Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Eurooppalaiset rajatylittävät menettelyt – yksityisoikeuden alalla määrätyt eurooppalaiset suojelutoimenpiteet


*pakollinen kenttä

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

1. Väliaikaiset suojelutoimenpiteet perheväkivaltaa vastaan erityisoikeudenkäyntilain nojalla

1.1. Sääntely

Perheväkivaltaa koskevat erityissäännökset sisältyvät siviililain 89/2012 751–753 §:ään, jonka teksti on saatavilla täällä. Perheväkivallalta suojelua koskevaa välitoimimenettelyä koskevat menettelysäännöt ovat erityisoikeudenkäyntilain 292/2013 (saatavilla täältä) 400–414 §:ssä.

Jos puolisoiden (myös eronneiden puolisoiden) yhteiselämä asunnossa, jossa puolisoilla on kotitalous, muuttuu toiselle heistä kestämättömäksi puolisoon tai johonkuhun muuhun samassa kotitaloudessa asuvaan kohdistuvan fyysisen tai henkisen väkivallan vuoksi, tuomioistuin voi asianomaisen puolison hakemuksesta rajoittaa toisen puolison oikeutta asua kotonaan tai evätä sen tietyksi ajaksi.

Väliaikainen suojelutoimenpide perheväkivaltaa vastaan kuuluu luonteensa ja sisältönsä sekä myöntämisedellytystensä vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 soveltamisalaan.

1.2 Oikeudenomistajat

a) puolisot: väkivalta ei välttämättä kohdistu ainoastaan puolisoon, vaan se voi kohdistua myös muuhun henkilöön, joka asuu samassa kotitaloudessa puolisoiden kanssa;

b) eronneet puolisot, jotka asuvat samassa kotitaloudessa;

c) muut henkilöt, jotka asuvat puolisoiden tai eronneiden puolisoiden kanssa samassa kotitaloudessa riippumatta siitä, kohdistuuko väkivalta näihin muihin henkilöihin tai muihin yhteisasujiin.

1.3. Sisältö

Vastaajaa voidaan kieltää

a) oleskelemasta yhteisessä asunnossa tai käymästä siellä sen jälkeen, kun hänet on määrätty poistumaan asunnosta ja sen välittömästä läheisyydestä;

b) lähestymästä hakijaa tai oleskelemasta yhteisen asunnon välittömässä läheisyydessä;

c) tapaamasta hakijaa tai

d) seuraamasta tai häiritsemästä hakijaa millään tavalla.

1.4. Kesto

Väliaikainen toimenpide on voimassa kuukauden ajan siitä, kun sitä koskeva päätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Päätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi heti, kun se on annettu, eli sen täytäntöönpanokelpoisuus ei riipu sen tiedoksiantamisesta tai lainvoimaisuudesta.

Päätös voidaan panna täytäntöön toistuvasti sinä aikana, jolle väliaikainen toimenpide on määrätty. Jos velvollinen rikkoo erityisoikeudenkäyntilain 493 §:n mukaisen päätöksen täytäntöönpanon jälkeen kieltoa käydä tai oleskella yhteisessä asunnossa, tuomioistuin voi milloin tahansa suojattavan henkilön pyynnöstä panna päätöksen viivytyksettä uudelleen täytäntöön häätämällä velvollisen yhteisestä asunnosta. Muissa tapauksissa tuomioistuin käsittelee asian siviiliprosessilain 351 §:n mukaisesti ja määrää velvoitteen rikkomisesta enimmillään 100 000 Tšekin korunan suuruisen sakon.

1.5. Toimenpiteen jatkaminen

Väliaikainen toimenpide on voimassa kuukauden ajan siitä, kun sitä koskeva päätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi, ja sen kestoa voidaan jatkaa. Tuomioistuin jatkaa kestoa ainoastaan hakemuksesta.

Hakemuksen tekeminen jatkaa automaattisesti väliaikaisen toimenpiteen kestoa siihen saakka, kunnes tuomioistuin on ratkaissut hakemuksen.

Väliaikaisen toimenpiteen kokonaiskesto on kuusi kuukautta siitä, kun sitä koskeva päätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi.

1.6. Menettelysäännöt

Menettelyyn on toimivaltainen hakijan yleinen tuomioistuin (obecný soud). Tuomioistuimen on ratkaistava tällainen hakemus 48 tunnin kuluessa ilman istuntokäsittelyä. Päätökseen voi hakea muutosta. Tšekissä ei ole julkista rekisteriä väliaikaisista toimenpiteistä.

