Uzajamno priznavanje zaštitnih mjera u građanskim stvarima

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Europski prekogranični postupci – europske zaštitne mjere u građanskim stvarima


*obvezan unos

Članak 17. - Informacije dostupne javnosti

U članku 32. Zakona o sudovima br. 14 iz 1960. navodi se da svaki sud u izvršavanju svoje nadležnosti u građanskim stvarima može izreći sudsku zabranu (privremenu, trajnu ili obveznu).

U skladu s člankom 16. Zakona o obiteljskim sudovima br. 23 iz 1990. obiteljski sudovi imaju iste ovlasti.

Članak 18. točka (a)(i) - tijela koja su nadležna za određivanje zaštitnih mjera i izdavanje potvrda u skladu s člankom 5.

Tijelo nadležno za određivanje zaštitnih mjera jest okružni sud (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) u okrugu u kojem podnositelj zahtjeva prebiva ili boravi u dano vrijeme.

U slučaju obiteljskog spora, nadležno je tijelo obiteljski sud (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) u okrugu u kojem podnositelj zahtjeva ili tuženik prebiva ili boravi u dano vrijeme. Ako se spor odnosi na maloljetnika, nadležan je obiteljski sud u okrugu u kojem je maloljetnik pronađen.

Tijelo nadležno za izdavanje potvrda jest okružni ili obiteljski sud koji je odredio zaštitnu mjeru.

Članak 18. točka (a)(ii) - tijela pred kojima se na zaštitnu mjeru određenu u drugoj državi članici potrebno pozivati i/ili koja su nadležna za izvršenje te mjere

Tijelo pred kojim se može pozvati na zaštitnu mjeru:

nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Tijelo nadležno za izvršenje takve mjere:

nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Članak 18. točka (a)(iii) - tijela koja su nadležna za provedbu prilagodbe zaštitnih mjera u skladu s člankom 11. stavkom 1.

Nadležno je tijelo uvijek okružni sud na čijem je području okrug u kojem osoba koja predstavlja opasnost živi trajno ili privremeno. Ako je adresa nepoznata, nadležno je tijelo Okružni sud u Nikoziji.

Članak 18. točka (a)(iv) - sudovi kojima treba podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja i, ako je to potrebno, izvršenja u skladu s člankom 13.

Sud kojem se mora podnijeti zahtjev za odbijanje priznavanja:

okružni ili obiteljski sud pred kojim se pozvalo na zaštitnu mjeru određenu u državi članici podrijetla.

Sud kojem se mora podnijeti zahtjev za odbijanje izvršenja, ako je primjenjivo:

okružni ili obiteljski sud pred kojim se pozvalo na zaštitnu mjeru određenu u državi članici podrijetla.

Članak 18. točka (b) - jezik ili jezici koji su prihvaćeni za prijevode, kako je navedeno u članku 16. stavku 1

Dokumente treba dostaviti na grčkom jeziku. Prihvaćaju se i prijevodi na engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.