahinkoa kärsineen henkilön vakituisen asuinpaikan tai tämänhetkisen osoitteen mukaan määräytyvällä piirituomioistuimella (rayonen sad) (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 7 §).

Asian käsitellyt piirituomioistuin antaa suojelua saavan henkilön kirjallisesta pyynnöstä asetuksen (EU) N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 26 §:n 1 momentti).

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Henkilö, jonka hyväksi on Euroopan unionin jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide, voi pyytää Sofian kaupungin tuomioistuinta (Sofiyski gradski sad) antamaan suojelumääräyksen, jota sovelletaan Bulgarian alueella (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 23 §).

Sisäasiainministeriö ja syyttäjälaitos ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Sofian kaupungin tuomioistuin.

Tuomioistuin tarkistaa, voidaanko toimenpide panna täytäntöön Bulgarian lainsäädännön tarjoamin keinoin. Jos tämä on mahdotonta, tuomioistuin määrää korvaavasta suojelutoimenpiteestä Bulgarian lainsäädännön mukaisesti (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 24 §:n 2 momentti).

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Sofian kaupungin tuomioistuin voi evätä suojelutoimenpiteen tunnustamisen tai täytäntöönpanon vaaraa aiheuttavan henkilön hakemuksesta (perheväkivallalta suojelemista koskevan lain 25 §).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Bulgaria edellyttää, että asiakirjat käännetään bulgariaksi.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.