Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Eurooppalaiset rajatylittävät menettelyt – yksityisoikeuden alalla määrätyt eurooppalaiset suojelutoimenpiteet


*pakollinen kenttä

17 artikla - Yleisön saataville asetettavat tiedot

1. Suojelutoimenpiteen mukaisten velvoitteiden/kieltojen tyypit (suojelutoimenpiteen sisältö):

a) Riita-asiain siviiliprosessilain (Civilný sporový poriadok) 324 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti voidaan määrätä kiireellisiä toimenpiteitä. Kiireellisellä toimenpiteellä asianosaista voidaan esimerkiksi

i) tilapäisesti kieltää menemästä taloon tai asuntoon, jossa asuvaan henkilöön kohdistuvasta väkivallasta tätä voidaan kohtuudella epäillä; kieltää ja rajoittaa menemästä taloon tai asuntoon, työpaikalle tai muuhun paikkaan, jossa asuvan, oleskelevan tai säännöllisesti vierailevan henkilön ruumiillinen tai henkinen koskemattomuus on uhattuna asianomaisen käyttäytymisen takia; kokonaan tai osittain kieltää ottamasta yhteyttä kirjallisesti, puhelimitse, sähköisen viestinnän avulla tai muulla tavoin henkilöön, jonka ruumiillinen tai henkinen koskemattomuus voi olla uhattuna tällaisen käyttäytymisen vuoksi; kieltää tai rajoittaa tulemasta tietylle etäisyydelle henkilöstä, jonka ruumiillinen tai henkinen koskemattomuus voi olla uhattuna asianomaisen käyttäytymisen vuoksi.

ii) riita-asiain siviiliprosessilain 325 §:n 2 momentin e–h alakohdassa mainitaan esimerkinomaisesti yleisimmät kiireelliset toimenpiteet. Tämä tarkoittaa, että kiireellisten toimenpiteiden luetteloa ei ole rajoitettu lailla ja että tuomioistuin voi määrätä myös muuntyyppisiä kiireellisiä toimenpiteitä. Tuomioistuin voi näin ollen määrätä kiireellisiä toimenpiteitä, jotka vastaavat yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 606/2013 3 artiklan 1 kohdassa annettua suojelutoimenpiteiden määritelmää, sekä myös muunlaisia tarpeellisiksi ja asianmukaisiksi katsomiaan toimenpiteitä.

b) Poliisi voi poliisilain nojalla velvoittaa esimerkiksi

i) olemaan menemättä tiettyihin paikkoihin tai oleskelematta niissä taikka pysymään tietyssä paikassa (27 §). Tämä velvoite ei saa kestää pidempään kuin on tarpeen (eli vain välttämättömän ajan).

ii) poistumaan yhteisestä asunnosta (27 a §). Poliisilain nojalla poliisi voi määrätä henkilön poistumaan asunnosta, talosta tai muusta paikasta, jossa tämä on asunut yhdessä suojattavan henkilön kanssa, ja myös sen välittömästä läheisyydestä (määräys poistua yhteisestä asunnosta), mikäli tosiseikkojen ja erityisesti määräyksen kohteena olevan henkilön aiempien hyökkäysten perusteella voidaan olettaa, että suojattavan henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen voi kohdistua hyökkäys tai että tämän ihmisarvoa voidaan loukata erityisen vakavalla tavalla. Määräys poistua yhteisestä asunnosta sisältää myös kiellon palata yhteiseen asuntoon 10 päivän ajan poistumismääräyksen jälkeen. Poliisilla on oikeus määrätä tällainen henkilö poistumaan yhteisestä asunnosta myös tämän poissa ollessa. Niin kauan kuin määräys poistua yhteisestä asunnosta on voimassa määräyksen kohteena oleva henkilö ei saa lähestyä suojattavaa henkilöä alle 10 metrin etäisyydelle.

2. Toimenpiteen määräävä viranomainen:

a) Alustavan päätöksen tekee oikeusviranomainen (siviilituomioistuin).

b) Määräyksen poistua yhteisestä asunnosta antaa hallintoviranomainen. On huomattava, että hallintoviranomaisen tehtävänä ei ole antaa takeita puolueettomuudesta ja kaikkien osapuolten oikeudesta tulla kuulluksi. Määräykseen poistua yhteisestä asunnosta ei voida hakea muutosta eikä oikeusviranomaista voida pyytää tarkastelemaan sitä uudelleen.

