Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Laki nro 217/2003 perheväkivallan ennaltaehkäisystä ja torjunnasta, julkaistu uudelleen

Väliaikainen suojelumääräys

Väliaikaisen suojelumääräyksen antaa poliisi, joka katsoo kotiväkivallan saattavan uhata henkilön henkeä, ruumiillista koskemattomuutta tai vapautta. Poliisilla on oikeus kerätä todisteita voidakseen määrittää avun tarpeen, selvittää tosiseikat ja löytää ratkaisun.

Väliaikainen suojelumääräys sisältää seuraavat tiedot: määräyksen antamispäivä, ‑aika ja ‑paikka; määräyksen antaneen poliisin sukunimi, etunimi, asema ja poliisiyksikkö; tekijän ja uhrin selvästi yksilöivät tiedot; kuvaus väliaikaisen suojelumääräyksen tosiasiallisista syistä ja viittaus todisteisiin; oikeusperusta; suojelutoimenpiteiden voimaantulon ja päättymisen päivämäärä ja kellonaika; oikeus hakea muutosta määräykseen; määräaika kyseisen oikeuden käyttämiselle sekä tuomioistuin, johon määräyksestä voi valittaa.

Väliaikaisen suojelumääräyksen allekirjoittaa sen antanut poliisi.

Todetun välittömän riskin pienentämiseksi väliaikaisella suojelumääräyksellä otetaan käyttöön suojelutoimenpiteitä, joita ovat riskin aiheuttavan henkilön häätäminen väliaikaisesti, uhrin palaaminen yhteiseen asuntoon, riskin aiheuttavan henkilön velvollisuus pitää tiettyä vähimmäisetäisyyttä uhriin, riskin aiheuttavan henkilön velvollisuus käyttää sähköistä seurantapantaa sekä riskin aiheuttavan henkilön velvollisuus luovuttaa kaikki aseet poliisille.

Riskin aiheuttavalle henkilölle määrätyt velvoitteet ja kiellot tulevat voimaan välittömästi ilman haastetta tai määräaikaa. Suojelumääräyksestä tiedotetaan riskin aiheuttavalle henkilölle ja uhrille. Poliisiyksikkö, johon määräyksen antanut poliisi kuuluu, toimittaa määräyksen syyttäjänvirastolle, joka toimii sen toimivaltaisen tuomioistuimen yhteydessä, jonka tuomiopiirissä määräys on annettu. Toimivaltaisen syyttäjänviraston syyttäjä päättää, onko poliisin määräämiä suojelutoimenpiteitä tarpeen jatkaa.

Määräykseen voi hakea muutosta toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Suojelumääräys

Henkilö, jonka henki, ruumiillinen koskemattomuus tai vapaus ovat uhattuina perheväkivallan vuoksi, voi pyytää tuomioistuinta antamaan suojelumääräyksen, jossa määrätään väliaikaisesti, että riskin aiheuttava henkilö häädetään asunnosta väliaikaisesti, että uhri voi palata asuntoon turvallisesti, että riskin aiheuttavalla henkilöllä on oikeus käyttää vain osaa asunnosta, että uhri majoitetaan/sijoitetaan tukikeskukseen, että riskin aiheuttavan henkilön on pidettävä tietty vähimmäisetäisyys uhriin, että riskin aiheuttava henkilö ei saa käydä tietyissä paikoissa tai tietyillä alueilla, että riskin aiheuttavan henkilön on käytettävä pysyvästi sähköistä seurantapantaa, että kaikki yhteydenpito uhrin kanssa on kielletty ja että riskin aiheuttavan henkilön on luovutettava kaikki aseet poliisille, ja jossa määrätään alaikäisten lasten huoltajuus- ja asumisjärjestelyistä.

Tuomioistuin määrittelee toimenpiteiden keston, mutta se voi olla enintään kuusi kuukautta määräyksen antamispäivästä. Hakemukset kuuluvat sen tuomioistuimen toimivaltaan, jonka tuomiopiirissä uhrilla on kotipaikka tai asuinpaikka.

Hakemuksessa on käytettävä vakiolomaketta Word (31 Kb) ro, ja se on vapautettu leimaverosta.

Suojelumääräys on täytäntöönpanokelpoinen. Ratkaisu pannaan täytäntöön ilman haastetta ja määräaikaa. Myös suojeltava henkilö on velvollinen noudattamaan suojelumääräystä.

