Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Eurooppalaiset rajatylittävät menettelyt – yksityisoikeuden alalla määrätyt eurooppalaiset suojelutoimenpiteet


*pakollinen kenttä

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Perheväkivallalta suojelusta annetun lain (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) mukaan perheväkivallan tekijä voidaan tuomita sakkoon ja vankeusrangaistukseen. Rikkomuksista annetussa laissa (Prekršajni zakon) säädettyjen suojelutoimenpiteiden lisäksi tekijälle voidaan määrätä myös seuraavat toimenpiteet:

1. pakollinen psykososiaalinen hoito

2. kielto lähestyä, häiritä tai vainota perheväkivallan uhria

3. häätö yhteisestä kodista

4. riippuvuuden pakollinen hoito.

Tuomioistuin voi määrätä toimenpiteitä joko perheväkivallan uhrin tai poliisin pyynnöstä taikka oma-aloitteisesti. Tuomioistuin voi määrätä edellä mainittuja toimenpiteitä ennen rikkomusmenettelyn aloittamista uhrin tai muun valtuutetun hakijan pyynnöstä, jos uhrin tai tämän perheenjäsenen tai yhteisen kotitalouden jäsenen turvallisuuteen kohdistuu välitön vaara.

Rikoslain (Kazneni zakon) 65 §:n mukaan tuomioistuin voi määrätä perheväkivaltaan syyllistyneelle seuraavia toimenpiteitä: pakollinen psykiatrinen hoito, pakollinen riippuvuuden hoito, pakollinen psykososiaalinen hoito, kielto hoitaa tiettyjä tehtäviä tai toimia, moottoriajoneuvon ajokielto, lähestymis-, häirintä- ja vainoamiskielto, häätö yhteisestä kodista, internetin käyttökielto ja vankeusrangaistuksen täysimittaisen suorittamisen jälkeinen valvonta.

Tuomioistuin ja virallinen syyttäjä voivat rikosprosessilain (Zakon o kaznenom postupku) 98 §:n mukaisesti määrätä väkivaltarikoksen tekijälle myös valvontatoimia: kielto lähestyä määrättyä henkilöä, kielto olla yhteydessä määrättyyn henkilöön, kielto vainota tai häiritä uhria tai toista henkilöä ja/tai häätö kodista.

Rikkomuslain 130 §:n 6 momentin mukaan poliisi voi tapahtumapaikalla määrätä perheväkivallan tekijälle tilapäisen valvontatoimen, jolla tätä kielletään menemästä määrättyyn paikkaan tai määrätylle alueelle, lähestymästä määrättyä henkilöä ja olemasta yhteydessä määrättyyn henkilöön. Toimi voidaan määrätä enintään kahdeksaksi päiväksi.

Säännöt perheväkivallan uhrien lähestymisen, häirinnän tai vainoamisen kieltävien toimenpiteiden ja yhteisestä kodista häätämistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta (Kroatian virallinen lehti (Narodne Novine, NN) nro 28/19).

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Suojelutoimenpiteet määrätään rikkomuksista annetun lain ja perheväkivallalta suojelusta annetun lain säännösten mukaisesti.

Rikkomusasioissa toimivaltaiset kunnalliset tuomioistuimet (općinski sud) voivat määrätä perheväkivallan uhrin suojeluun liittyviä toimenpiteitä joko uhrin tai poliisin pyynnöstä taikka oma-aloitteisesti.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Viranomaisia, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen voidaan vedota Kroatiassa, ovat:

poliisiviranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia suojeltavan henkilön vakituisessa tai tilapäisessä asuinpaikassa Kroatian tasavallan alueella.

Viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön Kroatiassa, ovat:

poliisiviranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia suojeltavan henkilön vakituisessa tai tilapäisessä asuinpaikassa Kroatian tasavallan alueella, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 täytäntöönpanosta annetun lain (Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima) 3 §:n mukaisesti.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Kunnallisilla tuomioistuimilla, jotka ovat suojeltavan henkilön Kroatian alueella sijaitsevassa vakituisessa tai tilapäisessä asuinpaikassa toimivaltaisia rikkomusasioissa, on toimivalta tehdä tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n mukaisesti.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Tuomioistuimia, joille pyyntö tunnustamisen epäämisestä on toimitettava, ovat kunnalliset tuomioistuimet, jotka ovat suojeltavan henkilön Kroatian alueella sijaitsevassa vakituisessa tai tilapäisessä asuinpaikassa toimivaltaisia rikkomusasioissa, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n mukaisesti.

Tuomioistuimet, joille pyyntö täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava:

Tätä ei sovelleta Kroatiassa, koska vaaran aiheuttava henkilö voi esittää samanaikaisesti suojelutoimenpiteen tunnustamisen ja täytäntöönpanon epäämistä koskevan pyynnön rikkomusasioissa toimivaltaiselle kunnalliselle tuomioistuimelle. Suojelutoimenpiteen täytäntöönpanon epäämistä koskevaa pyyntöä ei voi käyttää itsenäisenä oikeussuojakeinona.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Kroaatin kieli yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 15/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.