3. Toimenpiteen enimmäiskesto:

a) Kiireelliset toimenpiteet eivät yleensä ole ajallisesti rajoitettuja. Riita-asioiden siviiliprosessilain 330 §:n 1 momentin ja 336 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tuomioistuin voi kuitenkin rajoittaa päätöstä ajallisesti. Kiireellinen toimenpide peruutetaan, jos suojeltava henkilö ei ryhdy toimiin ratkaisun saamiseksi pääasiassa (ei nosta kannetta), jos pääasiassa tehtävää ratkaisua koskeva hakemus jätetään tutkimatta tai hylätään, jos kanne jätetään tutkimatta tai hylätään tai jos pääasian käsittely keskeytetään (riita-asiain siviiliprosessilain 336 §:n 3 ja 4 momentti). Se peruutetaan myös siitä lähtien, kun tuomioistuin on hyväksynyt pääasiaa koskevan kanteen (siviiliprosessilain 337 §:n 3 momentti).

b) Kesto on ajallisesti rajoitettu siihen, mikä on välttämätöntä, eli vapaudenmenetyksen tapauksessa 48:n tuntiin ja yhteisestä asunnosta poistamisen tapauksessa 10 päivään. Poliisi voi kuitenkin jatkaa poistumismääräyksen vaikutusta tekemällä kiireellistä toimenpidettä koskevan hakemuksen (ks. jäljempänä). Määräys poistua yhteisestä asunnosta kumotaan, kun kiireellinen toimenpide määrätään tai siviilituomioistuin hylkää kanteen.

4. Kansallinen järjestelmä suojelutoimenpiteiden täytäntöönpanoa varten:

a) Kiireellinen toimenpide voidaan toteuttaa (tarvittaessa) välittömästi sen jälkeen, kun se on annettu tiedoksi rikkomuksesta epäillylle. Päätöksen täytäntöönpanoon käytetään ulosottomiestä. Ulosottomiehellä on oikeus määrätä taloudellinen seuraamus henkilölle, jota epäillään väliaikaisen toimenpiteen noudattamatta jättämisestä (ulosottolain 192 §).

b) Poliisi voi käyttää voimaa väkivaltaan syyllistyneen henkilön vastarinnan voittamiseksi ja tämän poistamiseksi yhteisestä asunnosta (poliisilain 51 §) tai muiden poliisimääräysten panemiseksi täytäntöön, jotta henkilöiden turvallisuus voidaan varmistaa.

5. Seuraamukset toimenpiteen noudattamatta jättämisestä:

a) Jos kiireellistä toimenpidettä ei noudateta, epäillylle voi seurata yli vuoden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistus (rikoslain 349 §). Aikomus tehdä rikos (suojelumääräyksessä asetetun velvoitteen rikkominen) on kuitenkin näytettävä toteen. Ks. myös vastaus kohdassa 4 a).

b) Ks. vastaus kohdassa 4 b).

18 artikla a(i) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia määräämään suojelutoimenpiteitä ja myöntämään todistuksia 5 artiklan mukaisesti

Toimivalta määrätä suojelutoimenpiteitä on Slovakiassa kaikilla piirituomioistuimilla (okresný súd). Kaikilla piirituomioistuimilla on myös toimivalta myöntää todistus asetuksen 5 artiklan mukaisesti.

18 artikla a(ii) alakohta - viranomaiset, joissa toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava ja/tai jotka ovat toimivaltaisia panemaan tällaisen toimenpiteen täytäntöön

Toisessa jäsenvaltiossa määrättyyn suojelutoimenpiteeseen on vedottava Bratislava III:n piirituomioistuimessa. Toimivaltaisia tällaisen toimenpiteen täytäntöönpanoon ovat poliisi ja ulosottomiehet.

18 artikla a(iii) alakohta - viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia tekemään tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Toimivalta tehdä tarkistuksia suojelutoimenpiteisiin asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti on Bratislava III:n piirituomioistuimella.

18 artikla a(iv) alakohta - tuomioistuimet, joille pyyntö tunnustamisen ja tarvittaessa täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava 13 artiklan mukaisesti

Pyyntö tunnustamisen tai täytäntöönpanon epäämisestä on toimitettava Bratislava III:n piirituomioistuimelle.

18 artikla b alakohta - kieli, joka, tai kielet, jotka on hyväksytty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen käännösten osalta

Hyväksytyt kielet ovat slovakki ja tšekki.

Päivitetty viimeksi: 31/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.