Ratkaisun antamispäivänä tuomiolauselman jäljennös toimitetaan niille Romanian poliisin yksiköille, joiden tuomiopiirissä uhrin ja riskin aiheuttavan henkilön asunto sijaitsee. Määräys pannaan täytäntöön viipymättä poliisin toimesta tai poliisin valvonnassa.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Perheväkivallan ennaltaehkäisystä ja torjunnasta annetun uudelleen julkaistun lain nro 217/2003 (Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie) 28 §:n nojalla poliisit, jotka tehtäviä hoitaessaan toteavat välittömän riskin siitä, että henkilön henki, ruumiillinen koskemattomuus tai vapaus ovat uhattuina perheväkivallan vuoksi, voivat antaa väliaikaisen suojelumääräyksen tämän riskin pienentämiseksi.

Saman lain nro 217/2003 40 §:n nojalla suojelumääräyksen antamiseen toimivaltaisia viranomaisia ovat alueelliset tuomioistuimet (judecătorii), joilla on tuomiovalta uhrien koti- tai asuinpaikassa.

Tiettyjen yhteisön asetusten täytäntöön panemiseksi Romanian EU:hun liittymisen ajankohdasta alkaen tarvittavista toimenpiteistä annetun hallituksen poikkeusasetuksen nro 119/2006 (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE), joka on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, I 5 osion 3 §:n mukaan tuomioistuimet päättävät todistusten myöntämistä koskevista hakemuksista suljetuin ovin pidettävässä istunnossa kutsumatta osapuolia koolle.

Hakemuksen hyväksymistä koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta. Hakemuksen hylkäämisestä tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta viiden päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta.

Todistus annetaan suojeltavalle henkilölle ja sen jäljennös riskin aiheuttavalle henkilölle, jolle ilmoitetaan, että suojelutoimenpide, josta todistus on annettu, tunnustetaan ja voidaan panna täytäntöön kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Väliaikainen suojelumääräys tai suojelumääräys pannaan perheväkivallan ennaltaehkäisystä ja torjunnasta annetun uudelleen julkaistun lain nro 217/2003 32 §:n ja 46 §:n 2 momentin nojalla täytäntöön viipymättä ja tarvittaessa poliisin valvonnassa.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Tiettyjen yhteisön asetusten täytäntöön panemiseksi Romanian EU:hun liittymisen ajankohdasta alkaen tarvittavista toimenpiteistä annetun hallituksen poikkeusasetuksen nro 119/2006, joka on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, I 5 osion 8 §:n mukaan jotta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu tuomio, jossa määrättyjä suojelutoimenpiteitä ei tunneta Romanian oikeudessa tai ne ovat erilaisia kuin Romanian oikeudessa säädetyt suojelutoimenpiteet, voidaan panna täytäntöön, Romanian toimivaltaiset tuomioistuimet tekevät asetuksen (EU) N:o 606/2013 11 artiklan mukaisesti tarkistuksia suojelutoimenpiteiden tosiasiatietoihin, jotta ne ovat Romanian oikeuden mukaan täytäntöönpanokelpoisia Romaniassa, ja määräävät toimenpiteitä, joilla on vastaavat vaikutukset ja samanlaiset tavoitteet ja joilla ajetaan samanlaisia etuja. Romanian tuomioistuimen määräämällä toimenpiteellä ei saa olla laajempia vaikutuksia kuin alkuperäjäsenvaltion oikeudessa säädetyillä toimenpiteillä, kun on kyse alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimen antamassa tuomiossa määrätystä toimenpiteestä.

Tarkistus tehdään viran puolesta tai asianomaisen osapuolen pyynnöstä prosessissa, jossa päätetään tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevista hakemuksista, tai pääasiassa.

Alueellinen tuomioistuin on toimivaltainen tuomioistuin.

Jos tuomioistuin toteaa tarkistuksen tarpeelliseksi, se kutsuu osapuolet koolle. Syyttäjän osallistuminen on pakollista.

Tuomioon, jossa tuomioistuin on tehnyt tarkistuksia toisessa jäsenvaltiossa annettuun tuomioon, voi hakea muutosta kymmenen päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Muutoksenhaun yhteydessä annetusta tuomiosta ei voi valittaa.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Tiettyjen yhteisön asetusten täytäntöön panemiseksi Romanian EU:hun liittymisen ajankohdasta alkaen tarvittavista toimenpiteistä annetun hallituksen poikkeusasetuksen nro 119/2006, joka on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, I 5 osion 1 §:n nojalla toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden, joissa määrätään suojelutoimenpiteitä, tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta Romaniassa kieltäytymistä koskevat hakemukset kuuluvat alueellisten tuomioistuinten toimivaltaan asetuksen (EU) N:o 606/2013 mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 16/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.