Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Eurooppalaiset rajatylittävät menettelyt – yksityisoikeuden alalla määrätyt eurooppalaiset suojelutoimenpiteet


*pakollinen kenttä

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Perheoikeudellisista asioista vastaava tuomari voi antaa yksityisoikeudellisissa asioissa suojelumääräyksen 9 päivänä heinäkuuta 2010 annetun lain N:o 2010-769 nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna naisten ja miesten todellisen tasa-arvon osalta lailla N:o 2014-873. Toimenpiteeseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

Suojelumääräys annetaan seuraavissa tilanteissa:

 • parisuhdeväkivalta,
 • väkivallantekijä on entinen puoliso, kumppani tai avopuoliso,
 • täysi-ikäistä henkilöä uhkaa pakkoavioliitto.

Ehtona on, että väkivallan seurauksena parisuhteen osapuolelle ja/tai lapsille aiheutuu vaaraa. Tuomari antaa suojelumääräyksen, jos hän katsoo, että on painavia syitä pitää väitettyjä väkivallantekoja ja uhriin kohdistuvaa vaaraa todennäköisinä.

Perheoikeudellisista asioista vastaava tuomari voi antaa suojelumääräyksen avioeromenettelyn ulkopuolella ja ilman rikosoikeudellista menettelyä.

Tuomari voi määrätä seuraavat toimenpiteet:

 • kielto tavata tiettyjä erikseen nimettyjä henkilöitä ja olla heihin yhteydessä,
 • ampuma-aseen kanto- ja hallussapitokielto,
 • aviopuolisoille: lupa puolisoiden asumiseen erillään tarkentaen, kumpi puolisoista jatkaa asumista puolisoiden kodissa,
 • PACS-sopimuksen tehneille avopuolisoille tai kumppaneille: asunnon osoittaminen uhrille, paitsi erityisissä olosuhteissa,
 • lasten huoltajuuden järjestäminen ja lasten elatus- ja koulutusavun, avioliitosta aiheutuvien kustannusten tai PACS-sopimuksen tehneille kumppaneille annettavan aineellisen avun vahvistaminen,
 • uhrin lupa salata koti- tai asuinpaikkansa ja ilmoittaa tiedoksianto-osoitteekseen asianajajansa tai yleisen syyttäjän osoite,
 • uhrin lupa salata koti- tai asuinpaikkansa ja ilmoittaa yhteydenotto-osoitteekseen arkielämän tarpeissa valtuutetun oikeushenkilön osoite,
 • uhrille tilapäisesti myönnettävän oikeusavun myöntäminen.

Nämä toimenpiteet toimivat ennen kaikkea ennalta ehkäisevästi (erityisesti kielto vastaanottaa tai tavata tiettyjä henkilöitä tai olla yhteydessä heihin). Ne voivat näin ollen kuulua asetuksen (EU) N:o 606/2013 soveltamisalaan.

Ne ovat tilapäisiä: ne voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden ajaksi. Niiden voimassaoloa voidaan jatkaa, jos avioeroa, asumuseroa tai huoltajuutta koskeva hakemus jätetään ennen määräajan päättymistä.

Menettely:

Menettelyn keskimääräinen kesto on 33 päivää.

Asian vireillepano tuomioistuimessa: kantaja voi saattaa asian perheoikeudellisista asioista vastaavan tuomarin käsiteltäväksi kirjaamoon jätetyllä tai toimitetulla hakemuksella tai haasteella. Kiireellisissä tapauksissa kantaja voi hakea välitoimimenettelyä. Haaste on annettava tiedoksi vastaajalle ja syyttäjänvirastolle.

Osapuolten kutsuminen koolle: Perheoikeudellisista asioista vastaava tuomari kutsuu asianosaiset istuntoon kaikin asianmukaisin keinoin.

Suullinen käsittely Asian käsittely on suullinen. Asianosaisten on puolustettava itseään, mutta he voivat käyttää apunaan tai edustajanaan asianajajaa.

Tiedoksianto: Suojelumääräys annetaan tiedoksi (haastemiehen) tiedoksiannolla, jollei tuomioistuin päätä, että se antaa määräyksen tiedoksi kirjaamon lähettämällä kirjatulla ja vastaanottotodistuksella varustetulla kirjeellä tai hallinnollisella keinolla, jos on olemassa vakava ja välitön vaara sellaisen henkilön turvallisuudelle, jota suojelumääräys koskee, tai jos muuta tiedoksiantotapaa ei ole.

Tuomari ilmoittaa päätöksestä myös yleiselle syyttäjälle määrättyjen toimenpiteiden seurannan varmistamiseksi. Yleinen syyttäjä toimittaa päätöksen tiedoksi toimivaltaiselle poliisille tai santarmilaitokselle. Jos käy ilmi, että vaarassa on lapsi, tuomari saattaa istunnon jälkeen asian erityisesti toimivaltaisen yleisen syyttäjänviraston käsiteltäväksi (alaikäisiä koskevia asioita käsittelevä viranomainen, parquet des mineurs).