1.6.1. Hakemuksen olennaiset osat

Väliaikaisia suojelutoimenpiteitä koskevassa hakemuksessa on yleisten tietojen lisäksi oltava selvitys tosiseikoista, jotka osoittavat, että hakijan ja vastaajan yhteisasuminen talossa tai asunnossa, jossa heillä yhteinen kotitalous, on hakijan kannalta kestämätöntä hakijaan kohdistuvan fyysisen tai henkisen väkivallan vuoksi, tai selvitys tosiseikoista, jotka osoittavat hakijaan kohdistuvan seurannan tai ahdistelun.

1.6.2. Oikeudenkäyntimaksu

Perheväkivallalta suojelua hakeva on vapautettu oikeudenkäyntimaksusta.

1.7. Rikkomukset

Viranomainen, joka vastaanottaa valitukset väliaikaisen toimenpiteen rikkomisesta, on Tšekin poliisi.

2. Väliaikaiset toimenpiteet siviiliprosessilain nojalla

2.1. Sääntely

Siviiliprosessilain 99/1963 (teksti saatavilla täältä)  74–77 a §. Jos tuomioistuin hyväksyy väliaikaista toimenpidettä koskevan hakemuksen, sen on aina määrättävä hakijaa nostamaan pääasiaa koskeva kanne tietyssä määräajassa, koska väliaikainen toimenpide on ainoastaan tilapäinen muutos olosuhteisiin siihen saakka, kunnes asian tosiseikoista on annettu lainvoimainen ratkaisu.

2.2. Oikeudenomistajat

Väliaikaista toimenpidettä koskevaa hakemusta käsittelevän menettelyn osapuolina ovat kulloinkin hakija ja ne, jotka olisivat asianosaisina pääasiaa koskevassa menettelyssä (siviiliprosessilain 74 §:n 2 momentti).

2.3. Sisältö

Esimerkkejä velvoitteista, joita tuomioistuin voi määrätä väliaikaisella toimenpiteellä, on siviiliprosessilain 76 §:n 1 momentissa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 mukaisten todistusten myöntämisen kannalta on merkityksellinen erityisesti 76 §:n 1 momentin e alakohta, jonka mukaan tuomioistuin voi väliaikaisella toimenpiteellä määrätä asianosaisen tekemään jotakin, olemaan tekemättä jotakin tai sallimaan, että toinen tekee jotakin.

2.4. Kesto

Määräys väliaikaisesta toimenpiteestä on täytäntöönpanokelpoinen sen voimaansaattamisesta alkaen. Ilman voimaansaattamista se on täytäntöönpanokelpoinen heti, kun se on annettu tiedoksi henkilölle, jolle velvoite on asetettu.

Väliaikainen toimenpide lakkaa olemasta voimassa, jos

a) hakija ei lakisääteisessä tai tuomioistuimen asettamassa määräajassa nosta kannetta pääasian käsittelyn aloittamiseksi;

b) pääasiaa koskevaa kannetta ei hyväksytä;

c) pääasiaa koskeva kanne on hyväksytty ja 15 päivää on kulunut siitä, kun asiaa koskeva päätös tuli täytäntöönpanokelpoiseksi;

d) toimenpiteelle määrätty kesto on kulunut umpeen.

Tuomioistuin voi pidentää väliaikaisen toimenpiteen kestoa.

2.5. Menettelysäännöt

Toimivalta määrätä väliaikainen toimenpide on lähtökohtaisesti sillä tuomioistuimella, joka on toimivaltainen tutkimaan pääasian. Tuomioistuin ratkaisee väliaikaista toimenpidettä koskevan hakemuksen viipymättä ja ilman istuntokäsittelyä seitsemän päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Päätökseen voi hakea muutosta. Tšekissä ei ole julkista rekisteriä väliaikaisista toimenpiteistä.

2.5.1. Hakemuksen olennaiset osat

Väliaikaista toimenpidettä koskevassa hakemuksessa on yleisten tietojen lisäksi mainittava asianosaisten ja tarvittaessa heidän edustajiensa etunimet, sukunimet ja asuinpaikat. Siinä on oltava selostus tosiseikoista, jotka osoittavat, että osapuolten välisiä oikeussuhteita on tarpeen muuttaa väliaikaisesti tai että on olemassa riski, että tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano vaarantuu, sekä selvitys väliaikaiseen toimenpiteeseen oikeuttavista tosiseikoista. Hakemuksesta on myös käytävä ilmi, millaista väliaikaista toimenpidettä hakija hakee.

2.5.2. Oikeudenkäyntimaksu

Hakemuksesta veloitettava maksu on 1 000 Tšekin korunaa.

