Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijelo nadležno za određivanje zaštitnih mjera jest okružni sud nadležan prema mjestu na kojem oštećena stranka trajno ili trenutno boravi (članak 7. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Okružni sud koji je razmatrao predmet je onaj koji, na pisani zahtjev zaštićene osobe, izdaje potvrdu iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 (članak 26. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Osoba koja ima koristi od zaštitne mjere određene u jednoj od država članica EU-a može zatražiti da Gradski sud u Sofiji izda nalog za zaštitu na državnom području Bugarske (članak 23. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured javnog tužitelja nadležni su za provedbu takve mjere.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Nadležan je Gradski sud u Sofiji.

Sud provjerava može li se mjera provesti sredstvima dostupnima u bugarskom pravu. Ako to nije moguće, sud određuje zamjensku zaštitnu mjeru u skladu s bugarskim pravom (članak 24. stavak 2. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Odbijanje priznavanja ili izvršenja zaštitne mjere odobrava Gradski sud u Sofiji na zahtjev osobe koja predstavlja opasnost (članak 25. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji).

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Bugarska zahtijeva da dokumenti budu prevedeni na bugarski.

Posljednji put ažurirano: 10/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.