Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Europski prekogranični postupci – europske zaštitne mjere u građanskim stvarima


*obvezan unos

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

Sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji počinitelju nasilja u obitelji može se izreći novčana kazna i kazna zatvora te osim zaštitnih mjera propisanih Prekršajnim zakonom i sljedeće zaštitne mjere:

1. obveznog psihosocijalnog tretmana

2. zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji

3. udaljenja iz zajedničkog kućanstva

4. obveznog liječenja od ovisnosti.

Sud može izreći zaštitne mjere na zahtjev osobe izložene nasilju u obitelji, policije ili po službenoj dužnosti. Gore navedene zaštitne mjere sud može izreći prije pokretanja prekršajnog postupka na prijedlog žrtve ili drugog ovlaštenog tužitelja ako postoji izravna opasnost za sigurnost žrtve ili članova njezine obitelji odnosno člana zajedničkog kućanstva.

Prema čl. 65 Kaznenog zakona sud prema počinitelju može izreći sigurnosne mjere: obvezno psihijatrijsko liječenje, obvezno liječenje od ovisnosti, obvezan psihosocijalni tretman, zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, zabrana približavanja, uznemiravanja i uhođenja, udaljenje iz zajedničkog kućanstva, zabrana pristupa internetu i zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora.

Počinitelju nasilnog kaznenog djela sud i državni odvjetnik mogu sukladno članku 98. Zakona o kaznenom postupku izreći i mjere opreza: zabrana približavanja određenoj osobi, zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom, zabrana uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe i/ili udaljenje iz doma.

Sukladno čl. 130.st. 6 Prekršajnog zakona, policijski službenici mogu na mjestu događaja počinitelju nasilja u obitelji naredbom odrediti privremenu mjeru opreza zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja odnosno zabrane približavanja određenoj osobi i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom. Navedena mjera može se izreći u trajanju do 8 dana.

Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva (NN 28/19)

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Zaštitne mjere određuju se prema odredbama Prekršajnog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Općinski sud, nadležan za psotupanje u prekršajnim predmetima, može izreći zaštitne mjere na zahtjev osobe izložene nasilju u obitelji, policije ili po službenoj dužnosti.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijela pred kojima se u RH može pozivati na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici su:

Policijske uprave nadležne prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske.

Tijela nadležna za izvršenje takve mjere u RH:

Policijske uprave nadležne prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Općinski sudovi, nadležni za postupanje u prekršajnim predmetima, odgovorni su za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera prema mjestu prebivališta odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 4. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja su općinski sudovi nadležni za postupanje u prekršajnim predmetima prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zaštićene osobe na području Republike Hrvatske, sukladno čl. 5. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12.lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje izvršenja:

Nije primjenjivo u Republici Hrvatskoj jer osoba koja predstavlja opasnost može podnijeti istovremeno zahtjev za odbijanje priznanja i izvršenja zaštitne mjere općinskom sudu nadležnom za postupanje u prekršajnim predmetima. Nije predviđeno podnošenje zahtjeva za odbijanje izvršenja zaštitne mjere kao samostalnog pravnog sredstva.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Hrvatski jezik, sukladno čl. 6. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12.lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Posljednji put ažurirano: 04/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.