Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Pohjois-Irlannissa

Rajan yli suuntautuvat suojelutoimenpiteet (eli ne hakemukset, joista annetaan määräys Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta ne voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön muissa EU:n jäsenvaltioissa)

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kotimaisen suojelutoimenpiteen hakija (tai kohde) voi hakea tämän järjestelmän mukaista suojelutoimenpidettä koskevaa todistusta toimenpiteen myöntäneeltä tuomioistuimelta suojan laajentamiseksi toiseen EU:n jäsenvaltioon. Pohjois-Irlannissa nämä tuomioistuimet ovat

 • County Court ‑tuomioistuimet
 • High Court ‑tuomioistuin
 • Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet.

Jos edellytykset täyttyvät, tuomioistuin antaa todistuksen vahvistetulla lomakkeella (joka on yhteinen koko EU:ssa). Se annetaan suojeltavalle henkilölle / hakijalle. Suojeltava henkilö voi myös pyytää tuomioistuinta toimittamaan hänelle käännetyn todistuksen.

Tuomioistuin ilmoittaa vaaraa aiheuttavalle henkilölle, että todistus on annettu (ja sitä sovelletaan kaikkialla EU:ssa). Todistuksen antamiseen ei voi hakea muutosta, mutta oikaisua tai peruuttamista voidaan hakea.

Todistus tarkoittaa, että suojeltava henkilö saa suojelutoimenpiteen automaattisesti tunnustetuksi ja tarvittaessa täytäntöönpanokelpoiseksi missä tahansa muussa jäsenvaltiossa (lukuun ottamatta Tanskaa, jota asetus ei sido).

EU-todistus on pyynnöstä saatavilla kotimaisen suojelutoimenpiteen määränneeltä tuomioistuimelta.

Toisesta jäsenvaltiosta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan suojelutoimenpiteen tunnustaminen ja täytäntöönpano

Toisessa jäsenvaltiossa määrätty suojelutoimenpide tunnustetaan ilman erillistä menettelyä, ja se on täytäntöönpanokelpoinen ilman täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista. Sitä ei tarvitse esittää tuomioistuimelle tunnustamista varten.

Jos suojeltava henkilö vaatii suojelutoimenpiteensä ”tosiasiatietojen tarkistusta” (esim. uusi osoite) ja/tai hakee toimenpiteen täytäntöönpanoa väitetyn rikkomisen vuoksi, hän voi tehdä hakemuksen jollekin seuraavista Pohjois-Irlannissa toimivista tuomioistuimista:

 • County Court ‑tuomioistuimet
 • High Court.

Nämä tuomioistuimet voivat tarkistaa toimenpidettä vastaavasti (jos sitä on pyydetty). Suoritetuista tarkistuksista (ja rikkomisen seuraamuksista) ilmoitetaan vaaraa aiheuttavalle henkilölle. Nämä tuomioistuimet voivat panna suojelutoimenpiteen täytäntöön soveltamalla samoja siviilioikeudellisia seuraamuksia, joita ne soveltavat pannessaan täytäntöön kotimaisia suojelutoimenpiteitä, kuten häirinnältä suojelusta vuonna 1997 annetun (Pohjois-Irlannin) lain (Protection from Harassment (Northern Ireland) Order 1997) mukaisia ahdistelun kieltomääräyksiä (non-molestation order) tai muita kieltomääräyksiä (injunction).

”Vaaraa aiheuttava henkilö” voi pyytää jotakin näistä tuomioistuimista kieltäytymään tunnustamasta tai panemasta täytäntöön toisesta jäsenvaltiosta saapuvaa suojelutoimenpidettä. Tuomioistuimella on kuitenkin oltava erityiset ja rajoitetut perusteet: toimenpiteen olisi oltava selvästi oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen tai ristiriidassa kansallisen päätöksen kanssa.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Pohjois-Irlannissa

 • High Court
 • County Court ‑tuomioistuimet
 • Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Pohjois-Irlannissa

 • High Court
 • County Court ‑tuomioistuimet

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Pohjois-Irlannissa

 • High Court
 • County Court ‑tuomioistuimet

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Pohjois-Irlannissa

 • High Court
 • County Court ‑tuomioistuimet

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Englanti Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

Päivitetty viimeksi: 09/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.