Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Europski prekogranični postupci – europske zaštitne mjere u građanskim stvarima


*obvezan unos

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Zaštitne mjere koje odgovaraju Uredbi u austrijskom pravu jesu, konkretno, privremene mjere za zaštitu od nasilja u obitelji (članak 382.b Zakona o izvršenju (Exekutionsordnung, EO)), za opću zaštitu od nasilja (članak 382.e Zakona o izvršenju) te za zaštitu od zadiranja u privatni život (članak 382.g Zakona o izvršenju). Zakonske su odredbe sljedeće:

„Zaštita od nasilja u obitelji

Članak 382.b 1. Ako jedna osoba trajno čini suživot nepodnošljivim drugoj osobi fizičkim nasiljem, prijetnjom fizičkim nasiljem ili bilo kojim ponašanjem kojim se ozbiljno narušava mentalno zdravlje te druge osobe, sud na zahtjev druge osobe mora:
1.

naložiti prvoj osobi da napusti dom i njegovu neposrednu blizinu i

2.

zabraniti prvoj osobi povratak u dom i njegovu neposrednu blizinu

ako taj dom služi zadovoljenju hitnih stambenih potreba podnositelja zahtjeva.

2. Kad je riječ o privremenim mjerama iz stavka 1., rok za podnošenje žalbe (članak 391. stavak 2.) ne treba odrediti ako se privremena mjera odobrava na razdoblje do šest mjeseci.

3. Postupak koji se odnosi na meritum predmeta u smislu članka 391. stavka 2. može biti postupak za razvod, poništaj ili proglašenje nevaljanosti braka, postupak za podjelu bračne imovine i bračne ušteđevine te postupak za uspostavu prava na pristup domu.

Opća zaštita od nasilja

Članak 382.e 1. Ako jedna osoba trajno čini susrete nepodnošljivima drugoj osobi fizičkim nasiljem, prijetnjom fizičkim nasiljem ili bilo kojim ponašanjem kojim se ozbiljno narušava mentalno zdravlje te druge osobe, sud na zahtjev druge osobe mora:
1.

zabraniti prisutnost prve osobe na jasno određenim lokacijama i

2.

naložiti prvoj osobi da izbjegava susrete i kontakte s podnositeljem zahtjeva,

osim ako je to u suprotnosti s ključnim interesima osobe protiv koje je podnesen zahtjev.

2. Kad je riječ o privremenim mjerama iz stavka 1., rok za podnošenje žalbe (članak 391. stavak 2.) ne treba odrediti ako se privremena mjera odobrava na razdoblje do godine dana. Isto se primjenjuje na produljenje privremene mjere nakon kršenja koje je počinila osoba protiv koje je podnesen zahtjev.

3. Ako je privremena mjera iz stavka 1. određena zajedno s privremenom mjerom iz članka 382.b stavka 1., članak 382.b stavak 3. i članak 382.c stavak 4. primjenjuju se mutatis mutandis.

4. Sud može sigurnosnim tijelima povjeriti izvršavanje privremenih mjera iz stavka 1. Članak 382.d stavak 4. primjenjuje se mutatis mutandis. U suprotnom, privremene mjere iz stavka 1. izvršavaju se u skladu s odredbama prvog dijela trećeg odjeljka.

Zaštita od zadiranja u privatni život

Članak 382.g 1. Pravo na nezadiranje u privatni život može se osigurati konkretno sljedećim mjerama:
1.

zabranom ostvarivanja osobnog kontakta s ranjivom stranom i zabranom praćenja te strane

2.

zabranom ostvarivanja kontakta pismom, telefonom ili drugim sredstvima

3.

zabranom prisutnosti na jasno određenim lokacijama

4.

zabranom prosljeđivanja i distribuiranja osobnih podataka i fotografija ranjive strane

5.

zabranom upotrebe osobnih podataka ranjive strane u svrhu naručivanja robe ili usluga od treće osobe

6.

zabranom navođenja treće osobe da stupi u kontakt s ranjivom stranom.

2. Kad je riječ o privremenim mjerama iz stavka 1. točaka od 1. do 6., rok za podnošenje žalbe (članak 391. stavak 2.) ne treba odrediti ako se privremena mjera odobrava na razdoblje do godine dana. Isto se primjenjuje na produljenje privremene mjere nakon kršenja koje je počinila osoba protiv koje je podnesen zahtjev.

3. Sud može sigurnosnim tijelima povjeriti izvršavanje privremenih mjera iz stavka 1. točaka 1. i 3. Članak 382.d stavak 4. primjenjuje se mutatis mutandis. U suprotnom, privremene mjere iz stavka 1. izvršavaju se u skladu s odredbama prvog dijela trećeg odjeljka.”

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Zaštitne mjere određuju okružni sudovi (Bezirksgerichte). U rijetkim slučajevima zaštitnu mjeru može odrediti i pokrajinski sud (Landesgericht) kao prvostupanjski sud ako se pred tim sudom vodi glavni postupak. Tijekom žalbenog postupka zaštitne mjere isto tako mogu odrediti pokrajinski sudovi, ali i viši pokrajinski sudovi (Oberlandesgerichte) ili Vrhovni sud (Oberster Gerichtshof) kao žalbeni sudovi.

Okružni sudovi izdaju i potvrde o zaštitnim mjerama koje su odredili. Ako, iznimno, zaštitnu mjeru odredi pokrajinski sud, viši pokrajinski sud ili Vrhovni sud, taj je sud odgovoran i za izdavanje potvrde. Stoga, uvijek je sud koji je odredio mjeru onaj koji je odgovoran za izdavanje potvrde o toj mjeri.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Okružni sudovi. Na temelju članka 420. stavka 1. Zakonika o izvršenju sud koji je mjesno nadležan za nalaganje izvršenja strane mjere zaštite u Austriji i odlučivanje o zahtjevu za izvršenje na temelju te mjere zaštite okružni je sud koji ima opću nadležnost za sporove u pogledu zaštićene osobe (što se određuje prema mjestu boravka). Ako se sud ne nalazi u Austriji, nadležan je Okružni sud okruga Innere Stadt u Beču (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Okružni sudovi nadležni su i za prilagođavanje stranih mjera zaštite. I u ovom se slučaju mjesna nadležnost temelji na općoj nadležnosti za sporove u pogledu zaštićene osobe (prema mjestu boravka), osim ako se sud nalazi izvan Austrije, u kojem je slučaju nadležan Okružni sud okruga Innere Stadt u Beču (članak 420. stavak 1. Zakonika o izvršenju).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Na temelju članka 420. stavka 2. Zakonika o izvršenju zahtjevi za odbijanje priznanja ili izvršenja strane mjere zaštite koji ne podliježu vremenskom ograničenju moraju se podnijeti okružnom sudu koji je naložio ili odobrio izvršenje mjere zaštite.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Njemački je jedini jezik koji se prihvaća.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.