Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Gibraltar

Sisällön tuottaja:
Gibraltar

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Gibraltarissa

Rajan yli suuntautuvat suojelutoimenpiteet (eli ne hakemukset, joista annetaan määräys Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta ne voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön muissa EU:n jäsenvaltioissa)

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kotimaisen suojelutoimenpiteen hakija (tai kohde) voi hakea tämän järjestelmän mukaista suojelutoimenpidettä koskevaa todistusta toimenpiteen myöntäneeltä tuomioistuimelta suojan laajentamiseksi toiseen EU:n jäsenvaltioon.

Gibraltarissa EU-todistuksen antaa Gibraltarin korkein oikeus (Supreme Court of Gibraltar). Suojelutoimenpiteiden tunnustamisesta annettuja vuoden 2015 asetuksia (Recognition of Protection Measures Regulations 2015) ja siviiliprosessisääntöjä (Civil Procedure Rules) sovelletaan sekä siviili- että perheoikeudellisissa menettelyissä. Mikäli edellytykset täyttyvät, Gibraltarin korkein oikeus antaa suojeltavalla henkilölle todistuksen EU:n yhteisen mallin mukaisella lomakkeella ja ilmoittaa asiasta vaaraa aiheuttavalle henkilölle.

Jos tuomioistuin katsoo, että edellytykset täyttyvät, se antaa todistuksen vahvistetulla lomakkeella (joka on yhteinen koko EU:ssa). Todistus annetaan suojeltavalle henkilölle / hakijalle. Suojeltava henkilö voi myös pyytää tuomioistuinta toimittamaan hänelle käännetyn todistuksen.

Tuomioistuin ilmoittaa vaaraa aiheuttavalle henkilölle, että todistus on annettu (ja sitä sovelletaan kaikkialla EU:ssa). Todistuksen antamiseen ei voi hakea muutosta, mutta oikaisua tai peruuttamista voidaan hakea.

Todistus tarkoittaa, että suojeltava henkilö saa suojelutoimenpiteen automaattisesti tunnustetuksi ja tarvittaessa täytäntöönpanokelpoiseksi missä tahansa muussa jäsenvaltiossa (lukuun ottamatta Tanskaa, jota asetus ei sido).

Toisesta jäsenvaltiosta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan suojelutoimenpiteen tunnustaminen ja täytäntöönpano

Toisessa jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide tunnustetaan ilman erillistä menettelyä, ja se on täytäntöönpanokelpoinen ilman täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista. Sitä ei tarvitse esittää tuomioistuimelle tunnustamista varten.

Gibraltarissa eurooppalaisella suojelumääräyksellä on sama oikeusvoima ja vaikutus kuin korkeimman oikeuden antamalla suojelumääräyksellä; se tunnustetaan automaattisesti ja on suoraan täytäntöönpanokelpoinen. Jos korkeimmalta oikeudelta haetaan muutosta eurooppalaiseen suojelumääräykseen, korkein oikeus voi tarkistaa toimenpidettä hakemuksen mukaisesti ja ilmoittaa tarkistuksesta vaaraa aiheuttavalle henkilölle.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Gibraltarissa

  • Korkein oikeus (Supreme Court)

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Gibraltarissa

  • Korkein oikeus (Supreme Court)

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Gibraltarissa

  • Korkein oikeus (Supreme Court)

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Gibraltarissa

  • Korkein oikeus (Supreme Court)
Päivitetty viimeksi: 14/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.