Rekisteri: Suojelumääräyksen yhteydessä määrätyistä toimenpiteistä ei ole olemassa erityistä rekisteriä. Jos tuomari kieltää lapsen poistumisen Ranskan alueelta ilman molempien vanhemman lupaa, tämä kielto merkitään etsittyjen henkilöiden rekisteriin.

Muutoksenhaku: päätökseen voi hakea muutosta 15 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Vastaaja voi lisäksi pyytää suojelumääräyksen kumoamista tai muuttamista tai väliaikaista vapautusta tietyistä velvoitteistaan.

Suojelumääräyksen täytäntöönpano:

Suojelumääräyksen yhteydessä määrätyt toimenpiteet tulevat voimaan sellaisinaan, eli ne voidaan panna täytäntöön välittömästi päätöksen tiedoksi antamisen jälkeen (myös siinä tapauksessa, että vastaaja hakee muutosta), tarvittaessa viranomaisten avustuksella.

Suojeltu henkilö voi tehdä ilmoituksen poliisille tai santarmilaitokselle, jos yhtä tai useampaa perheoikeudellisista asioista vastaavan tuomarin määräämää toimenpidettä rikotaan.

Näiden toimenpiteiden noudattamatta jättäminen on Ranskan rikoslain 227-4-2 §:ssä tarkoitettu ja rangaistavaksi säädetty rikos. Rikoksesta määrätään kahden vuoden vankeusrangaistus ja 15 000 euron sakko.

Jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus, uhrin osoitteen salaamisen sallineen tuomarin on vahvistettava järjestelyt, joilla riskin aiheuttajan ja lapsen välinen yhteys pidetään yllä kolmannen osapuolen avulla tai sopimalla tietystä tapaamispaikasta. Tuomari määrää myös elatusavun maksamisesta pankkisiirtona.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Perheoikeudellisista asioista vastaava tuomari määrää suojelutoimenpiteistä ja antaa 5 artiklassa tarkoitetut todistukset.

Alueellisesti toimivaltainen perheoikeudellisista asioista vastaava tuomari on:

 • perheen asuinpaikan tuomari;
 • jos vanhemmat asuvat erillään, sen vanhemman asuinpaikan tuomari, jonka kanssa vanhempien yhteishuollossa olevat alaikäiset lapset tavallisesti asuvat, tai sen vanhemman asuinpaikan tuomari, jolla on lasten yksinhuoltajuus;
 • muissa tapauksissa sen vanhemman asuinpaikan tuomari, joka ei ole pannut menettelyä vireille.

Todistushakemus on tehtävä kahtena kappaleena, ja siinä on oltava tarkka kuvaus asiakirjoista, joihin vedotaan. Asianajajaa ei tarvita. Hylkäävään päätökseen voi hakea muutosta käräjäoikeuden puheenjohtajalta; muutoksenhaun ei tarvitse olla asianajajan tekemä.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön, ovat poliisi tai santarmilaitos.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Alioikeuden presidentti tai hänen edustajansa, joka tekee välitoimimenettelyä koskevan päätöksen, mukauttaa tarvittaessa ulkomaista suojelutoimenpidettä. Hakemus esitetään haasteella; jos asia vaatii pikaisia toimia, välitoimista päättävä tuomari voi haastaa saapumaan oikeuteen ilmoitettuna aikana, myös yleisenä vapaa- tai pyhäpäivänä. Asianajajaa ei tarvita.

Alueellisen toimivallan osalta sovelletaan oikeuskäytännössä vahvistettuja sääntöjä, joissa asetetaan asianmukainen oikeudenkäyttö etusijalle. Näin ollen hakemus voidaan osoittaa sen alioikeuden presidentille, jossa suojeltava henkilö aikoo oleskella tai asua.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Pyyntö tunnustamisen tai täytäntöönpanon epäämisestä toimitetaan välitoimista päättävän käräjäoikeuden puheenjohtajalle (asia voidaan tarvittaessa siirtää perheoikeudellisista asioita vastaavalle tuomarille).

Hakemus esitetään haasteella; jos asia vaatii pikaisia toimia, välitoimista päättävä tuomari voi haastaa saapumaan oikeuteen ilmoitettuna aikana, myös yleisenä vapaa- tai pyhäpäivänä. Asianajajaa ei tarvita.

Alueellisen toimivallan osalta sovelletaan oikeuskäytännössä vahvistettuja sääntöjä, joissa asetetaan asianmukainen oikeudenkäyttö etusijalle. Näin ollen hakemus voidaan osoittaa sen alioikeuden presidentille, jossa suojeltava henkilö aikoo oleskella tai asua.

Päivitetty viimeksi: 28/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.