Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Väliaikainen suojelumääräys

Väliaikaisen suojelumääräyksen antaa poliisi, joka toteaa riskin olemassaolon tosiseikkojen arvioinnin perusteella. Poliisi antaa väliaikaisen suojelumääräyksen, jos sen edellytykset täyttyvät. Jos edellytykset eivät täyty, kyseisen poliisin on ilmoitettava uhreille mahdollisuudesta hakea suojelumääräystä. Määräyksen antaminen ei ole esteenä ennalta ehkäisevän toimenpiteen toteuttamiselle rikoslain (codul penal) nojalla.

Jotta poliisit voivat todentaa valitukset, heillä on oikeus hankkia todisteita ja mennä asuntoon ilman asianomaisen henkilön suostumusta. Poliisit voivat käyttää asianmukaisia ja oikeasuhteisia voimakeinoja ja välineitä päästäkseen sisään tiloihin.

Väliaikaiseen suojelumääräykseen sisältyvät seuraavat tiedot: määräyksen antamispäivä, ‑aika ja ‑paikka, etunimi/etunimet, sukunimi/sukunimet, asema ja poliisiyksikkö, riskin aiheuttavan henkilön henkilöllisyys, uhrin henkilöllisyys, tilanteeseen liittyvät tosiseikat ja todisteet, määräyksen antamisen oikeusperusta, päivämäärä ja aika, jolloin toimenpiteiden soveltaminen alkaa ja päättyy, oikeus hakea muutosta määräykseen, kyseisen oikeuden käyttämisen määräaika sekä tuomioistuin, johon muutoksenhaku voidaan jättää.

Väliaikaisessa suojelumääräyksessä määrätään viiden päivän ajaksi yhdestä tai useammasta seuraavasta käytettävissä olevasta suojelutoimenpiteestä (velvoitteista tai kielloista), jolla pyritään pienentämään todettua riskiä: riskin aiheuttavan henkilön häätö, uhrin turvallinen paluu, riskin aiheuttavan henkilön velvollisuus pitää tietty vähimmäisetäisyys uhriin, riskin aiheuttavan henkilön velvollisuus käyttää sähköistä seurantapantaa ja kaikkien aseiden luovuttaminen.

Riskin aiheuttavalle henkilölle määrätyt velvoitteet ja kiellot tulevat voimaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai määräaikaa. Viiden päivän jakso lasketaan tunneissa, ja se alkaa kulua määräyksen antamishetkestä.

Määräyksen jäljennös tai kaksoiskappale annetaan riskin aiheuttavalle henkilölle ja uhrille, joiden on allekirjoitettava se määräyksen antamispaikassa heti antamisen jälkeen.

Poliisiyksikkö, johon määräyksen antanut poliisi kuuluu, toimittaa määräyksen 24 tunnin kuluessa sen antamisesta sen toimivaltaisen tuomioistuimen, jonka tuomiopiirissä määräys annettiin, yhteydessä toimivalle syyttäjänvirastolle.

Väliaikainen suojelumääräys lähetetään toimivaltaiselle syyttäjänvirastolle. Syyttäjä päättää toimenpiteiden voimassa pitämisen tarpeesta ja vahvistaa tällaisen tarpeen tarvittaessa 48 tunnin kuluessa määräyksen antamisesta. Jos toimenpiteiden voimassa pitäminen osoittautuu tarpeettomaksi, syyttäjä voi määrätä niiden lopettamisesta ja ilmoittaa asiasta poliisiyksikölle, joka vastaa asianosaisille ilmoittamisesta. Kun tarve pitää toimenpiteet voimassa on vahvistettu, syyttäjä toimittaa määräyksen ja sen antamista koskevan pyynnön toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä määräys annettiin. Kun määräys on annettu, sen alkuperäistä kestoa jatketaan samalla ajalla, joka on kulunut oikeudellisen antamisen menettelyn päätökseen saattamiseen.

Määräykseen voi hakea muutosta toimivaltaisessa tuomioistuimessa 48 tunnin kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Osapuolet kutsutaan muutoksenhaun suulliseen käsittelyyn. Muutoksenhaku käsitellään kiireellisenä asiana – viimeistään väliaikaisen suojelumääräyksen voimassaolon päättymispäivänä – suljetuin ovin pidettävässä istunnossa ainoastaan sen antaneen elimen läsnä ollessa. Syyttäjän osallistuminen on pakollista. Muutoksenhakua koskeva ratkaisu on lopullinen.

Suojelumääräys

Uhri voi vaaran poistamiseksi pyytää tuomioistuinta antamaan suojelumääräyksen, jossa määrätään, että riskin aiheuttava henkilö häädetään asunnosta, että uhrin on voitava palata asuntoon turvallisesti, että riskin aiheuttavalla henkilöllä on oikeus käyttää vain osaa asunnosta, että uhri majoitetaan/sijoitetaan tukikeskukseen, että riskin aiheuttavan henkilön on pidettävä tietty vähimmäisetäisyys uhriin, että riskin aiheuttava henkilö ei saa käydä tietyissä paikoissa tai tietyillä alueilla, että riskin aiheuttavan henkilön on käytettävä pysyvästi sähköistä seurantapantaa, että kaikki yhteydenpito uhrin kanssa on kielletty ja että riskin aiheuttavan henkilön on luovutettava kaikki aseet poliisille, ja jossa määrätään alaikäisten lasten huoltajuus- ja asumisjärjestelyistä.

