Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Portugalin lainsäädännössä suojelutoimenpiteet ovat luonteeltaan lähinnä rikosoikeudellisia. Niistä säädetään rikoslaissa (Código Penal), rikosprosessilaissa (Código de Processo Penal) sekä perheväkivallan ehkäisemiseen ja perheväkivallan uhrien suojelemiseen ja auttamiseen sovellettavasta säännöstöstä 16. syyskuuta 2009 annetussa laissa nro 112/2009 (lei que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas).

Siviilioikeuden alalla on kuitenkin mahdollista määrätä suojelutoimenpiteistä henkilön yleisen suojan kautta. Siviililain (Código Civil) 70 §:n 2 momentissa säädetäänkin, että ”mahdollisesta siviilioikeudellisesta korvausvastuusta riippumatta uhkauksen tai laittoman teon kohteeksi joutunut henkilö voi vaatia asian olosuhteiden edellyttämiä toimenpiteitä uhkan toteutumisen välttämiseksi tai jo toteutetun laittoman teon vaikutusten lieventämiseksi.”

Siviiliprosessioikeudessa säädetään vastaavasti asianmukaisten toimenpiteiden määräämisestä, jotta vältetään suoraan henkilöön kohdistetun, fyysisen tai henkisen uhan aiheuttavan laittoman uhkauksen toteutuminen tai lievennetään jo toteutuneen laittoman teon vaikutuksia tai lopetetaan nämä vaikutukset (siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 878 §).

Siviiliprosessilain 879 ja 880 §:ssä säädetään tämäntyyppisen menettelyn tietyistä prosessuaalisista näkökohdista. Lyhyesti sanottuna siviiliprosessioikeudessa säädetään, että jos toimenpiteen määräämistä koskeva vaatimus hyväksytään, tuomioistuin päättää vastaajalta vaadittavista konkreettisista toimista ja tarvittaessa niiden noudattamista koskevasta määräajasta sekä pakollisesta sakosta, joka on maksettava jokaiselta päivältä, jona toimien noudattaminen viivästyy tai ne laiminlyödään, sen mukaan mikä on tapauskohtaisesti sopivin keino.

Lisäksi säädetään mahdollisuudesta antaa väliaikainen päätös, johon ei voi hakea muutosta ja jota voidaan muuttaa tai joka voidaan vahvistaa myöhemmin varsinaisessa menettelyssä, kun toimenpidettä hakevan esittämät todisteet on tutkittu ja niiden perusteella voidaan todeta välittömän fyysisen tai henkisen vahingon mahdollisuus, tai vaihtoehtoisesti

a) tuomioistuin ei voi vakuuttua uhkan olemassaolosta, laajuudesta tai voimakkuudesta taikka laittoman teon toteutumisesta;

b) erityisen kiireelliset perustellut syyt edellyttävät toimenpiteen määräämistä ennen vastapuolen kuulemista.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava, ovat Portugalissa toimivaltaisen alioikeuden (Tribunal Judicial de Comarca) yleisten asioiden jaostot (Juízos de Competência Genérica) tai siviiliasioiden paikallisjaostot (Juízos Locais Cíveis). Tämän toimenpiteen täytäntöönpano kuuluu samojen viranomaisten toimivaltaan.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön, ovat Portugalissa toimivaltaisen alioikeuden (Tribunal Judicial de Comarca) yleisten asioiden jaostot (Juízos de Competência Genérica) tai siviiliasioiden paikallisjaostot (Juízos Locais Cíveis).

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ovat Portugalissa toimivaltaisen alioikeuden (Tribunal Judicial de Comarca) yleisten asioiden jaostot (Juízos de Competência Genérica) tai siviiliasioiden paikallisjaostot (Juízos Locais Cíveis).

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti, ovat Portugalissa toimivaltaisen alioikeuden (Tribunal Judicial de Comarca) yleisten asioiden jaostot (Juízos de Competência Genérica) tai siviiliasioiden paikallisjaostot (Juízos Locais Cíveis).

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Kieli, joka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta, on portugali.

Päivitetty viimeksi: 21/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.