2.6. Rikkomukset

Sellaisen henkilön toteuttama oikeustoimi, jota väliaikaista toimenpidettä koskevan täytäntöönpanokelpoisen määräyksen määräysosa sitoo, on pätemätön tapauksissa, joissa oikeustoimi rikkoo väliaikaista toimenpidettä koskevassa täytäntöönpanokelpoisessa päätöksessä määrättyä velvoitetta. Tuomioistuin ottaa oikeustoimen pätemättömyyden huomioon myös viran puolesta.

3. Väliaikaiset toimenpiteet rikosprosessilain nojalla

3.1. Sääntely

Väliaikaisia toimenpiteitä koskevat säännökset ovat rikosprosessilain 141/1961 (saatavilla täältä) 88 b – 88 o §:ssä.

Voidaan katsoa, että rikosprosessilain 88 d §:n (kielto olla yhteydessä tiettyihin henkilöihin) ja 88 e §:n (kielto tulla asuntoon) mukaiset väliaikaiset toimenpiteet kuuluvat luonteensa ja sisältönsä vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 606/2013 soveltamisalaan.

3.2. Suojeluun oikeutetut

Uhri, läheinen tai muu henkilö (esim. todistaja).

3.3. Sisältö

3.3.1. Kielto olla yhteydessä tiettyihin henkilöihin

Kielto olla yhteydessä tiettyihin henkilöihin tarkoittaa, ettei velvollinen saa tavata eikä muutoin ottaa yhteyttä uhriin, uhrin läheisiin tai muihin henkilöihin, erityisesti todistajiin, ei myöskään sähköisen viestintäverkon kautta tai vastaavin keinoin.

3.3.2. Kielto tulla asuntoon

Kiellolla tulla asuntoon tarkoitetaan sitä, että syytetyltä kielletään käyminen asunnossa, jonka hän jakaa uhrin kanssa, ja oleskelu yhteisessä asunnossa ja sen välittömässä läheisyydessä.

3.4. Kesto

Väliaikaista toimenpidettä sovelletaan niin kauan kuin sen tarkoitus sitä vaatii, mutta enintään siihen asti, kunnes tuomio tai muu menettelyn päättävä päätös tulee lainvoimaiseksi.

Jos syy väliaikaisen toimenpiteen määräämiseen on edelleen olemassa ja syytetty ei täytä määrätyn väliaikaisen toimenpiteen ehtoja, toimivaltainen rikosoikeudelliseen menettelyyn osallistuva viranomainen voi päättää määrätä prosessuaalinen sakon tai muuntyyppisen väliaikaisen toimenpiteen taikka määrätä syytetyn vangittavaksi.

3.5. Menettelysäännöt

Säännökset sisältyvät rikosprosessilain 88 b §:n 2 momenttiin. Päätökseen voi hakea muutosta. Tšekissä ei ole julkista rekisteriä väliaikaisista toimenpiteistä.

3.5.1. Hakemuksen olennaiset osat

Väliaikaisten toimenpiteiden määräämisestä rikosoikeudellisessa menettelyssä päättää tuomari ja joissain tapauksissa syyttäjä (ks. siviiliprosessilain 88 m §).

3.5.2. Oikeudenkäyntimaksu

Väliaikaista toimenpidettä koskevasta hakemuksesta ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

3.6. Rikkomukset

Valituksia väliaikaisen toimenpiteen rikkomisesta vastaanottavat rikosoikeudellisiin menettelyihin osallistuvat viranomaiset, erityisesti Tšekin poliisi.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Piirituomioistuimet (okresní soudy)

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Piirituomioistuimet (okresní soudy) Alueellinen toimivalta on erityisoikeudenkäyntilain 292/2013 513 a §:n 1 momentin mukaan hakijan yleisellä tuomioistuimella (obecný soud). Muussa tapauksessa alueellinen toimivalta on sillä tuomioistuimella, jonka toimivalta-alueella suoja on määrä myöntää. Pääsääntöisesti kyseessä on se piirituomioistuin, jonka toimivalta-alueella hakija asuu.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Piirituomioistuimet (okresní soudy) Alueellinen toimivalta on erityisoikeudenkäyntilain 292/2013 513 a §:n 2 momentin mukaan hakijan yleisellä tuomioistuimella (obecný soud). Muussa tapauksessa alueellinen toimivalta on sillä tuomioistuimella, jonka toimivalta-alueella suoja on määrä myöntää. Pääsääntöisesti kyseessä on se piirituomioistuin, jonka toimivalta-alueella hakija asuu.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Piirituomioistuimet (okresní soudy)

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Tšekki tai slovakki

Päivitetty viimeksi: 03/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.