Tuomioistuin voi velvoittaa riskin aiheuttavan henkilön hakeutumaan psykologiseen neuvontaan / psykoterapiaan tai osallistumaan tukiohjelmaan ja voi suositella/pyytää pääsyä erityislaitokseen.

Tuomioistuin voi määrätä, että suojelumääräyksen noudattamisen valvomiseksi ja sen rikkomisen estämiseksi toteutetaan seuraavia toimia: säännöllinen raportointi määräyksen noudattamisen valvonnasta vastaavalle poliisiasemalle, uuden osoitteen ilmoittaminen häätötapauksessa ja riskin aiheuttavan henkilön olinpaikan säännölliset ja/tai ennalta ilmoittamattomat tarkastukset.

Tuomiolauselmassa todetaan, että minkä tahansa toimenpiteen noudattamatta jättäminen on rikos.

Tuomioistuin määrittelee suojelumääräyksessä määrättyjen toimenpiteiden keston, mutta se voi olla enintään kuusi kuukautta määräyksen antamispäivästä.

Suojelumääräyksen antamista koskevat hakemukset kuuluvat sen tuomioistuimen toimivaltaan, jonka tuomiopiirissä uhrilla on kotipaikka tai asuinpaikka. Uhri voi jättää suojelumääräyksen antamista koskevan hakemuksen itse tai laillisen edustajan kautta. Sen voi tehdä uhrin puolesta myös syyttäjä, asianomaisen viranomaisen edustaja tai minkä tahansa sosiaalipalvelun tarjoajan edustaja.

Hakemuksessa on käytettävä vakiolomaketta Word (31 Kb) ro, ja se on vapautettu leimaverosta. Hakemukset ratkaistaan suljetuin ovin pidettävässä istunnossa, ja syyttäjän osallistuminen on pakollista. Asianomaiselle henkilölle voidaan pyynnöstä antaa oikeudellista apua tai häntä voi edustaa asianajaja. Avun antaminen henkilölle, jota vastaan suojelumääräystä haetaan, on pakollista. Ratkaisu annetaan kiireellisenä ja ensisijaisena. Hakemukset on käsiteltävä 72 tunnin kuluessa niiden jättämisestä lukuun ottamatta tapauksia, joissa on annettu aiemmin väliaikainen suojelumääräys.

Suojelumääräys on täytäntöönpanokelpoinen. Ratkaisu pannaan täytäntöön ilman ilmoitusta ja määräaikaa. Myös uhri on velvollinen noudattamaan suojelumääräystä. Ratkaisuun voidaan hakea muutosta kolmen päivän kuluessa sen antamisesta (jos se on annettu osapuolten läsnä ollessa) tai tiedoksi antamisesta (jos se on annettu kutsumatta osapuolia koolle). Muutoksenhakutuomioistuin (curtea de apel) voi lykätä täytäntöönpanoa muutoksenhakua koskevan ratkaisun antamiseen asti, mutta ainoastaan vakuuden maksamista vastaan. Osapuolet kutsutaan muutoksenhaun suulliseen käsittelyyn. Syyttäjän osallistuminen on pakollista.

Ratkaisun antamispäivänä tuomiolauselman jäljennös toimitetaan niille Romanian poliisin yksiköille, joiden tuomiopiirissä uhrin ja riskin aiheuttavan henkilön asunto sijaitsee. Määräys pannaan täytäntöön viipymättä poliisin toimesta tai poliisin valvonnassa. Poliisi voi mennä kyseiseen perheen asuntoon suojeltavan henkilön, jos tämä on paikalla, tai muun perheenjäsenen suostumuksella. Poliisin tehtävänä on valvoa tuomioistuimen ratkaisun noudattamista ja ilmoittaa syyttäjäelimelle, jos sitä ei noudateta.

Jos riskin aiheuttava henkilö ei noudata suojelumääräyksessä määrättyjä toimenpiteitä, hän syyllistyy rikokseen, ja siitä voidaan määrätä vankeusrangaistus, jonka kesto voi vaihdella yhdestä kuukaudesta yhteen vuoteen.

Tällaisten toimenpiteiden päätyttyä uhri voi hakea uutta suojelumääräystä. Henkilö, jota vastaan suojelumääräyksessä määrätään toimenpide pisimmäksi mahdolliseksi ajaksi, voi hakea määräyksen kumoamista tai määrätyn toimenpiteen korvaamista.

Jos tuomioistuin hakemusta käsitellessään toteaa, että tilanteessa on tarpeen toteuttaa jokin erityinen lastensuojelutoimenpide, se ilmoittaa asiasta viipymättä lastensuojelusta vastaavalle paikallisviranomaiselle.

