Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Yksityisoikeuden alalla toteutettaviin suojelutoimenpiteisiin sovellettavista säännöistä ja menettelyistä säädetään siviiliprosessilaissa (Civilprocesa likums)

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Viranomaiset, joilla on Latvian tasavallassa toimivalta määrätä suojelutoimenpiteitä ja myöntää todistuksia, ovat alueiden tai kaupunkien alioikeuksia (rajona (pilsētas) tiesas) (siviiliprosessilain 541.1 pykälän 4.5 alamomentti).

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön muissa jäsenvaltioissa määrättyjä suojelutoimenpiteitä, on sen alueen tai kaupungin alioikeus, jossa päätös on määrä panna täytäntöön tai jossa vastaajan ilmoitettu asuinpaikka sijaitsee tai, jos kumpikaan näistä paikoista ei ole tiedossa, sen alueen tai kaupungin alioikeus, jossa vastaajan asuinpaikka tai virallinen osoite sijaitsee (siviiliprosessilain 651.3 pykälän 1 momentti).

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Viranomaiset, joilla on toimivalta tehdä tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin, ovat samoja alueiden tai kaupunkien alioikeuksia, jotka ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön kyseisiä toimenpiteitä (siviiliprosessilain 651.5 pykälän 2 momentti).

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Näitä ovat alueiden tai kaupunkien alioikeudet, joiden toimialueella ulkomaisen tuomioistuimen päätöksellä määrätty suojelutoimenpide on pantava täytäntöön (siviiliprosessilain 644.3 pykälän 4.3 momentti).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Mahdolliset translitteraatiot tai käännökset, joita tässä asetuksessa edellytetään, laaditaan Latvian tasavallan virallisella kielellä eli latviaksi.

Päivitetty viimeksi: 11/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.