Tällöin toteutetaan hätätoimenpiteitä, ja välttämättömien sosiaalipalvelujen tarjoamisen järjestää sosiaalihuollon julkisten palvelujen (Serviciul Public de Asistență Socială, SPAS) edustajista koostuva liikkuva ryhmä.

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Perheväkivallan ennaltaehkäisystä ja torjunnasta annetun uudelleen julkaistun lain nro 217/2003 (Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie) 22 §:n 1 momentin nojalla poliisit, jotka tehtäviä hoitaessaan toteavat välittömän riskin siitä, että henkilön henki, ruumiillinen koskemattomuus tai vapaus ovat uhattuina perheväkivallan vuoksi, voivat antaa väliaikaisen suojelumääräyksen tämän riskin pienentämiseksi.

Saman lain nro 217/2003 25 §:n nojalla suojelumääräyksen antamiseen toimivaltaisia viranomaisia ovat alueelliset tuomioistuimet (judecătorii), joilla on tuomiovalta uhrien koti- tai asuinpaikassa.

Tiettyjen yhteisön asetusten täytäntöön panemiseksi Romanian EU:hun liittymisen ajankohdasta alkaen tarvittavista toimenpiteistä annetun hallituksen poikkeusasetuksen nro 119/2006 (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la UE), joka on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, I 5 osion 3 §:n mukaan tuomioistuimet päättävät todistusten myöntämistä koskevista hakemuksista suljetuin ovin pidettävässä istunnossa kutsumatta osapuolia koolle.

Hakemuksen hyväksymistä koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta. Hakemuksen hylkäämisestä tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta viiden päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta.

Todistus annetaan suojeltavalle henkilölle ja sen jäljennös riskin aiheuttavalle henkilölle, jolle ilmoitetaan, että suojelutoimenpide, josta todistus on annettu, tunnustetaan ja voidaan panna täytäntöön kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Väliaikainen suojelumääräys tai suojelumääräys pannaan perheväkivallan ennaltaehkäisystä ja torjunnasta annetun uudelleen julkaistun lain nro 217/2003 22 §:n 5 momentin ja 31 §:n nojalla täytäntöön viipymättä poliisin toimesta tai tarvittaessa sen valvonnassa.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Tiettyjen yhteisön asetusten täytäntöön panemiseksi Romanian EU:hun liittymisen ajankohdasta alkaen tarvittavista toimenpiteistä annetun hallituksen poikkeusasetuksen nro 119/2006, joka on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, I 5 osion 8 §:n mukaan jotta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettu tuomio, jossa määrättyjä suojelutoimenpiteitä ei tunneta Romanian oikeudessa tai ne ovat erilaisia kuin Romanian oikeudessa säädetyt suojelutoimenpiteet, voidaan panna täytäntöön, Romanian toimivaltaiset tuomioistuimet tekevät asetuksen (EU) N:o 606/2013 11 artiklan mukaisesti tarkistuksia suojelutoimenpiteiden tosiasiatietoihin, jotta ne ovat Romanian oikeuden mukaan täytäntöönpanokelpoisia Romaniassa, ja määräävät toimenpiteitä, joilla on vastaavat vaikutukset ja samanlaiset tavoitteet ja joilla ajetaan samanlaisia etuja. Romanian tuomioistuimen määräämällä toimenpiteellä ei saa olla laajempia vaikutuksia kuin alkuperäjäsenvaltion oikeudessa säädetyillä toimenpiteillä, kun on kyse alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimen antamassa tuomiossa määrätystä toimenpiteestä.

Tarkistus tehdään viran puolesta tai asianomaisen osapuolen pyynnöstä prosessissa, jossa päätetään tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista tai tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskevista hakemuksista, tai pääasiassa.

Alueellinen tuomioistuin on toimivaltainen tuomioistuin.

Jos tuomioistuin toteaa tarkistuksen tarpeelliseksi, se kutsuu osapuolet koolle. Syyttäjän osallistuminen on pakollista.

Tuomioon, jossa tuomioistuin on tehnyt tarkistuksia toisessa jäsenvaltiossa annettuun tuomioon, voi hakea muutosta kymmenen päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Muutoksenhaun yhteydessä annetusta tuomiosta ei voi valittaa.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Tiettyjen yhteisön asetusten täytäntöön panemiseksi Romanian EU:hun liittymisen ajankohdasta alkaen tarvittavista toimenpiteistä annetun hallituksen poikkeusasetuksen nro 119/2006, joka on hyväksytty muutettuna lailla nro 191/2007, sellaisena kuin se on muutettuna, I 5 osion 1 §:n nojalla toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden, joissa määrätään suojelutoimenpiteitä, tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta Romaniassa kieltäytymistä koskevat hakemukset kuuluvat alueellisten tuomioistuinten toimivaltaan asetuksen (EU) N:o 606/2013 mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 23/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.